Mediace v zemích EU

Estonsko

Než se obracet na soud, proč raději neřešit spory prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní opatření pro řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Estonská vláda a advokáti si uvědomují výhody mediace.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Na koho se obrátit?

Smírčí řízení se týká činností smírce nebo smírčího orgánu v občanských věcech. Smír je upraven zákonem o smírčím řízení. Zákon o smírčím řízení byl vypracován za účelem provedení směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech do estonského práva.

Podle zákona o smírčím řízení může být smírcem jakákoli fyzická osoba, kterou strany požádaly, aby vystupovala jako smírce. Jako smírce mohou rovněž vystupovat advokáti a notáři. Podle zvláštního zákona může být role smírce rovněž přidělena orgánu státní správy nebo samosprávy.

Seznam notářů je uveden na internetových stránkách notářské komory.

Seznam advokátů vystupujících jako smírce je uveden na internetových stránkách Estonské advokátní komory.

Můžete kontaktovat tyto nevládní organizace:

  • Estonské sdružení mediátorů, které poskytuje informace v estonštině i angličtině.
  • Estonskou unii pro blaho dětí, neziskové sdružení, které podporuje práva dětí. V rámci svých činností poskytuje poradenství rodičům, kteří se chtějí rozejít nebo rozvést, a vede je k tomu, aby využili služeb smírců za účelem ochrany zájmů svých dětí. Unie na téma rodinné mediace uspořádala školení.
  • Estonské sdružení pojišťoven, které zřídilo pojišťovacího mediátora, který se zabývá spory mezi pojištěnými osobami a pojistiteli nebo pojišťovacími makléři.

Výbor pro autorská práva, zřízený v rámci ministerstva spravedlnosti, je smírčím orgánem ve smyslu článku 19 zákona o smírčím řízení. Výbor se zabývá žádostmi týkajícími se opatření, která mají v určitých případech umožnit volné užití díla chráněného autorským právem nebo předmětu chráněného souvisejícími právy.

Podle zákona o řešení kolektivních pracovních sporů mají strany právo obrátit se na veřejného smírce v případě kolektivního pracovního sporu (sporu o podmínky kolektivní smlouvy). Veřejný smírce je nestranný odborník, který pomáhá stranám pracovního sporu dosáhnout kompromisu. Veřejným smírcem pro kolektivní pracovní spory je Meelis Virkebau – e-mail: meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Více informací naleznete na internetových stránkách veřejného smírce.

V některých případech může být mediátorem kancléř spravedlnosti. Ačkoli pojem „ombudsman“ se v zákoně o kancléři spravedlnosti nevyskytuje, kancléř spravedlnosti vykonává také funkce veřejného ochránce práv při sledování toho, zda vládní orgány dodržují základní lidská práva a svobody a zásady dobré správy, a při sledování místních samospráv, právnických osob veřejného práva a soukromých subjektů vykonávajících veřejné funkce. Od roku 2011 kancléř spravedlnosti vykonává rovněž funkce veřejného ochránce práv pro děti podle článku 4 Úmluvy o právech dítěte a zabývá se smírčími řízeními pro spory v oblasti diskriminace. Více se dozvíte na internetových stránkách Úřadu kancléře spravedlnosti.

V jaké oblasti je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Smírčí řízení podle zákona o smírčím řízení lze obecně použít k řešení jakéhokoli občanskoprávního sporu, jehož součástí je dosažení smíru. Uplatňuje se v občanských věcech v případech, kdy se spor týká vztahu soukromého práva a je projednáván krajským soudem. I když neexistují žádné srovnávací statistiky, je pravděpodobné, že mediace je běžnější v oblasti rodinného práva.

Kancléř spravedlnosti řeší spory týkající se diskriminace, v nichž jednotlivec předloží prohlášení o tom, že byl diskriminován na základě pohlaví, rasy, národnosti (etnického původu), barvy pleti, jazyka, původu, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, finančního nebo sociálního postavení, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo jiné charakteristiky stanovené zákonem. Mediátoři mohou rovněž jednat v případě porušení základních práv.

Veřejný smírce vystupuje jako smírce v kolektivních pracovních sporech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Podle estonského práva je využití smírčího řízení v zásadě dobrovolné. Pravidla upravující smír a podmínky pro vymáhání smírčích dohod jsou stanovena v zákoně o smírčím řízení.

Estonský občanský soudní řád obsahuje zvláštní ustanovení pro smírčí řízení prováděné soudcem v situacích, kdy rodič porušuje nařízení upravující styk s dítětem. Podle článku 563 řádu může soud na návrh jednoho z rodičů předvolat oba rodiče k soudu za účelem smírného urovnání sporu. Soud rodiče předvolá, aby se osobně dostavili, a informuje je o možných právních důsledcích (pokuta nebo zadržení), které nastanou, pokud se nedostaví.

Občanský soudní řád rovněž stanoví, že soud může sporným stranám nařídit, pokud to vzhledem ke skutkovým okolnostem případu a jeho dosavadnímu průběhu považuje v zájmu vyřešení případu za nutné, aby se zúčastnily smírčího řízení podle zákona o smírčím řízení.

Jednací řád pojišťovacího mediátora Estonského sdružení pojišťoven je k dispozici online.

Smír prostřednictvím kancléře spravedlnosti je upraven zákonem o zřízení úřadu kancléře spravedlnosti. Řešení kolektivních pracovních sporů, činnosti veřejného smírce a práva a povinnosti stran účastnících se daného procesu upravuje zákon o řešení kolektivních pracovních sporů.

Konkrétní rysy smírčího řízení prováděného Výborem pro autorská práva jsou stanoveny v zákoně o autorském právu.

Informace a vzdělávání

Informace o smírcích jednajících podle zákona o smírčím řízení, včetně notářů a advokátů, lze nalézt na webových stránkách osob vystupujících jako smírce. Seznam notářů je uveden na internetových stránkách notářské komory. Seznam advokátů vystupujících jako smírce je uveden na internetových stránkách Estonské advokátní komory.

Informace o činnosti kancléře spravedlnosti jako veřejného ochránce práv dětí lze najít na internetových stránkách kancléře spravedlnosti. Informace o smírčím řízení pro spory v oblasti diskriminaci najdete také na internetových stránkách kancléře spravedlnosti.

Informace o činnostech veřejného smírce jako smírce lze najít na internetových stránkách veřejného smírce.

Vzdělávání mediátorů zajišťuje soukromý sektor (např. sdružení mediátorů). Vzdělávání mediátorů neupravuje žádná zvláštní regulace.

Kolik stojí mediace?

Podle zákona o smírčím řízení není smírčí řízení bezplatné; jeho cena je předmětem dohody mezi mediátorem a zúčastněnými stranami.

V případech, kdy soud navrhne, aby se účastníci řízení obrátili na smírce nebo účastníkům řízení nařídí, aby se řídili smírčím řízením stanoveným v zákoně o smírčím řízení, kterákoli strana, která si nemůže dovolit uhradit náklady smírčího řízení nebo si je může dovolit uhradit pouze částečně nebo ve splátkách, může požádat o právní pomoc v podobě částečného nebo úplného osvobození od nákladů smírčího řízení na úkor Estonské republiky.

Pokud jako smírce vystupuje kancléř spravedlnosti, neplatí se žádný poplatek. Se smírčím řízením však mohou souviset další náklady. Kancléř spravedlnosti rozhodne, kdo má tyto náklady nést.

Řešení kolektivních pracovních sporů veřejným smírcem je rovněž bezplatné. Náklady vzniklé při řešení kolektivního pracovního sporu nese viník nebo se rozdělí mezi strany na základě vzájemné dohody.

Pojišťovací mediátor Estonského sdružení pojišťoven si účtuje správní poplatek ve výši 50 EUR a pojišťovací smírce poplatek v maximální výši 160 EUR. Spolu s příspěvky na sociální zabezpečení a příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti to činí celkem 214,08 EUR. Je-li smírčí řízení neúspěšné, hradí se pouze polovina poplatku pojišťovacího smírce.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Podle zákona o smírčím řízení je dohoda, která je výsledkem smírčího řízení, vykonatelná poté, co byl na základě žádosti proveden příslušný postup, jímž se prohlásila za vykonatelnou (čl. 627 odst. 1 nebo 2 občanského soudního řádu). Notář může rovněž v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o notářích prohlásit za vykonatelnou smírčí dohodu, která je výsledkem smírčího řízení provedeného notářem nebo advokátem. Zvláštní pravidla upravující vykonatelnost dohod o postupu při styku s dítětem jsou stanovena v článku 563 občanského soudního řádu.

Dohody uzavřené ve smírčím řízení schváleném kancléřem spravedlnosti jsou vykonatelné.

Dohoda dosažená prostřednictvím veřejného smírce pro řešení kolektivních pracovních sporu je závazná pro obě strany a je platná ode dne jejího podpisu, není-li dohodnuta jiná lhůta pro nabytí účinnosti. Tento typ dohody však není exekučním titulem.

Poslední aktualizace: 14/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.