В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Шотландия

Вместо да се обръщате към съда, защо не опитате да разрешите спора си чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (ADR), при която медиатор помога на страните по спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Шотландия са запознати с потенциалните предимства на медиацията. В рамките на Обединеното кралство юрисдикцията на Шотландия има специфична организация и разпоредби по отношение на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Шотландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

За политиката в областта на медиацията в Шотландия отговаря Отдел „Правна система“ (Legal System Division) към Дирекция „Конституция, право и съдилища“ (Constitution, Law and Courts Directorate) на правителството на Шотландия.

Адреси, свързани с медиацията:

 • Scottish Mediation NetworkSMN (Мрежа за медиация на Шотландия), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending) (Защита на обществото чрез намаляване на престъпността), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Network 21 (Мрежа за обществена медиация на Шотландия) Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE.
 • Relationships Scotland: 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

В кои области се допуска прибягване до медиация и/или в кои области тя е най-често срещана?

Прибягването до медиация е допустимо във всички области на правото. Най-често се прилага при семейни конфликти и съседски спорове. Тя се използва все повече и при търговски и стопански спорове. Медиацията трябва да се предлага при спорове, свързани с необходимост от допълнително подпомагане, a постигането на помирение трябва да е възможно по искове за дискриминация, основана на увреждане на лицето.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

В Шотландия за новопоявилата се професия на медиатор няма задължителна правна уредба. От друга страна, провеждането на медиация не е предварително условие за образуване на определени видове съдебни производства. Тя е изцяло доброволна.

Все пак в Шотландия има кодекс за поведение при медиация. В него се вземат под внимание различните области на специализация, например семейно право, медицина и строителство. Правителството на Шотландия подкрепя работата на SMN и разработването на Регистър за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) (SMR). Всички членове на SMN са задължени да спазват кодекса за поведение при медиация в Шотландия. Медиаторите и услугите по медиация, включени в SMR, могат да се подчиняват и на по-високи стандарти. Уебсайтовете и на двете инициативи предлагат безплатен достъп и се ползват с добра посещаемост, а медиаторите трябва да спазват кодекса за поведение, ако искат имената им да бъдат поместени на тези сайтове.

Как можете да получите достъп до информация относно медиацията

Информация относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Мрежата за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network) (SMN), а Регистърът за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register) (SMR) предоставя информация относно намирането на медиатор в Шотландия. И двата уебсайта са достъпни за широката общественост и предлагат безплатен достъп до цялата информация.

Регистърът за медиация на Шотландия е независим регистър на медиатори и услуги по медиация. Този уебсайт предоставя безплатен достъп до информация за лица, които практикуват всички видове медиация. Регистърът се администрира от Мрежата за медиация на Шотландия (SMN).

Данните на сайта се актуализират от медиаторите поне веднъж годишно.

Целта на Регистъра за медиация на Шотландия е да вдъхне увереност на хората в професионалните умения на медиаторите, които те избират, като гарантира, че те отговарят на минимални стандарти. Тези стандарти се определят от независим Съвет по стандартите (Standards Board). Медиаторите, които са вписани в SMR, могат да се наричат Регистриран медиатор за медиация в Шотландия (Scottish Mediation Registered Mediator) и използват логото на SMR до името си.

След като регулаторна организация удостовери, че определен медиатор отговаря на допълнителните секторни стандарти на организацията, до данните за медиатора в регистъра може да бъде поставен допълнителен „отличителен знак“ от тази организация.

Информация и обучение

От 2004 г. насам мрежата SMN предоставя „карта на медиацията“ (map of mediation) на своя уебсайт. Представянето на информацията е било подобрявано няколко пъти — дейност, финансирана от правителството на Шотландия. Линкът към мрежата се посочва в множество брошури и интернет сайтове. В момента той е свързан с Регистъра за медиация на Шотландия, за да се предостави единно място за търсене на квалифициран медиатор.

Службата SMN приема също така телефонни запитвания, които се пренасочват към подходящите служби по медиация.

В SMR се посочват квалификациите на медиатора, така че страните по спора да бъдат по-добре информирани, когато избират медиатор.

В Шотландия има програми за обучение за различни сфери на медиация. Всички те са с продължителност поне 30 часа и следва да включват обучение по:

 • принципи и приложение на медиацията;
 • етапи в процеса на медиация;
 • етика и ценности на медиацията;
 • правен контекст на споровете (ако има такъв);
 • комуникационни умения от полза при медиация;
 • умения за водене на преговори и тяхното приложение;
 • последствия от конфликта и начини за справянето с тях;
 • разнообразие.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Разходите за медиация варират в зависимост от доставчика на услугата и не са регулирани от държавата.

Медиацията по принцип е безплатна за отделния потребител, когато споровете се отнасят до деца, съседски и обществени конфликти, необходимост от допълнително подпомагане и помирявяне при дискриминация, основана на увреждане на лицето.

Таксите за частните медиатори са от 200 GBP до 2000 GBP или повече на ден.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/ЕО позволява на страните по спора да поискат да се придаде изпълнителна сила на постигнатото в резултат на медиация писмено споразумение. Държавите членки уведомяват за това съдилищата и другите органи, компетентни да приемат такива молби.

Връзки по темата

Мрежа за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network), Регистър за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register), Стандарти, Регистриран медиатор за медиация в Шотландия (Scottish Mediation Registered Mediator), Регулаторна организация

Последна актуализация: 11/10/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.