Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Rakousko

Proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace namísto soudního řízení? Mediace je alternativním způsobem řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout smírného řešení.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

Spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam registrovaných mediátorů. Do tohoto seznamu se zapisují pouze mediátoři, kteří mají na základě příslušného vzdělání odbornou kvalifikaci.

Neexistuje však žádný ústřední státní orgán příslušný pro mediační služby.

Existují také obchodní či nezisková sdružení, která nabízejí mediační služby, jakož i některé nevládní organizace, které nabízejí mediátorům podporu.

Kdy lze mediace využít?

Mediace řeší spory v občanskoprávních věcech, které normálně rozhodují běžné soudy. Účast na mediaci je dobrovolná, aby se stranám sporu umožnilo nalézt řešení, za které budou odpovídat.

V některých sousedských sporech je nutné se před podáním žaloby pokusit o mimosoudní řešení sporu u smírčího orgánu prostřednictvím pokusu o smír před soudem nebo mediace.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Neexistuje žádné zvláštní nařízení nebo kodex chování pro mediátory.

Mediátoři nejsou registrováni jako specialisté: například jako mediátoři pro rodinné právo, mediátoři pro oblast lékařství nebo stavebnictví, oblasti činnosti registrovaných mediátorů jsou uváděny odděleně.

Každá osoba, která má stanovené vzdělání, může být podle platných předpisů zapsána do seznamu „registrovaných mediátorů“. „Mediátor“ však není chráněným označením povolání.

Informace a vzdělávání

Další informace týkající se mimo jiné vzdělávání a požadavků pro registraci mediátora v Rakousku jsou k dispozici zde. Informace jsou k dispozici pouze v němčině.

Kolik stojí mediace?

Mediace se neposkytuje zdarma.

Výše honorářů za mediaci závisí na dohodě mezi soukromým mediátorem a stranami sporu.

Je dohoda dosažená v rámci mediace vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje stranám sporu žádat, aby byl obsah písemné dohody dosažené v rámci mediace prohlášen za vykonatelný. Členské státy sdělí, které soudy nebo jiné orgány jsou příslušné k přijímání těchto žádostí.

Obsah dohody dosažené v rámci mediace je vykonatelný pouze v případě, že je sjednán před soudem ve formě narovnání, nebo notářem ve formě notářského zápisu.

Poslední aktualizace: 28/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.