Mediace v zemích EU

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Na koho se obrátit?

Chcete-li získat informace o mediačním řízení na Kypru, obraťte se na Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku, Kyperskou advokátní komoru, Kyperskou obchodní a průmyslovou komoru nebo Kyperskou vědeckotechnickou komoru.

Ve kterých oblastech je využití mediace přípustné a nejběžnější?

Mediaci lze využít k vyřešení jakéhokoli občanskoprávního sporu, ať už přeshraničního, či jiného, včetně obchodního sporu, za předpokladu, že obě zúčastněné strany s ní souhlasí. Zákon se nevztahuje na rodinné spory ani na pracovněprávní spory, které nespadají pod přeshraniční spory.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

V souladu se zákonem z roku 2012 o některých záležitostech mediace v občanskoprávních sporech (zákon 159(I)/2012) si strany zvolí mediátora na základě konsensu. Tento postup je neformální. Strany se na základě konzultace s mediátorem dohodnou na způsobu, jakým má být řízení vedeno, na jeho trvání, na povinnosti zachovávat důvěrnost řízení, na odměně mediátora a na platebních podmínkách, jakož i na jakýchkoli dalších záležitostech, které považují za nezbytné.

Jaké jsou náklady mediace?

V souladu se zákonem se strany před zahájením mediačního řízení na základě konzultace s mediátorem dohodnou mimo jiné na tom, jak určit odměnu mediátora, a na podmínkách pro její vyplacení, i pokud jde o jakékoli další náklady řízení. Náklady na mediaci proto nelze předvídat. Budou v zásadě záviset na složitosti případu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Pokud strany dosáhnou dohody o urovnání sporu, mediátor ji vypracuje písemně a obě strany buď společně, nebo jedna z nich s výslovným souhlasem druhé strany může soudu podat návrh na výkon dohody o urovnání sporu. V tomto případě by měla být tato dohoda vykonána stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.