Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Německo

Než se obrátíte na soud, proč nezkusit řešení vašeho sporu prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní prostředek řešení sporů (ADR), kterým mediátor pomáhá účastníkům sporu dosáhnout dohody. Německá vláda a praktici v oblasti práva o výhodách mediace dobře ví.

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

Mediační služby poskytuje řada organizací. K těm nejdůležitějším patří:

Tyto profesionální asociace pomáhají stranám, které si přejí využít služby mediátora.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Obecně řečeno je mediace přípustná vždy, když k řešení sporu nebo úpravě jiných záležitostí není nutná na základě zákonné úpravy soudní cesta. Mediace se nejčastěji využívá v oblastech rodinného práva, dědického práva a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Dne 26. července 2012 vstoupil v Německu v platnost zákon o mediaci (§ 1 zákona na podporu mediace a jiných postupů k mimosoudnímu řešení sporů ze dne 21. července 2012, BGBl. I s. 1577). Tímto zákonem je mediace v Německu poprvé právně upravena. Zároveň se tímto zákonem provádí evropská směrnice o mediaci (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3). Zákon o mediaci překračuje rámec požadavků této evropské směrnice. Směrnice platí jen pro přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech. Zákon o mediaci však platí pro všechny druhy mediace, které se v Německu provádějí, bez ohledu na povahu sporu a na bydliště stran.

Německý zákon o mediaci stanoví pouze základní pravidla. Mediátoři a strany musí mít při provádění mediace k dispozici dostatečný manévrovací prostor. Zákon nejprve definuje pojmy „mediace“ a „mediátor“, aby mediaci odlišil od ostatních postupů pro řešení sporů. Mediace je podle této definice strukturovaným postupem, během nějž strany s pomocí jednoho nebo několika mediátorů dobrovolně a na vlastní odpovědnost usilují o vyřešení sporu dohodou. Mediátoři jsou nezávislé a neutrální osoby bez rozhodovací pravomoci, které stranám během mediace asistují. Pro provádění mediace není stanoven žádný podrobný jednací řád. Jsou však stanoveny různé povinnosti týkající se zveřejňování a různá omezení činnosti, aby byla zajištěna nezávislost a neutralita mediátorů. Kromě toho je zákonem výslovně regulována povinnost zachovávat důvěrnost jak pro mediátory, tak pro jejich pomocníky.

Tento zákon vytváří v jednotlivých jednacích řádech (např. v občanském soudním řádu) různé pobídky, aby podpořil řešení sporů dohodou. Strany by tedy v budoucnu měly při podání žaloby doložit, zda se pokusily o mimosoudní vyřešení sporu, například mediací, a zda podle jejich názoru existují nějaké důvody, které takovému postupu brání. Kromě toho může soud stranám mediaci nebo jiný postup mimosoudního řešení sporu navrhnout a, pokud strany na tento návrh přistoupí, nařídit pozastavení řízení. Příspěvek na náklady na mediaci se v současnosti neplánuje.

Spolková vláda má povinnost pět let po vstupu tohoto zákona v platnost podat spolkovému sněmu zprávu o jeho dopadech. Je rovněž třeba ověřit, zda je zapotřebí dalších legislativních opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mediátorů.

Informace a vzdělávání

Všeobecné informace získáte na internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti (http://www.bmj.de/).

Pro mediátory není stanoven žádný určitý profesní profil. Ani přístup k profesi mediátora není nijak omezený. Mediátor musí na vlastní odpovědnost a na základě vhodného vzdělání a vhodné odborné přípravy zajistit, aby měl požadované znalosti a zkušenosti k tomu, aby mohl stranám během mediace poskytovat odborné vedení. Zákon stanoví, jaké znalosti, kompetence a metody by vhodné vzdělání mělo zpravidla poskytnout. Každý, kdo splní tyto požadavky, se může stát mediátorem. Nepožaduje se ani minimální věk, ani určité dosažené vzdělání s vysokoškolským diplomem.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti má oprávnění stanovit prostřednictvím vyhlášky další požadavky na vzdělání a odbornou přípravu. Ten, kdo úspěšně absolvuje takové vzdělání, které bude odpovídat požadavkům této vyhlášky, jež bude teprve vydána, se poté smí nazývat certifikovaným mediátorem.

Formální postup se neplánuje.

Vzdělávání mediátorů zajišťují sdružení, asociace, univerzity, podniky a jednotlivci.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace není bezplatná: odměna závisí na dohodě mezi soukromým mediátorem a zúčastněnými stranami.

Neexistuje žádný předpis, který by upravoval poplatky za mediaci, ani se nevedou statistiky nákladů mediace. Za realistickou se pokládá odhadovaná sazba v rozmezí 80 až 250 EUR za hodinu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

V zásadě může být dohoda vyplývající z mediace vymáhána s pomocí právníka nebo notáře (§ 796 a-c, § 794 odst. 1 pátá věta občanského soudního řádu).

Související internetové odkazy

Spolková asociace rodinné mediace

Spolková asociace mediace

Spolková asociace pro mediaci ve světě obchodu a práce

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Asociace německých advokátů

Poslední aktualizace: 14/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.