Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Португалия

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е способ за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), посредством който медиатор помага на участниците в спора да постигнат споразумение. Както правителството, така и юристите в Португалия признават предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Португалия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

Португалия има централизиран правителствен орган, който отговаря за регламентирането на медиацията — Генерална дирекция за правосъдна политика (Direção-Geral da Política de Justiça).

Тази генерална дирекция е отдел към Министерството на правосъдието с адрес:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisbon.

Данни за контакт:

  • E-mail correio@dgpj.mj.pt
  • Телефон (+351) 217924000,
  • Факс на (+351) 217924048 или 217924090.

Уебсайтът на генералната дирекция предоставя по-голямата част от наличната информация относно услугите за медиация, както и други методи за алтернативно разрешаване на спорове.

Той не ви обяснява как да откриете медиатор сами, въпреки че разполага със списък с медиатори. След като се вземе решение за медиация в съответствие с правилата, регулиращи публичните услуги за медиация, автоматично се избира медиатор.

В Португалия няма неправителствени организации (НПО), които работят в областта на медиацията. При все това, има частни асоциации, които предоставят услуги по медиация и учебни програми за медиатори.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Използването на медиация е допустимо в различни области.

В Португалия са приети публични мерки за насърчаване на използването на медиация в специфични области на правото, а именно в сферата на семейноправните, трудовите, наказателните, гражданските и търговските въпроси.

Медиацията по семейноправни, трудови и наказателни въпроси има собствена структура с медиатори, специализирани в съответната област. Гражданската и търговската медиация се извършва като част от съдебен процес в съдилища за искове с малък материален интерес (Julgados de Paz — мирови съдилища).

Медиация може да се проведе и извън юрисдикцията на горепосочените съдилища, което обикновено е известно като извънсъдебна медиация. Този вид медиация обаче не следва същите процедури, както при въпросите от компетентността на Julgados de Paz, тъй като в случай че не се постигне споразумение по време на извънсъдебна медиация,процесът не може да бъде отнесен за решаване към съда, както в гражданската и търговската медиация, които са в юрисдикцията на Julgados de Paz.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Прибягването до медиация е изцяло по избор.

Не съществува национален кодекс за поведение на медиаторите. Медиаторите извършват дейността си в съответствие с Европейския кодекс за поведение на медиаторите, с някои правни и административни структури, определящи дейността им и изискванията за упражняване на тази професия. Съществуват насоки за провеждане на заседанията по медиация, за методите, които могат да бъдат използвани, за да се постигне конструктивна комуникация или разбирателство със страните, и за начина, по който медиаторите могат да предлагат споразумения.

Дейността на медиаторите се наблюдава от публична система за медиация. Използваният вид се определя от областта, в която работят. Публичната система има надзорен комитет, който наблюдава дейността по медиация. Критериите, прилагани по време на обучението на медиаторите, имат за цел да наложат етиката и принципите, определени в Европейския кодекс.

Всяка област на медиация — семейноправна, трудова, наказателна, гражданска и търговска — има своя собствена правна рамка с насоки за осъществяване на медиация.

Понастоящем публичната система за медиация, включително гражданската и търговска медиация, която се извършва пред Julgados de Paz, има за цел единствено да разрешава спорове в Португалия, чрез процедурите и приложенията, предвидени в португалското законодателство.

Информация и обучение

Информация можете да намерите в раздела за медиация на уебсайта на Генерална дирекция за правосъдна политика.

В Португалия се води статистика за използването на медиацията. Генерална дирекция за правосъдна политика поддържа информация за броя проведени заседания по медиация, броя на приключилите със или без достигане на споразумение и продължителността на всяко заседание.

В Португалия няма национален орган за обучение на медиатори, вместо това те се обучават от частни организации. Министерството на правосъдието на Португалия одобрява тези обучителни курсове. За да бъдат одобрени, те трябва да включват определен хорариум, определени практики за преподаване и специфично съдържание на програмата съобразно съответното законодателство.

Частните организации, обучаващи медиатори, които кандидатстват за включване в списъците, съставяни от ГД за правосъдна политика, трябва да отговарят на критериите за обучение. Програмата за обучение гарантира, че те имат компетентността и професионалната правоспособност да уреждат семейноправни, трудови, наказателни и граждански спорове чрез медиация.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Когато даден съд реши да използва медиация при семейни спорове в съответствие с член 147.В от Закона за попечителството, не се събира такса. Такси се заплащат във всички други случаи без изключение, освен когато се предоставя правна помощ.

Когато медиацията се извършва по инициатива на страните, разходите на всяка страна зависят от предмета на спора, както следва:

  • Семейноправна медиация: всяка страна заплаща такса от 50 евро
  • Медиация в областта на наказателното право: освободена от такси, когато това е поискано от прокурора или от ответника и ищеца
  • Трудова медиация: всяка страна заплаща такса от 50 евро
  • Граждански и търговски въпроси: всяка страна заплаща такса от 25 евро (този вид медиация може да се извърши в Julgados de Paz и в този случай таксата се заплаща, ако бъде постигнато споразумение).

Когато страни с финансови проблеми трябва да платят такси, свързани с медиацията, те могат да подадат заявление за правна помощ и да бъдат освободени от такса от компетентния орган (органите по социална сигурност – Instituto de Segurança Social).

Полезни връзки

Генерална дирекция за правосъдна политика

Съвет за наблюдение на съдилищата за искове с малък материален интерес

Последна актуализация: 04/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.