Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскисловенски вече са преведени.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Словения

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), посредством която медиатор помага на страните в спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Словакия са запознати с предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Словения

Към кого да се обърна?

Законът за алтернативното разрешаване на съдебни спорове (ZARSS, Официален вестник на Република Словения бр. 97/09 и 40/12 — ZUJF), който беше приет на 19 ноември 2009 г. и влезе в сила на 15 юни 2010 г., налага на първоинстанционните и второинстанционните съдилища да приемат и прилагат програми за алтернативно разрешаване на спорове, чрез които на страните да се предоставят алтернативни средства за разрешаване на търговски, трудовоправни, семейни и други гражданскоправни спорове. Съгласно тези програми съдилищата са задължени да допуснат страните да използват медиацията в допълнение на останалите форми на алтернативно разрешаване на спорове.

Министерството на правосъдието и държавната администрация поддържа централен указател на медиаторите, които работят в съдилищата по програми за алтернативно разрешаване на спорове.

Няколко неправителствени организации (НПО) работят в областта на медиацията:

Съветът за алтернативното разрешаване на спорове е на подчинение на Министерството на правосъдието и държавната администрация. Съветът беше създаден през март 2009 г. като централизиран, независим, експертен орган към министерството, който има координационни и консултативни функции.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често използвано?

Прибягването до медиация е допустимо по граждански, семейни, търговски, трудовоправни и други, свързани с имущество дела, по отношение на спорове, които могат да бъдат решени и уредени от страните. Медиацията е допустима и по други дела, ако това не е изключено по закон.

Медиацията се използва най-често по граждански, семейни и търговски дела.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Използването на медиацията е доброволно. Законът за медиацията по граждански и търговски дела (ZMCGZ, Официален вестник на Република Словения бр. 56/08) дава обща уредба на медиацията, т.е. в него е уредена съдебната и извънсъдебната медиация. В него са уредени само основните постановки на производствата по медиация, които иначе представляват саморегулиращи се механизми. Така например той урежда кога започва и свършва медиацията, кой назначава медиатора, основните правила за поведение на медиатора, формата за сключване на споразумението за уреждане на спора, как да се осигури неговото изпълнение и т.н. Страните могат да се отклонят от разпоредбите на закона, с изключение на разпоредбите, уреждащи принципа на безпристрастност на медиатора и действието на медиацията спрямо преклузивните и давностните срокове.

Сдружението на медиаторите в Словения прие Кодекс за поведение на медиаторите, но той се прилага само за членовете на сдружението.

Информация и обучение

Информация относно медиацията и как да се свържете с медиатор може да намерите на уебсайтовете на различни НПО. Такива са:

Обучението на медиаторите се осигурява от различни НПО и от Центъра за съдебно обучение към Министерството на правосъдието и държавната администрация.

Какви са разноските, свързани с медиацията?

За момента съдебната медиация по силата на Закона за алтернативното разрешаване на съдебни спорове по спорове, възникнали от правоотношения между родители и деца и по трудовоправни спорове поради прекратяване на трудов договор, са безплатни за страните. Страните плащат само услугите на своите адвокати. По всички останали спорове, с изключение на търговските спорове, съдът поема хонорарите на медиатора за първите три часа медиация.

Частните организации определят различни такси за медиация.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Споразумението, постигнато в резултат от медиация, не е пряко изпълнимо само по себе си. Страните обаче могат да се договорят споразумението за решаване на спора да бъде сключено под формата на пряко приложим нотариален протокол, съдебно споразумение или арбитражно решение въз основа на споразумението.

Връзки по темата

Последна актуализация: 23/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.