Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný ústřední státní orgán zodpovědný za poskytování mediačních služeb.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je nejčastěji používána v souvislosti s osobní újmou, rodinnými a obchodními věcmi a v případech stížností na protiprávní diskriminaci podle zákonů o rovnoprávnosti.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Újma na osobě

Obecně je využití mediace dobrovolné. Mediace je upravena v zákoně o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (článek 15 a 16) (The Civil Liability and Courts Act, 2004). Článek 15 zavádí pojem mediační konzultace. Soud může nařídit, aby strany sporu ohledně újmy na osobě zahájily jednání a pokusily se spor urovnat. Jestliže některá ze stran toto nařízení nesplní, může soud této straně nařídit, aby uhradila následné náklady.

Mediátorem může být v takovém případě za určitých okolností osoba jmenovaná orgánem „ustanoveným pro účely tohoto článku nařízením ministra spravedlnosti, rovnosti a právní reformy“ (Minister for Justice, Equality and law Reform).

Více informací naleznete prosím v Nařízení z roku 2005 podle zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (orgány stanovené podle článku 15) (Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005) a Nařízení (č. 2) z roku 2005 podle zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (orgány ustanovené podle článku 15) (Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (NO. 2) ORDER 2005).

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva řada zákonů vyžaduje, aby právní zástupci stran, které plánují rozluku/rozvod, projednali s navrhovatelem nebo případně s odpůrcem možnost využití mediace. Cílem je pomoci dosáhnout rozluky či rozvodu na základě dohody mezi manželi. Právní zástupci musí dále zúčastněným stranám poskytnout jména a adresy osob, které splňují kvalifikační požadavky pro poskytování mediačních služeb manželům, kteří se vzájemně odcizili – a potvrdit soudu, že tato osoba tyto požadavky splňuje. Není-li toto potvrzení poskytnuto, může soud odročit řízení na dobu, kterou soud považuje za přiměřenou, aby právní zástupce mohl zahájit příslušná jednání.

Pro více informací navštivte prosím webové stránky Agentury pro podporu rodiny (Family Support Agency) a Mediačních služeb v rodinných sporech (Family Mediation Service).

Obchodní právo

Je-li projednávána věc, která je zapsána u obchodního soudu (commercial list), může soudce (podle Pravidla 63A – Pravidla vyšších soudu [Obchodní řízení] z roku 2004 – Rules of the Superior Courts [Commercial Proceedings] 2004)) na žádost kterékoli ze stran nebo na vlastní návrh nařídit, aby: „řízení nebo kterákoli právní otázka vznesená při takovém řízení byla odročena na dobu nejdéle dvacet osmi dní, která je dle uvážení soudu dostatečná pro to, aby strany měly čas zvážit, zda by takové řízení nebo otázka neměly být řešeny mediací, v usmiřovacím nebo rozhodčím řízení, a pokud se strany pro takové řešení rozhodnou, prodloužit lhůtu pro splnění kteréhokoli ustanovení těchto Pravidel nebo jakéhokoli nařízení soudu kteroukoli ze stran.“

Soud pro rovnost (Equality Tribunal)

Pro další informace o soudu pro rovnost navštivte Portál s informacemi pro občany a internetové stránky Soudu pro rovnost.

Informace a vzdělávání

Vzdělávání mediátorů obecně nespadá do kompetence státu. Část kompetencí Agentury pro podporu rodiny však spočívá v poskytování vzdělávání týkajícího se rodinné mediace. Pro přihlášení se do programu vzdělávání musí žadatel absolvovat 60hodinový mediační vzdělávací kurz a podstoupit přísné výběrové řízení.

Pro více informací navštivte prosím webové stránky Agentury pro podporu rodiny.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace není obvykle zdarma; platba podléhá dohodě mezi soukromým mediátorem a zúčastněnými stranami.

Mediační služby v rodinných sporech a Soud pro rovnost však mohou poskytovat bezplatné služby.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohody dosažené mediací lze vymáhat jako smlouvu.

Poslední aktualizace: 20/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.