Mediace v zemích EU

Dánsko

V Dánsku lze o služby mediátora požádat soukromě. Soukromá mediace není upravena zákonem a náklady musí nést strany. Zákon navíc umožňuje mediaci v občanskoprávních věcech u okresního soudu, vrchního soudu nebo Námořního a obchodního soudu a dále pak řešení sporů v trestních věcech (viz níže).

Obsah zajišťuje
Dánsko

Mediace v občanskoprávních věcech

Kapitola 27 zákona o soudní správě stanoví pravidla pro soudní mediaci v občanskoprávních věcech projednávaných u okresního soudu, vrchního soudu nebo Námořního a obchodního soudu.

Na žádost stran může soud jmenovat soudního mediátora, aby stranám pomohl dosáhnout vyřešení sporu dohodou (soudní mediace).

Cílem tohoto postupu je dát stranám příležitost, je-li to jejich přání, usilovat ve věcech, které se dostanou před soud, o vyřešení sporu jinak než tradičním smírčím řízením před soudem, které je založeno na současných právních normách, nebo soudním rozhodnutím. Soudní mediace může dát stranám příležitost dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Tato možnost je považována za uspokojivější pro obě strany, protože řešení sporu mediací může pro strany znamenat možnost více ovlivňovat průběh událostí a může zohlednit jejich základní zájmy, potřeby a budoucnost.

Mediátorem může být soudce nebo úředník dotyčného soudu, který je jmenován do funkce mediátora, nebo právník schválený do funkce mediátora Soudní správou v obvodu dotyčného vrchního soudu.

Mediátor určuje průběh mediace po konzultaci se stranami. Se souhlasem stran může mediátor se stranami vést jednání individuálně.

Nedohodnou-li se strany jinak, nese každá ze stran své vlastní náklady na soudní mediaci.

Pokud mediace vede k vyřešení sporu dohodou, může o tom být sepsán formální záznam a poté může být daná věc zamítnuta.

Podle § 478 odst. 1 a 2 zákona o soudní správě lze vymáhat výkon dohody vzniklé ze smírného vyřešení sporu před soudy nebo jinými orgány, pokud zákon umožňuje vymáhat výkon soudních rozhodnutí.

Podle § 478 odst. 1 a 4 lze vymáhat výkon písemného mimosoudního smírného vyřešení sporu týkajícího se neuhrazených pohledávek, pokud tento smír výslovně stanoví, že může sloužit jako základ pro výkon rozhodnutí.

Zákon o soudní správě lze najít na internetové stránce Informace o právu.

Mediace v trestních věcech

Zákon č. 467 ze dne 12. června 2009 o radách pro řešení sporů v souvislosti s trestnými činy, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010, zavádí stálý celostátní systém řešení sporů v trestních věcech.

Policejní komisař každého policejního okrsku ustanoví radu pro řešení sporů, v rámci níž se mohou oběť a pachatel společně s neutrálním mediátorem po spáchání trestného činu sejít.

Mediace v rámci rady pro řešení sporů může probíhat pouze v případě, že strany s účastí souhlasí. Děti a mládež do 18 let se však mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Mediace v rámci rady pro řešení sporů může probíhat pouze v případě, že se pachatel k trestnému činu v podstatě přiznal.

Mediátor stanoví postup rady pro řešení sporů po projednání se stranami. Během řešení sporu bude mediátor stranám pomáhat o trestném činu mluvit a může jim pomoci formulovat dohody, které mohou chtít uzavřít.

Mediace v rámci rady pro řešení sporů nenahrazuje trest ani žádný jiný právní důsledek trestného činu.

Zákon o radách pro řešení sporů v souvislosti s trestnými činy lze najít na internetové stránce Informace o právu.

Na koho se obrátit?

V občanskoprávních věcech se můžete obrátit na soud, který danou věc projednává. Adresu, telefonní číslo a další údaje dotyčného soudu lze najít prostřednictvím internetové stránky Domstolsstyrelsen (Soudní správa).

V trestních věcech se můžete obrátit na policejní okrsek, který danou věc vyšetřuje. Adresu, telefonní číslo a další údaje dotyčného policejního okrsku lze najít prostřednictvím internetové stránky Dánské státní policie.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Viz výše.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Viz výše.

Informace a vzdělávání

Viz výše.

Náklady mediace

Viz výše.

Je dohoda uzavřená v rámci mediace vykonatelná?

Viz výše.

Poslední aktualizace: 04/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.