Mediace v zemích EU

Česko

Než se obracet na soud, proč raději neřešit spory prostřednictvím mediace? Jedná se o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Výhodou využití mediace bývá časová úspora při tomto způsobu řešení sporu (ve srovnání s délkou soudního projednání věci) a často i finanční úspora (ve srovnání s náklady vynakládanými na soudní projednání věci.

Obsah zajišťuje
Česko

Na koho se obrátit?

Ústředním orgánem pro zprostředkování mediace jako způsobu řešení následků trestného činu mezi pachatelem a obětí v rámci trestního řízení je Probační a mediační služba České republiky. Zodpovědnost za výkon činností této služby nese Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Pokud jde o zprostředkování mediace v netrestních věcech, můžete se obrátit na některého z mediátorů, kteří provedení mediace nabízí. Kontakty na mediátory působící v ČR lze nalézt na nejrůznějších webových stránkách po zadání hesla „mediace“.

Seznam mediátorů lze nalézt např. na webových stránkách Asociace mediátorů ČR, České advokátní komory a Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR. Kontakty na pracoviště Probační a mediační služby ČR působící v rámci místně příslušných okresních soudů lze nalézt na webových stránkách této služby.

Seznam mediátorů zapsaných podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR, je k dispozici zde:https://mediatori.justice.cz.

V oblasti mediace působí také některé další nevládní neziskové organizace (NGO) a jiné subjekty.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná ve všech oblastech práva, s výjimkami stanovenými právními předpisy. To zahrnuje i rodinné právo, obchodní právo a trestní právo. Podle občanského soudního řádu může předseda senátu, je-li to účelné a vhodné, nařídit účastníkům řízení první setkání s mediátorem a to v rozsahu 3 hodin. V těchto případech může řízení přerušit až na 3 měsíce.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Ano, mediaci upravuje jednak zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci a dále pak v oblasti trestního řízení pak zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ČR.

Informace a vzdělávání

Zapsaný mediátor působící podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci musí úspěšně složit odbornou zkoušku před komisí jmenovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR. Mediátor působící v rámci Probační a mediační služby ČR podle zákona č. 257/2000 Sb.,o Probační a mediační službě ČR musí úspěšně složit kvalifikační zkoušku.

Vzdělávání mediátorů působících v rámci trestní justice zajišťuje Probační a mediační služba ČR, vzdělávání v oblasti netrestní mediace nabízí řada subjektů a vzdělávacích institucí.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace zprostředkovaná Probační a mediační službou ČR je prováděna zdarma, respektive náklady na její provedení hradí stát.

Jestliže soud přeruší řízení v netrestní věci a stranám nařídí první setkání s mediátorem, pak jsou první 3 hodiny mediačního setkání hrazeny ve výši stanovené prováděcím právním předpisem (400,- Kč za každou započatou hodinu) a tuto odměnu hradí strany rovným dílem (v případě osvobození účastníků od soudních poplatků ji hradí stát). V případě pokračování mediace nad rámec 3 hodin náklady na její další provedení hradí účastníci rovným dílem, ale ve výši částky dojednané dohodou mezi mediátorem a účastníky mediace, tj. stranami zúčastněnými ve sporu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Dohoda uzavřená mezi účastníky mediace v netrestní věci může být v rámci dalšího řízení předložena soudu ke schválení. Výsledky mediace zprostředkované v rámci trestního řízení Probační a mediační službou ČR může státní zástupce a soud zohlednit ve svém rozhodnutí v dané věci.

Poslední aktualizace: 17/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.