Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Bulharsko

Proč se místo předložení věci soudu nepokusit o řešení sporu mediací? Jedná se o opatření pro alternativní způsob řešení sporů (AZŘS), kdy mediátor sporným stranám napomáhá k dosažení dohody. Vláda a představitelé právnických povolání v Bulharsku jsou si výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Bulharsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Koho kontaktovat?

Ministerstvo spravedlnosti Bulharska zřídilo rejstřík mediátorů, který je součástí ústředního rejstříku neziskových subjektů, které poskytují užitečné veřejné služby.

Webové stránky ministerstva spravedlnosti obsahují odkaz na:

  • seznam mediátorů
  • soukromé organizace, které zajišťují odbornou přípravu mediátorů

Ve které oblasti je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Využití mediace je přípustné v mnoha právních odvětvích. Právní předpisy však tato odvětví neurčují ani neomezují. Většina registrovaných mediátorů se dosud zaměřovala na hospodářskou a obchodní mediaci.

Je třeba dodržovat některá zvláštní pravidla?

Mediace je zcela dobrovolná. Ačkoli mediace představuje alternativní způsob řešení sporu, aniž by bylo předkládat věc soudu, není její absolvování podmínkou pro zahájení soudního řízení.

Pro mediátory neexistuje žádný zvláštní kodex chování. Ustanovení o pravidlech profesní etiky jsou nicméně obsažena v zákoně o mediaci a v nařízení č. 2 ze dne 15. března 2007, které stanoví podmínky a postupy pro schvalování organizací poskytujících mediaci.

Informace a odborná příprava

Organizace, které nabízejí odbornou přípravu pro mediátory, jsou ze soukromého sektoru.

Témata seminářů odborné přípravy zahrnují právní postupy a etická pravidla činnosti mediátorů, jakož i postup stanovený v zákoně o mediaci a v nařízení č. 2 ze dne 15. března 2007.

Kolik mediace stojí?

Mediace není bezplatná; platba podléhá dohodě mezi mediátorem a zúčastněnými stranami.

Je možné nařídit výkon u dohody, která je výsledkem mediace?

V souladu se směrnicí 2008/52/ES (ta má za cíl podpořit a usnadnit mediaci jakožto alternativní způsob řešení přeshraničních sporů v EU) musí být možné požádat o to, aby byl obsah písemné dohody dosažené na základě mediace učiněn vykonatelným.

Členské státy to sdělí soudním a jiným orgánům způsobilým k přijímání těchto žádostí.

Související odkazy

Rejstřík mediátorů

Rejstřík mediátorů (vyhledávání)

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.