Медиация в държавите от ЕС

Словакия

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите спора си чрез медиация? Това е форма на алтернативно разрешаване на спорове, при която медиатор помага на страните по спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Словакия са запознати с предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Към кого да се обърна?

На уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия има раздел относно медиацията, който е достъпен само на словашки език.

В коя област прибягването до медиация е допустимо и/или е най-често срещано?

Механизмите за медиация са описани в Закон № 420/2004 за медиацията и за изменение на няколко акта, с измененията към него, с който се уреждат:

  • начинът на извършване на медиацията;
  • основните принципи на медиацията; и
  • организацията и последиците от медиацията.

Този закон се прилага за гражданскоправни, семейноправни, търговскоправни и трудовоправни спорове.

Медиацията е извънсъдебна процедура, при която съответните страни използват съдействието на медиатор, за да разрешат спор, възникнал в резултат на договорно или друго правоотношение помежду им. Това е процедура, при която две или повече страни по даден спор го уреждат с помощта на медиатор.

§ Член 170, параграф 2 от Закон № 160/2015 от Гражданския процесуален кодекс, с измененията към него, който гласи: „Когато е възможно и уместно, съдът се опитва да уреди спора по взаимно съгласие или препоръчва на страните да се опитат да постигнат споразумение за доброволно уреждане на спора чрез медиация“.

Информация и обучение

В раздела относно медиацията на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия се предоставя информация за медиацията на словашки език. Повече информация можете да намерите на уебсайта на Европейската съдебна мрежа.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията е платена услуга. Възнаграждението на медиатора се определя индивидуално и обикновено се основава на почасова тарифа или фиксирана такса. Медиацията е стопанска дейност и няма фиксирани разходи.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато чрез медиация?

С Директива 2008/52/ЕО се позволява на страните по писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация, да поискат на съдържанието на споразумението да бъде придадена изпълнителна сила. Държавите членки съобщават това на съдилищата и на другите органи, компетентни да получават такива искания.

Медиацията е неформална, доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове с помощта на медиатор. Целта на медиацията е да се постигне споразумение, приемливо и за двете страни.

Постигнатото в резултат на процедурата по медиация споразумение трябва да бъде в писмена форма. То се прилага главно по отношение на страните по споразумението и е задължително за тях. Въз основа на това споразумение правоимащата страна може да подаде молба за принудително изпълнение на решението по съдебен ред или за налагане на запор, при условие че споразумението е:

  • съставено под формата на нотариален акт;
  • одобрено като спогодба от съд или арбитражен орган.

Ако не бъде постигнато споразумение в резултат на медиацията, въпросът може да бъде отнесен до съда.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието на Словашката република

Последна актуализация: 19/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.