Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Lotyšsko

Nežli se obracet na soud, proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody. Vláda a justiční pracovníci v Lotyšsku si výhody mediace uvědomují.

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Na koho se obrátit?

Využívání mediace při dosahování dohody v oblasti občanskoprávních sporů je v současné době v Lotyšsku ve své počáteční fázi. Neexistuje žádný ústřední vládní orgán odpovědný za regulaci profese mediátora.

Mediācijas padome (Mediační rada)

Mediācijas padome je asociace, která byla založena 25. července 2011 a sdružuje řadu v Lotyšsku registrovaných subjektů činných v oblasti mediace. Mezi její cíle patří vytvořit společné normy pro odbornou přípravu mediátorů a zavést certifikaci programů odborné přípravy, vypracovat a přijmout Kodex chování certifikovaných mediátorů a rovněž tyto mediátory zastupovat a vyjadřovat jejich názory na celostátní a místní instituce, na jiné orgány a úředníky a poskytovat stanovisko, pokud jde o legislativu a právní postupy v oblasti mediace.

Mediační radu založily tyto asociace:

 • Mediācija un ADR (Mediace a ADR)
 • Integrētā mediācija Latvijā (Integrovaná mediace v Lotyšsku)
 • Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs) (Integrace pro společnost (Centrum pomoci obětem))
 • Komercmediatoru asociācija (Asociace mediátorů v obchodě)

Mediācija un ADR

Organizace Mediācija un ADR vznikla 7. dubna 2005. Cílem organizace je:

 • propagovat v Lotyšsku postupné zavádění a používání alternativních metod řešení sporů (mediace, smír, nestranné vyšetření za účelem zjištění skutečného stavu věcí, odborné posudky, arbitráž atd.);
 • účast na procesech vytváření politik, např. v pracovních skupinách vytvořených veřejnými orgány;
 • podporovat zlepšování profesní kvalifikace svých členů a poskytovat nejlepší možnou úroveň služeb mediace a ADR;
 • sdružovat profesionály ADR za účelem dosažení společných cílů;
 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi a s dalšími fyzickými a právnickými osobami.

Organizace poskytuje stranám sporu a jejich zástupcům rady při výběru odborníka a rovněž zajišťuje kurzy a semináře o mediaci a ADR. Někteří členové této organizace provozují praxi mediátora se specializací na občanskoprávní a trestní případy. Členové získali kompetence v oblasti vyjednávání a mediace v kurzech odborné přípravy pořádaných v Lotyšsku a v zahraničí a vedených zkušenými mediátory a řešiteli sporů z USA, Velké Británie, Německa a jiných zemí.

Integrētā mediācija Latvijā

Organizace Integrētā mediācija Latvijā (IMLV) byla založena 10. srpna 2007. Její vizí je společnost, která úspěšně řeší spory, v níž jsou zájmy všech stran zastoupeny stejnoměrně a postup při řešení sporů je humánní, spravedlivý a založený na spolupráci. Organizace IMLV byla založena za úzké spolupráce s německou organizací Integrierte Mediation. Spolupráce se odehrává na poli vzdělávání, doplňkové odborné přípravy, kontroly, zavádění mediačních služeb a přijímání osvědčených postupů.

Cílem IMLV je propagovat rozvoj mediace na regionální, národní a mezinárodní úrovni integrací postupů řešení sporů v institucích a organizacích a zároveň integrací do práce profesionálů a do společnosti obecně.

Aby IMLV tohoto cíle dosáhla, stanovila si následující úkoly:

 • propagovat a rozvíjet myšlenku integrované mediace v Lotyšsku jako moderního, vysoce kvalitního způsobu řešení sporů;
 • podporovat spolupráci mezi profesionály, organizacemi a institucemi;
 • definovat a podporovat koncepty a výhody integrované mediace;
 • informovat a vzdělávat veřejnost, pokud jde o zásady a možnosti integrované mediace;
 • šířit povědomí o úspěších integrované mediace;
 • organizovat kurzy odborné přípravy týkající se mediace a možností jejího použití v různých oblastech;
 • realizovat studie a průzkumy.

Organizace IMLV spojuje nejrůznější profese, včetně praktikujících mediátorů, jejichž zájem je zapojit mediační kompetence do vlastní činnosti a zvýšit informovanost veřejnosti o mediaci jako schůdném způsobu řešení sporů.

Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs)

Organizace Cietušo atbalsta centrs zahájilo činnost v roce 2003. Jejím hlavním cílem je podpora obětem trestných činů. Od roku 2004 pracuje pro tuto organizaci dvacet mediátorů, kteří využívají své znalosti mediačních postupů při řešení občanskoprávních a správních sporů.


V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v mnoha oblastech. Oblast, v níž by mohla být hojněji používána, jsou občanskoprávní spory vycházející z oblasti rodinného a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Mediace není nezbytným předpokladem pro zahájení určitých typů soudních řízení nebo pro jejich vedení.

Mediace není v Lotyšsku regulována

Informace a vzdělávání

Internetové stránky věnované mediaci: http://www.mediacija.lv.

Asociace Mediace a ADR a Integrace pro společnost disponují školiteli, kteří vedou základní kurzy mediace pro budoucí mediátory a kurzy pro získání základních kompetencí pro řešení sporů v oblasti profesní i osobní.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Řešení občanskoprávních sporů prostřednictvím mediace není poskytováno zdarma. Náklady na mediaci závisí na několika faktorech: kvalifikaci mediátora a zkušenosti, komplexnosti sporu, počtu požadovaných mediátorských sezení a jiných faktorech.

V případech, které se týkají zájmů dětí a jejich práv však Rada pro zahraniční a smírčí záležitosti Soudu pro rodinné právo v Rize (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) poskytuje zdarma své služby pro obyvatele Rigy. Spory se týkají především vyživovací povinnosti, stanovení místa pobytu dětí, práv na styk s dítětem, opatrovnictví a výchovy dítěte.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/EC stanoví, že strany sporu mohou žádat, aby byla písemná dohoda vyplývající z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro vyřizování takových žádostí.

Lotyšsko dosud tyto informace nesdělilo.

Odkazy

Mediācija.lv

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.