Mediace v zemích EU

Itálie

Než se obracet na soud, je možné řešit spory prostřednictvím mediace. Jedná se o alternativní opatření pro řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Orgány veřejné moci a právníci považují mediaci za zvlášť účinný nástroj.

Obsah zajišťuje
Itálie

1. Na koho se obrátit?

Legislativním nařízením č. 28/2010 byla v Itálii zavedena mediační praxe v občanskoprávních a obchodních věcech. Jedná se o mimosoudní řešení sporů týkajících se převoditelných práv (diritti disponibili).

Mediaci provádějí veřejné nebo soukromé mediační subjekty zaregistrované v příslušném rejstříku (registro degli organismi di mediazione), který spravuje ministerstvo spravedlnosti.

Veškeré informace týkající se mediace naleznete na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je zveřejněn seznam akreditovaných mediačních subjektů.

Zájemce může tedy kontaktovat konkrétní mediační subjekt a využít služeb jeho členů. Další informace lze obdržet přímo od dotčeného subjektu.

2. V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Služeb mediačních subjektů lze využít k mimosoudnímu řešení všech sporů v občanskoprávních a obchodních věcech, které se týkají zcizitelých práv. V Itálii je mediace podmínkou pro zahájení řízení ve sporech týkajících se spoluvlastnictví, věcných práv, rozdělení, dědictví, rodinných smluv, nájmu, výpůjčky, leasingu společností, odškodnění vyplývajícího z odpovědnosti za škodu na zdraví a zdraví a pomluvy prostřednictvím tisku nebo jiných reklamních prostředků, pojištění, bankovních a finančních smluv. V takových případech musí být účastníkovi řízení nápomocen právník. Mediace může být rovněž nepovinná, a to na žádost soudu nebo na základě povinnosti stanovené účastníky řízení ve smlouvě.

3. Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Pravidla týkající se mediace v občanskoprávních a obchodních věcech jsou v současnosti stanovena legislativním nařízením č. 28/2010 (ve znění zákonného nařízení č. 69 ze dne 21. června 2013, převedeného na zákon č. 98 ze dne 9. srpna 2013, a následně zákonného nařízení č. 132 ze dne 12. září 2014, převedeného se změnami na zákon č. 162 ze dne 10. listopadu 2014, a legislativního nařízení č. 130 ze dne 6. srpna 2015) a ministerským nařízením č. 180/2010.

4. Jak se stát mediátorem?

Mediátorem se může stát osoba, která splňuje požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3 písm. b) ministerského nařízení č. 180/2010.

Jedná se především o tyto požadavky: zájemce musí doložit alespoň bakalářský diplom, případně musí být členem profesního sdružení nebo organizace; musí absolvovat alespoň dvouleté aktualizační odborné vzdělávání u poskytovatele schváleného ministerstvem spravedlnosti; během dvou let aktualizačního vzdělávání se musí jako asistovaný stážista zúčastnit alespoň dvaceti mediací.

Pokud jde o poskytovatele odborného vzdělávání, kteří vydávají osvědčení potvrzující, že mediátor dokončil požadovaný vzdělávací kurz, jedná se o veřejné nebo soukromé subjekty, které, pokud splní příslušné požadavky, akredituje ministerstvo spravedlnosti.

5. Kolik stojí mediace?

Článek 16 ministerského nařízení č. 180/2010 stanoví kritéria pro určení poplatku za mediaci (indennità di mediazione), který zahrnuje náklady na zahájení mediačního procesu a na mediaci samotnou.

Konkrétní částky jsou uvedeny v tabulce A přílohy nařízení. Částky se liší v závislosti na hodnotě sporu.

6. Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Článek 12 legislativního nařízení č. 28/2010 stanoví, že pokud všem účastníkům mediace pomáhá právník, představuje dohoda podepsaná účastníky a samotnými právníky vykonatelný nástroj pro nucené vyvlastnění (espropriazione forzata), povinnost převést určitý majetek (esecuzione per consegna e rilascio), plnění povinnosti konat nebo nekonat (esecuzione degli obblighi di fare e non fare) a registraci soudní hypotéky (ipoteca giudiziale). Právníci osvědčují a potvrzují, že dohoda je v souladu se závaznými pravidly a veřejným pořádkem. Ve všech ostatních případech je dohoda přiložená k protokolu schválena na žádost účastníka řízení usnesením předsedy soudu poté, co bylo zjištěno, že je formálně správná a že byly dodrženy závazné předpisy a požadavky veřejného pořádku. V případě přeshraničního sporu uvedeného v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 schvaluje protokol předseda soudu, v jehož obvodu má být dohoda provedena.

7. Je přístup k databázi mediátorů bezplatný?

V současné době ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách pravidelně zveřejňuje seznam mediačních subjektů a mediátorů zapsaných u jednotlivých mediačních subjektů.

Toto je odkaz uvedený v části 1; přístup k databázi je zdarma.

Poslední aktualizace: 17/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.