V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Anglie a Wales

Než se obracet na soud, proč nezkusit spor vyřešit pomocí mediace? Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož nestranný mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda i justiční pracovníci v Anglii a Walesu si výhody mediace uvědomují a podporují používání mediace ve vhodných případech jako alternativy k řešení sporů u soudu. Vaše věc by mohla být způsobilá pro získání finanční podpory v rámci právní pomoci (pokud splňuje obvyklá kvalifikační kritéria).

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Na koho se obrátit?

Za koncepci mediace v občanskoprávních a rodinných sporech včetně její propagace zodpovídá ministerstvo spravedlnosti, jelikož se týká pouze Anglie a Walesu.

Občanskoprávní mediace

Pro zajištění kvality mediace nařízené soudem v občanskoprávních sporech (vyjma rodinných sporů v jurisdikci Anglie a Walesu) zavedlo Ministerstvo spravedlnosti a Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) v závislosti na hodnotě předmětu sporu dva mediační procesy v občanskoprávních sporech, jejichž prostřednictvím mohou strany svůj spor řešit. Mediační služba pro drobné nároky (Small Claims Mediation Service) je interní služba poskytovaná a vedená Soudní službou v případech týkajících se drobných nároků, tj. obecně s hodnotou pod 10 000 GBP. Pokud jde o případy s vyšší hodnotou nároku – nad 10 000 GBP –, Ministerstvo spravedlnosti spolupracovalo s Radou pro občanskoprávní mediaci (Civil Mediation Council – CMC) na zavedení akreditačního systému, jehož prostřednictvím mohou organizace poskytující mediační služby požádat, aby byly zařazeny do rejstříku občanskoprávní mediace, a soudy pak mohou ve vhodných případech odkazovat strany sporu na tyto organizace. CMC je organizace zastupující poskytovatele mediace v občanskoprávních a obchodních sporech.

Mediace v rodinných sporech

U rodinných sporů podléhá mediace autoregulaci a je tvořena řadou členských organizací nebo akreditačních institucí, jichž jsou mediátoři členy. Tyto instituce se spojily, aby vytvořily Radu pro mediaci v rodinných sporech (Family Mediation Council – FMC) a harmonizovaly normy pro mediaci v rodinných sporech. Další funkcí FMC je zastupování svých zakládajících členských organizací a mediačních pracovníků pro rodinné spory obecně při profesních jednáních s vládou.

FMC je nevládní instituce, která hraje ústřední roli v rámci svých členských organizací, což jsou vesměs nevládní organizace/sdružení a zakládající členové FMC. Nejvýznačnější z nich jsou:

  • ADR Group
  • Family Mediators Association
  • National Family Mediation
  • College of Family Mediators
  • Resolution
  • The Law Society.

Vláda v současné době neplánuje zřídit regulační orgán pro oblast mediace v občanskoprávních ani rodinných sporech.

Akreditovaného mediátora v občanskoprávních sporech najdete v rejstříku občanskoprávní mediace, který se nachází na internetových stránkách Ministerstva spravedlnost. V rejstříku můžete vyhledávat poskytovatele mediace, kteří jsou ve Vašem okolí; náklady na mediaci jsou založeny na pevně stanoveném poplatku v závislosti na hodnotě předmětu sporu. Pokud si strany nemohou dovolit hradit náklady na mediaci, je způsobilým stranám k dispozici mediační služba poskytovaná zdarma službou LawWorks. LawWorks lze kontaktovat na telefonu 01483 216 815 nebo prostřednictvím internetové stránky LawWorks.

Vyhledávač mediačních služeb v rodinných sporech je k dispozici v rámci internetových stránek Gov.UK (dříve známých jako DirectGov): Family Mediation Service Finder. Upozorňujeme, že Linka pomoci pro mediaci v rodinných sporech již nefunguje.

Více informací o právní pomoci včetně toho, zda jste způsobilí získat finanční podporu z právní pomoci, naleznete u nové informační služby právní pomoci na internetových stránkách Gov.UK v oddíle check-legal-aid

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít k urovnání celé řady každodenních občanskoprávních a obchodních sporů – např. u problémů s bydlením, obchodních sporů, konfliktů na pracovišti, drobných nároků, pohledávek, sousedských sporů, pracovněprávních sporů, porušení smluvních povinností, žaloby pro ublížení na zdraví a nedbalostní činy, jakož i komunitních sporů, např. ve věci obtěžování.

Mediaci lze rovněž využít u rodinných sporů včetně rozvodu, rozluky, zrušení registrovaného partnerství a návrhů podle zákona o dětech, včetně věci styku s dítětem a péče o dítě. Mediace není omezena jen na bývalé partnery nebo manžele. Prarodiče mohou například využít mediaci v rodinných sporech, aby jim pomohla dohodnout uspořádání poměrů tak, aby jejich vztahy s vnoučaty mohly pokračovat.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Občanskoprávní mediační proces

Občanskoprávní mediace není upravena zákonem ani není nutným předstupněm soudního řízení. Strany v občanskoprávních věcech jsou však před tím, než se obrátí na soud, povinny vážně vzít v úvahu mediaci.

Praxe a postupy uplatňované civilními úseky odvolacího soudu, Vrchního soudu a soudy hrabství se řídí občanskoprávními procesními pravidly (civil procedure rules – CPR). CPR obsahují procesní řád, jehož hlavním cílem je pomáhat soudům řešit případy spravedlivě. Součástí tohoto hlavního cíle je, aby soudy řešily případy aktivně. To zahrnuje vybízení stran sporu k tomu, aby využívaly alternativního způsobu řešení sporů, jestliže to soud uzná za vhodné a podporuje využití takového postupu.

Mediace je zcela dobrovolná; občanskoprávní procesní pravidla určují faktory, které je třeba zohlednit při rozhodování o přiznání výše náhrady nákladů. Soud musí vzít v úvahu případné úsilí vyvinuté před řízením a v jeho průběhu za účelem vyřešení sporu. Jestliže tudíž úspěšná strana sporu dříve odmítla přiměřenou nabídku mediace, může soudce rozhodnout, že neúspěšná strana sporu nemusí hradit náklady řízení úspěšné strany sporu.

Mediační proces v rodinných sporech

V současné době je mediace v rodinných sporech zcela dobrovolná. Od dubna 2011 musí všichni navrhovatelé (tj. nejen ti, kteří obdrží financování z veřejných prostředků) podle protokolu, tzv. President’s Pre Application Protocol), zvážit využití mediace a zúčastnit se informační schůzky k posouzení mediace (Mediation Information and Assessment Meeting – MIAM), dříve než se obrátí na soud. Potenciální odpůrce by se měl také schůzky zúčastnit, je-li k tomu vyzván. V případě, že navrhovatel předá svou věc soudu, měl by s návrhem vyplnit formulář FM1, aby prokázal, že je buď osvobozen od účasti na schůzce MIAM, že se schůzky MIAM zúčastnil a mediace nebyla posouzena jako vhodný prostředek, nebo že se zúčastnil mediace, která selhala nebo při níž nebylo možné všechny záležitosti vyřešit.

V reakci na doporučení výboru pro reformu rodinného práva (Family Justice Review) zavedla vláda v únoru 2013 do zákona o dětech a rodině (Children and Families Bill) ustanovení, kterým se výzva k účasti na schůzce MIAM mění v legislativně stanovenou povinnost (s omezeným počtem výjimek, např. u případů prokázaného domácího násilí).

Rovněž vyplnění podání do formuláře FM1 se stane legislativně stanoveným požadavkem. Zákon má být přijat a ustanovení mají být v platnosti od jara 2014.

Stejně jako občanskoprávní procesní pravidla i procesní pravidla pro rodinné spory (komplexní sada pravidel týkajících se soudního řízení) vybízejí k využití metod alternativního řešení sporů (ADR).

Zachovávání odborné úrovně

Pro mediátory neexistuje žádný kodex chování, který by byl specifický pro Anglii a Wales. Aby však byl mediátor v občanskoprávních sporech akreditován CMC, musí dodržovat kodex chování – jako model se používá Kodex chování EU. Profese podléhá autoregulaci a stát nehraje v podpoře dodržování jakéhokoli dobrovolného kodexu žádnou roli.

Všichni zakládající členové FMC musí zajistit dodržování Kodexu chování Rady pro mediaci v rodinných sporech (FMC Code of Conduct) ze strany svých členů (mediačních pracovníků pro rodinné spory).

Informace a vzdělávání

Informace o mediaci v občanskoprávních sporech, službách a stanovení cen naleznete na internetových stránkách britské vlády na stránce Ministerstva spravedlnosti věnované mediaci v občanskoprávních sporech (Ministry of Justice website: civil mediation)

Rejstřík občanskoprávní mediace nabízí vyhledávací službu, jež umožňuje nalézt mediátora, který poskytuje mediační služby v místě příhodném pro obě strany. Internetové stránky CMC a internetové stránky organizací poskytujících CMC mediační služby obsahují další informace o mediaci a mediačních službách.

Vyhledávač mediace v rodinných sporech nabízí vyhledávací službu, jež umožňuje nalézt mediátora působícího v místě, kde se nachází uživatel. Internetové stránky organizací, které jsou členem FMC, poskytují další informace o mediačních službách.

Pro mediátory v občanskoprávních sporech neexistuje v Anglii a Walesu žádná celostátní vzdělávací instituce. Mediátoři v občanskoprávních sporech jsou vzděláváni soukromým sektorem, který podléhá autoregulaci. Profese podléhá autoregulaci a zabývá se vzděláváním svých členů.

Mediátoři v rodinných sporech pocházejí z různých prostředí včetně oblasti právnických, terapeutických a sociálních služeb a neexistuje žádný zákonný požadavek, aby absolvovali jakékoli speciální školení. Různé členské/akreditační organizace si však udržují své vlastní soubory vzdělávacích a profesionálních standardů, které zahrnují požadavky na vzdělání. Mediátoři, kteří mají smlouvu na poskytování státem hrazené mediace, musí dosahovat obzvláště vysokého standardu akreditace a vzdělávání, aby mohli pořádat schůzky MIAM a vést mediaci.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle poskytovatele a nejsou obvykle regulovány státem. V občanskoprávních věcech se náklady mediace odvíjejí od hodnoty předmětů sporu a nezbytné délky mediačního procesu. Sazby za poskytování mediace lze zjistit v on-line rejstříku občanskoprávní mediace vedeném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Nezisková organizace LawWorks poskytuje mediaci zdarma osobám, jež si nemohou dovolit za ni platit. LawWorks lze kontaktovat na telefonu 01483216815 nebo prostřednictvím internetové stránky LawWorks.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES, která byla ve Spojeném království provedena nařízením o přeshraniční mediaci (směrnice EU) z roku 2011 (The Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011, SI 2011 č. 1133), dává osobám zapojeným do přeshraničního sporu, z nichž jedna strana má v době sporu bydliště v členském státě, možnost žádat, aby byl obsah písemné dohody vyplývající z mediace učiněn vykonatelným. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí.

Pro Anglii a Wales jsou údaje o příslušných soudech k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service).

Strany občanskoprávního sporu předloženého soudu, které dospěly k dohodě pomocí mediace, mohou požádat soud, aby jejich dohodu právně potvrdil soudce. V případě, že je soud přesvědčen o spravedlnosti předmětné dohody, soudce ji potvrdí, a dohoda se tím stane právně závazným a vykonatelným soudním „smírem“.

Strany v rodinných sporech, které mezi sebou dosáhly dohody prostřednictvím svých právních zástupců nebo prostřednictvím mediace, mohou požádat soud, aby v případě, že bude přesvědčen o spravedlnosti předmětné dohody, upravil tuto dohodu do podoby právně závazného soudního „smíru“. Pravděpodobně k tomu bude docházet spíše u finančních urovnání než u dohod týkajících se dětí.

Související odkazy

Civil Mediation Council, Family Mediation Council, Civil Mediation Online Directory, Family Mediation Service Finder, EU Code of Conduct for Mediators FMC Code of Conduct, LawWorks Mediation

Poslední aktualizace: 13/06/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.