Медиация в държавите от ЕС

Румъния

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярката за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), посредством която медиатор помага на участниците в спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Румъния са запознати с предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Към кого да се обърна?

Съветът по медиация, създаден със Закон 192/2006 относно медиацията, отговаря за надзора над медиацията в Румъния. Той е автономно правно звено, което работи в интересите на обществеността и централното му управление е разположено в Букурещ.

Закон 192/2006 осигури законодателната рамка за въвеждане на медиацията и в нея се практикува професията на медиация.

Членовете на Съвета по медиация се избират от медиаторите и се одобряват от Министерство на правосъдието на Румъния.

Главните отговорности на Съвета по медиация са да взема решения в следните области:

 • Да определя стандартите на обучение в областта на медиацията въз основа на най-добрата международна практика и да съблюдава спазването им от професионалистите;
 • Да упълномощава медиатори и да поддържа и обновява списъка с медиатори;
 • Да одобрява програмата за обучение на медиаторите;
 • Да приема Етичния и нравствен кодекс за упълномощени медиатори, както и разпоредби относно тяхната дисциплинарна отговорност;
 • Да приема разпоредба за организацията и функционирането на Съвета по медиация;
 • Да дава предложения за изменение или съгласуване на законодателство по отношение на медиацията.

Данните за контакт на Съвета по медиация са:

Адрес: ул. Cuza Vodă № 64, сектор 4, Букурещ (Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucharest)

Телефон: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Факс: 004 021 330 25 28

Електронни адреси: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Националният регистър на професионалните асоциации на медиаторите

Съветът по медиация е основал Националния регистър на професионалните асоциации на медиаторите. Този регистър включва неправителствените организации, които популяризират медиацията и представляват професионалните интереси на медиаторите.

По- долу има списък с професионални асоциации, действащи в сферата на услугите по медиация:

Регистърът на медиаторите

Съгласно член 12 от Закон 192/2006 упълномощените медиатори са регистрирани в „Регистър на медиаторите“, управляван от Съвета по медиация и публикуван в Държавен вестник на Румъния, част I.

„Регистърът на медиаторите“ е достъпен и на официалните уебсайтове на Съвета по медиация и на Министерство на правосъдието.

Списъкът на упълномощените медиатори съдържа информация за:

 • Членството им в професионални организации,
 • Институцията, която са завършили,
 • Програмата за обучение по медиация, която са посещавали,
 • Чужди езици, на които могат да извършват медиаторски услуги,
 • Данните за контакт с тях.

Лицата, които желаят да разрешават споровете си чрез медиация, могат да се свържат с медиатор в рамките на 1 месец след датата на публикуване на „регистъра (списъка) с медиатори” в сградите на съдилищата и на уебсайта на Министерство на правосъдието.

Съветът по медиация е задължен по закон редовно да актуализира — поне веднъж годишно — Регистъра (списъка) на медиаторите, както и да съобщава актуализираната информация на съдилищата, местните държавни органи и Министерство на правосъдието.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Член 2 от Закон 192/2006 позволява на страните да търсят медиация в спорове, свързани с граждански или наказателни въпроси, семейни въпроси и други сфери на закона, които са предмет на законови разпоредби. Потребителските спорове и други спорове, предмет на права, от които лицата могат да се откажат, също могат да бъдат разрешавани чрез медиация. При все това, въпросите, свързани с лични права, и с права, от които лицата не могат да се отказват, не могат да бъдат предмет на медиация.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Използването на медиация е доброволно. Страните не са задължени да търсят услуги по медиация и могат да се откажат от медиацията във всеки етап. С други думи, страните са свободни да потърсят други средства за разрешаване на спора във всеки един момент: съдебни процедури, арбитраж. Заинтересованите страни могат да се свържат с медиатор преди да се обърнат към съда и също така по време на съдебни процедури.

При все това, различни национални правни разпоредби в сферата на медиацията задължават съдиите в определени случаи да информират страните за възможността да изберат медиация и предимствата от това. В други случаи се предлагат редица финансови стимули на страните, които изберат медиация или други алтернативни процедури за разрешаване на спорове.

На 17 февруари 2007 г. Съветът по медиация одобри Етичния и нравствен кодекс за медиаторите. Кодексът е обвързващ за всички медиатори, включени в Състава на медиаторите.

Информация и обучение

Уебсайтът на Съвета по медиация е главният източник на информация за медиацията в Румъния.

Обучението по медиация се провежда единствено от частния сектор, но Съветът по медиация отговаря за упълномощаването на организациите, които провеждат курсове за обучение, за да гарантират, че всички курсове предлагат обучение с еднакви стандарти.

Списък с организации, които провеждат програми за обучение, е включен и на официалния уебсайт на Съвета по медиация.

Курсовете за обучение се провеждат редовно. Понастоящем има програма, която отговаря за първоначалния курс на обучение за медиатори (80 часа). Тази програма поставя учебни цели, включва уменията, които трябва да бъдат развити до края на програмата, и образователните методи. 8-те организации, упълномощени от Съвета по медиация, отговарят за разработване на помощен материал и упражнения в съответствие с рамката, наложена от националната програма за обучение.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията не е безплатна; нивото на заплащане е предмет на споразумение между частния медиатор и страните.

Понастоящем, местните или националните власти не предоставят правна или финансова помощ за осигуряване на услуги по медиация.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/ЕО създава възможност за отправяне на искане съдържанието на писмено споразумение в резултат от медиация да бъде принудително изпълнено. Държавите-членки съобщават на Комисията кои съдилища или други органи са компетентни да получават такива искания.

Румъния все още не е съобщила тази информация.

Последна актуализация: 10/06/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.