Mediace v zemích EU

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Zákon o mediaci z roku 2017 nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018.  Zákon obsahuje ustanovení o vytvoření komplexního právního rámce, který má podporovat řešení sporů prostřednictvím mediace jako alternativy k soudním řízením. Hlavním cílem zákona je podpořit mediaci jako funkční, účinnou a efektivní alternativu k soudním řízením, čímž se sníží soudní náklady, urychlí řešení sporů a sníží stres a konfliktnost, jež často doprovázejí soudní řízení.

Zákon o mediaci:

  • obsahuje obecné zásady pro provádění mediace kvalifikovanými mediátory – články 6 až 8,
  • zavádí pravidla správné praxe pro vedení mediace kvalifikovanými mediátory – článek 9,
  • stanoví důvěrnost komunikace mezi stranami během mediace – článek 10,
  • stanoví možné budoucí zřízení mediační rady pro sledování vývoje v dané oblasti – článek 12,
  • ukládá povinnost právním zástupcům (solicitorsbarristers) doporučovat stranám sporu, aby zvážily možnost vyřešení sporu pomocí mediace – články 14 a 15,
  • stanoví, že soud může z vlastního podnětu nebo z podnětu stran sporu vyzvat strany, aby zvážily možnost vyřešení sporu pomocí mediace – článek 16,
  • stanoví účinek mediace na promlčecí a prekluzivní lhůty – článek 18,
  • stanoví, že pokud to soud považuje za oprávněné, může při rozhodování o povinnosti nést náklady řízení podle článku 16 tohoto zákona přihlédnout ke skutečnosti, že účastník řízení bezdůvodně odmítl nebo nezvážil možnost využít mediace nebo že po výzvě soudu podle článku 16 takovou mediaci bezdůvodně odmítl nebo se jí neúčastnil – články 20 a 21.

Oblast působnosti tohoto zákona zahrnuje veškerá občanskoprávní řízení, která mohou být zahájena před soudem, s výhradou některých výjimek stanovených v článku 3 tohoto zákona.

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.