Mediace v zemích EU

Bulharsko

Než se obracet na soud, proč raději neřešit spory prostřednictvím mediace? Jedná se o opatření alternativního řešení sporů, v jehož rámci mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a právníci v Bulharsku si jsou vědomi výhod mediace.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Na koho se obrátit?

Bulharské ministerstvo spravedlnosti zřídilo rejstřík mediátorů jako součást centrálního rejstříku neziskových právnických osob nabízejících služby veřejného zájmu.

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti umožňují přístup k:

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v řadě oblastí práva. Tyto oblasti zároveň nejsou regulovány ani omezeny právními předpisy. Většina registrovaných mediátorů se dosud specializovala na hospodářskou a obchodní mediaci.

Jsou dodržována zvláštní pravidla?

Mediace probíhá zcela na dobrovolném základě. Ačkoli mediace představuje alternativní způsob řešení sporů, aniž by byly postoupeny soudu, není předpokladem pro zahájení soudního řízení.

Pro mediátory neexistuje žádný zvláštní kodex chování. Současně jsou ustanovení o etických normách obsažena v zákoně o mediaci a v nařízení č. 2 ze dne 15. března 2007, které stanoví podmínky a postup schvalování organizací, které proškolují mediátory.

Informování a odborná příprava

Organizace nabízející odbornou přípravu v oblasti mediace jsou součástí soukromého sektoru.

Mezi témata seminářů patří soudní řízení a kodexy chování mediátorů a také postupy upravené zákonem o mediaci a nařízením č. 2 ze dne 15. března 2007.

Kolik mediace stojí?

Mediace není bezplatná; platba se stanoví dohodou mezi mediátorem a zúčastněnými stranami.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V souladu se směrnicí 2008/52/ES (podpora a usnadnění mediace jako alternativní formy přeshraničního řešení sporů v EU) musí být možné požádat o vykonatelnost obsahu písemné dohody dosažené prostřednictvím mediace.

Ustanovení směrnice 2008/52/ES o vykonatelnosti dohod vyplývajících z mediace byla provedena v zákoně o mediaci.

Členské státy sdělí tuto skutečnost soudům a jiným orgánům příslušným k přijímání takových žádostí.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.