В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Северна Ирландия

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярката за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), посредством която медиатор помага на участниците в спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Северна Ирландия са запознати с предимствата на медиацията. Нито едно правителствено ведомство в Северна Ирландия не е отговорно за извършването на медиаторските услуги. При все това, съществуват организации, които предоставят схеми за медиация и консултация.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Към кого да се обърна?

Обществото на юристите на Северна Ирландия (Law Society of Northern Ireland) е разработило услуга за разрешаване на спорове (dispute resolution service) по алтернативен начин, за да предоставя медиаторски услуги при разрешаването на спорове. Прилагането на тази услуга не се ограничава единствено до спорове, отнесени за разрешаване по съдебен ред, а може да бъде използвана и на всеки етап от спора.

Услугата за разрешаване на спорове (dispute resolution service) се извършва от състав от юристи и адвокати, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции, които са обучени и официално упълномощени да действат като медиатори от името на страните по споровете.

Други доброволчески организации като например Relate и Barnardos предоставят няколко консултантски и медиаторски услуги за семейни проблеми. Агенцията за трудови отношения (Labour Relations Agency) предлага арбитражна схема за спорове, свързани с трудова заетост.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Основните области, в които се прибягва до медиация, са спорове от граждански/търговски, семеен, трудов  характер и при спорове между общности.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

В съдебната система на Северна Ирландия липсва каквато и да било система за медиация, базирана в съдилищата. При все това има вероятност съдилищата да разрешат отсрочване на дела, когато съществува възможност въпроса да бъде разрешен чрез медиация –- Съдебна служба на Северна Ирландия

Обществото на юристите на Северна Ирландия определя правилата и процедурите за извършване на услугите за разрешаване на спорове.

Информация и обучение

Членовете на състава от юристи и адвокати, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции, които са членове на състава за разрешаване на спорове, са обучени и официално упълномощени от Обществото на юристите.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Разходите за медиация варират в зависимост от медиатора и не се регулират от държавата.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Споразумение, постигнато посредством медиация и подписано от страните, ще бъде приемано от съдилищата за разрешение на съдебен спор. Освен това, ако не съществува какъвто и да било съдебен спор, това споразумение може да бъде приведено в изпълнение като обвързващ договор между страните.

Връзки по темата

Общество на юристите на Северна Ирландия (Law Society of Northern Ireland)

Услуга за разрешаване на спорове (Dispute Resolution Service)

Relate

Barnardos

Агенцията за трудови отношения (Labour Relations Agency)

Последна актуализация: 06/03/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.