Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Řecko

Proč spíš než u soudu neřešit spory prostřednictvím mediace? Jedná se o formu mimosoudního řešení sporů (alternative dispute resolution – ADR), při kterém bude účastníkům sporu k dosažení dohody pomáhat mediátor. Řecká vláda a odborníci z justiční praxe věnují výhodám mediace pozornost.

Obsah zajišťuje
Řecko

Na koho se obrátit?

V Řecku poskytují mediační službu tyto instituce:

  • Podle zákona č. 3898/2010 (vládní věstník, série I, č. 211, 16.12.2010), který transponuje směrnici 2008/52/ES, musí být mediátorem zvlášť certifikovaný právník. Rada pro certifikaci mediátorů (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), zřízená podle uvedeného zákona, působí při Ministerstvu pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva a je mimo jiné odpovědná i za certifikaci mediátorů. Mediátor získá certifikát po složení zkoušky před zkušební komisí, která se skládá z dvou členů Rady pro certifikaci mediátorů a jednoho zástupce justice. Oddělení pro právní profesi a soudní vykonavatele (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) generálního ředitelství pro výkon spravedlnosti při Ministerstvu pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva je odpovědné za certifikaci mediátorů a vydávání právních dokladů požadovaných pro certifikaci. Oddělení zároveň zajišťuje vypracování seznamů organizací, které mají licenci na odbornou přípravu mediátorů, a certifikovaných mediátorů a jejich distribuci na soudy. Seznamy certifikovaných mediátorů lze nalézt na stránkách Ministerstva pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.
  • Ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a sociální péče poskytuje službu státní správy, která zaměstnanci umožňuje požádat o úřední projednání sporu souvisejícího s pracovním poměrem. Toto řízení provádí Oddělení inspekce práce (Επιθεώρηση Εργασίας). Zvláštní inspektor naplánuje slyšení, aby při něm zaměstnavatel mohl vysvětlit svůj postoj. Toto slyšení je odděleno od soudního řízení.
  • Nezávislou autoritou pro ochranu práv spotřebitele je veřejný ochránce práv spotřebitele (Συνήγορος του Καταναλωτή), který spadá pod Ministerstvo pro regionální rozvoj a konkurenceschopnost. Veřejný ochránce práv je mimosoudní orgán pro řešení spotřebitelských sporů dohodou a poradní orgán, který působí společně se státními orgány při řešení problémů spadajících do jeho pravomoci. Veřejný ochránce práv dohlíží rovněž na výbory pro přátelské řešení sporů (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) v rámci prefekturních rad (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), a to za předpokladu, že současně neprobíhá žádné soudní řízení.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace se poskytuje:

  • v občanských a obchodních věcech,
  • v oblasti pracovního práva a při řešení spotřebitelských sporů, jak je uvedeno výše,
  • obětem domácího násilí (zákon č. 3500/2006) a

v případě některých trestných činů, jak je stanoveno v zákoně č. 3094/2010.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Řecko provedlo směrnici 2008/52/ΕS zákonem č. 3898/2010 (vládní věstník, série I, č. 211, 16.12.2010).

Podle uvedeného zákona mohou být soukromoprávní spory předmětem mediace, pokud se na tom strany dohodnou a pokud mají právo o předmětu sporu svobodně rozhodovat. Dohoda o předložení sporu k mediaci se prokazuje dokumenty nebo záznamy u soudu, před kterým spor probíhá. Tato dohoda se řídí hmotným právem smluvním.

Mediace je možná v těchto případech: a) strany se na mediaci dohodly před soudním řízením nebo po něm; b) soud, u kterého řízení probíhá, po zohlednění všech aspektů věci strany vyzve, aby požádaly o mediaci; soud poté musí v závislosti na dohodě stran odložit projednání věci o tři až šest měsíců; c) soud v jiném členském státě nařídí mediaci; d) mediace je vyžadována ze zákona.

Ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva v rozhodnutí č. 109088: a) stanoví zvláštní podmínky pro certifikaci mediátorů a postup uznávání certifikace nabyté v jiných členských státech EU; toto uznání a dočasné nebo konečné odebrání certifikátu vyžaduje souhlas Rady pro certifikaci mediátorů; b) zavádí etický kodex pro certifikované mediátory; c) stanoví zvláštní podmínky ukládání sankcí za porušení etického kodexu; tyto sankce, pro jejichž uložení je třeba souhlasu Rady, spočívají v dočasném nebo konečném odebrání certifikátu, a d) stanoví veškeré další relevantní záležitosti.

Mediačního řízení se každá strana nebo její zákonný zástupce nebo představitel, pokud se jedná o právní osoby, účastní se svým právníkem.

Mediátora určí strany nebo jiná osoba, kterou vyberou.

Mediační řízení určuje mediátor na základě dohody se stranami, jež mohou toto řízení kdykoli ukončit. Mediační řízení je důvěrné a z diskusí se neuchovávají žádné záznamy. Mediátor může v rámci mediačního řízení kontaktovat kteroukoli stranu a setkat se s ní. Mediátor nesmí žádné informace získané během setkání s jednou stranou poskytnout druhé straně bez souhlasu první strany.

Osoba, která je navržena jako mediátor, není povinna mediaci přijmout. Během mediačního řízení je mediátor odpovědný jen za úmysl podvodu.

Mediátor vyhotoví zápis z mediačního řízení, který musí obsahovat:

a) celé jméno mediátora;

b) místo a datum mediace;

c) celá jména stran, které se mediace účastní;

d) dohodu, na jejímž základě mediace proběhla;

e) dohodu, které strany během mediace dosáhly, nebo potvrzení, že dohody nebylo dosaženo, jakož i důvod sporu.

Po ukončení mediace tento zápis podepíše mediátor, strany a jejich právníci. Na žádost alespoň jedné ze stran mediátor zajistí, aby byl originál zápisu uložen na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem v regionu, kde mediace probíhala. V tomto případě zaplatí žadatel poplatek, jehož výši a její úpravy stanovuje společným rozhodnutím ministr financí a ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva. Pokud je mediace neúspěšná, může zápis podepsat jen mediátor.

Po uložení na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem se zápis mediace stává nařízením výkonu rozhodnutí ve smyslu čl. 904 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, pokud obsahuje dohodu mezi stranami o vymahatelném nároku.

Praktické uplatňování alternativního řešení sporů

Jediným mechanismem alternativního řešení sporů, který je v Řecku prakticky účinný, je rozhodčí řízení:

Podle článků 99 a násl. řeckého zákona o konkurzu může být v transakčním řízení ustanoven mediátor (zprostředkovatel), poté co fyzická nebo právnická osoba podá u konkurzního soudu příslušnou žádost.

Konkurzní soud posoudí platnost žádosti a může ustanovit mediátora ze seznamu znalců. Úkolem mediátora je dosáhnout všemi vhodnými prostředky dohody mezi dlužníkem a věřiteli předkládajícími většinu nároků (procento je stanoveno zákonem), aby se zajistilo další fungování dlužníkovy společnosti.

Mediátor může požádat úvěrové a finanční instituce o jakékoli informace týkající se hospodářské činnosti dlužníka, které by mohly být pro úspěšné mediační řízení užitečné.

Pokud dosažení dohody není možné, mediátor bezodkladně informuje předsedu soudu, který zahájí řízení u konkurzního soudu. V tomto bodě úloha mediátora končí.

Informování a odborná příprava

Rada pro certifikaci mediátorů je odpovědná za certifikaci mediátorů, za zajištění toho, aby organizace pro odbornou přípravu v oblasti mediace splňovaly požadavky a aby certifikovaní mediátoři dodržovali etický kodex. Dále předkládá ministru pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva návrhy na uvalení zákonem stanovených sankcí.

Odbornou přípravu v oblasti mediace může poskytovat nezisková společnost, která sestává alespoň z jednoho sdružení advokátů a alespoň jedné vnitrostátní profesní komory a vlastní licenci oddělení pro právní profesi a soudní vykonavatele udělenou generálním ředitelstvím pro administrativu při Ministerstvu pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva na základě doporučení Rady pro certifikaci mediátorů. Prezidentským dekretem č. 123/2011 vydaným na návrh ministra pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva, ministra financí, ministra pro konkurenceschopnost a námořní dopravu a ministra školství, celoživotního učení a náboženských záležitostí, se stanoví zejména podmínky pro vydávání licencí organizacím pro odbornou přípravu v oblasti mediace, způsob jejich práce, obsah učebních plánů pro základní a vyšší odbornou přípravu a jejich trvání, místo odborné přípravy, kvalifikace školitelů, počet účastníků a sankce, které se uloží v případě, že organizace pro odbornou přípravu mediátorů nedodrží stanovené požadavky. Sankce představují pokutu nebo dočasné či konečné odebrání provozní licence. V uvedeném prezidentském dekretu se stanoví rovněž kritéria pro výběr a použití sankcí. Aby mohla organizace pro odbornou přípravu získat licenci, musí odvést státu poplatek, jehož výši a její úpravy stanovuje společným rozhodnutím ministr financí a ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva využívá všechny dostupné prostředky, především internet, aby veřejnost informovalo o možnostech přístupu k mediaci.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Mediátoři jsou placeni hodinovou sazbou za maximálně 24 hodin, včetně času na přípravu. Mediátor se může se stranami sporu dohodnout na jiném způsobu odměny. Nedohodnou-li se strany jinak, rozdělí si náklady na odměnu mediátora mezi sebou rovným dílem. Každá strana hradí odměnu pro svého právníka. Výši a úpravy částky maximální hodinové sazby za mediaci stanovuje rozhodnutím ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Po ukončení mediace se vyhotoví zápis, který podepíše mediátor, strany a jejich právníci. Na žádost alespoň jedné ze stran mediátor zajistí, aby byl originál záznamu uložen na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem v regionu, kde mediace probíhala. V tomto případě je třeba zaplatit poplatek, jehož výši a její úpravy stanovuje společným rozhodnutím ministr financí a ministr pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva. Pokud je mediace neúspěšná, zápis může podepsat jen mediátor.

Po uložení na sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem se zápis mediace stává nařízením výkonu rozhodnutí v souladu s čl. 904 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, pokud obsahuje dohodu mezi stranami o vymahatelném nároku.

Po dobu mediačního řízení zahájeného v souladu se zákonem se přerušuje promlčecí doba a lhůta na uplatnění nároku až do jeho ukončení. Podle článků 261 a násl. občanského zákoníku, začínají odložené promlčecí doby a lhůty na uplatnění nároku opět plynout, jakmile je vypracován záznam o neúspěšné mediaci, nebo jakmile jedna strana předloží druhé straně a mediátorovi oznámení o odstoupení z mediačního řízení, nebo jakmile je mediační řízení ukončeno z jakéhokoli jiného důvodu.

Podle článku 10 směrnice 2008/52/ES se žádosti předkládají sekretariátu soudu prvního stupně se samosoudcem v regionu, kde se mediace konala, který je příslušným orgánem (ve smyslu čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice).

Související odkazy

-Athénské sdružení advokátů

Ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a sociální péče

Veřejný ochránce práv spotřebitele

Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva

Řecké centrum pro mediaci a rozhodčí řízení

Poslední aktualizace: 25/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.