Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Belgie

Než zahajovat soudní proces, proč nevyřešit daný spor pomocí mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám dosáhnout shody. Belgické vládní i odborné kruhy jsou si vědomy výhod mediace.

Obsah zajišťuje
Belgie

Na koho se obrátit?

Na Federální komisi pro mediaci.

I když sama tato komise žádnou mediaci neprovádí, zabývá se regulací tohoto povolání a vede seznam autorizovaných mediátorů.

Sekretariát komise podává informace v nizozemštině a francouzštině. Je možné se na něj obrátit prostřednictvím e-mailu nebo na následující adrese:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Federální komise pro mediaci ručí za kvalitu (tím, že schvaluje mediátory) a vývoj mediace.

Seznam mediátorů je k dispozici v nizozemštině a ve francouzštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v:

 • občanském právu (včetně rodinných sporů);
 • obchodním právu;
 • pracovním právu;
 • existuje rovněž mediace trestní a nápravná, ale tyto oblasti nespadají do působnosti Federální komise pro mediaci.

Nejčastější oblastí, v níž se mediace uplatňuje, je občanské právo, konkrétně rodinné věci.

Jaká jsou pravidla mediace?

Zvolit si mediaci je svobodným rozhodnutím stran, v případě neúspěchu neexistuje žádná sankce.

Podle nedávných ustanovení rodinného práva je soudce povinen informovat strany o existenci mediace a jejích možnostech.

Existuje kodex řádné praxe mediátorů, který je k dispozici v nizozemštině a ve francouzštině.

Informace a vzdělávání

Na internetových stránkách je k dispozici množství informací v nizozemštině a ve francouzštině o různých aspektech mediace (průběh mediace, náklady, adresy…).

Koutek profesionálů

Tato část internetových stránek informuje o kritériích schvalování a podmínkách vzdělávání mediátorů.

Vzdělávání mediátorů upravuje Federální komise pro mediaci, ale zajišťuje ho soukromý sektor.

Program vzdělávání obsahuje společný základ v rozsahu 60 hodin rozdělených na minimálně 25 hodin teoretické výuky a minimálně 25 hodin výuky praktické.

 • Společný základ zahrnuje obecné zásady mediace (etiku/filozofii), studium různých alternativních způsobů řešení sporů, platné právo, sociologické a psychologické aspekty a proces mediace.
 • Praktická cvičení zahrnují předměty programu a prostřednictvím inscenačních metod rozvíjejí vyjednávací a komunikační dovednosti.

Kromě společného základu existují zvláštní programy pro každý typ mediace (minimálně 30 hodin, které se libovolně dělí mezi teoretickou a praktickou přípravu).

Existují zvláštní programy pro mediaci ve věcech rodinných, občanských, obchodních a sociálních.

Kritéria pro schvalování mediátorů

 • kritéria pro schvalování mediátorů
 • směrnice pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005
 • soupis žádostí o jmenování mediátorem (Word)

Kritéria vzdělávání / dalšího vzdělávání

Základní vzdělávání

 • Rozhodnutí ze dne 1. února 2007, kterým se stanoví podmínky a postupy schvalování vzdělávacích středisek a vzdělávání autorizovaných mediátorů (pdf)
 • Zařízení pro vzdělávání mediátorů, kterým Federální komise pro mediaci udělila osvědčení

Další vzdělávání

 • Rozhodnutí ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví povinnosti autorizovaných mediátorů v oblasti dalšího vzdělávání a kritéria schvalování vzdělávacích programů v této oblasti

Kodex řádné praxe

 • Kodex řádné praxe autorizovaného mediátora (Word)

Vyřizování stížností

 • Rozhodnutí o odebírání osvědčení, o stanovení sankcí, které vyplývají z kodexu řádné praxe, a o uplatňování těchto sankcí

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace se poskytuje za úplatu. Honoráře mediátorů jsou předmětem dohody mezi mediátorem a stranami sporu. Zákon honoráře neupravuje. Obvykle platí strany honorář mediátora napůl.

Strany mají možnost získat finanční pomoc na uhrazení honoráře mediátora, pokud mají nízké příjmy a pokud si vyberou autorizovaného mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Podle směrnice 2008/52/ES musí být možné požadovat, aby byla písemné dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná. Členské státy oznámí Komisi soudy a jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí. Belgie toto oznámení dosud neprovedla.

Podle článků 1733 a 1736 soudního zákoníku je nicméně možné nechat dohodu vyplývající z mediace schválit soudcem, čímž se stane úředně ověřenou a vykonatelnou. Co se týče formy, dohoda se přemění v rozsudek.

Existuje i jiná možnost než soudní ověření. Dohodu vyplývající z mediace je u notáře možné sepsat ve formě notářské listiny. Dohoda se tímto rovněž považuje za ověřenou a vykonatelnou, aniž by bylo nutné se obracet na soud. Tuto možnost lze využít pouze v případě, že s tím všechny strany souhlasí.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

Federální komise pro mediaci

Poslední aktualizace: 06/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.