Mediace v zemích EU

Litva

Proč se nepokusit vyřešit spor spíše mediací než soudně? Jedná se o formu alternativního řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Vláda a odborníci v oblasti práva Litevské republiky jsou si výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Litva

Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný centralizovaný nebo státní orgán odpovědný za mediaci (tarpininkavimas), a Litva zřízení takového orgánu ani neplánuje.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Smírčí mediaci (taikinamasis tarpininkavimas) lze využívat v občanskoprávních sporech (tj. sporech projednávaných v občanskoprávním řízení soudem s obecnou pravomocí).

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace se řídí zákonem o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). V tomto rámci je využití mediace zcela dobrovolné. Neexistují žádné zvláštní předpisy, jako jsou kodexy chování pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Doposud nebyl zaveden žádný vnitrostátní program odborné přípravy. Odbornou přípravu však poskytuje vzdělávací centrum Ministerstva spravedlnosti (Teisingumo ministerija) a soukromé subjekty. Soukromé subjekty nejsou regulované.

Jaké jsou náklady mediace?

Podle zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech může být smírčí mediace poskytována za úplatu nebo zdarma. Je-li poskytována za úplatu, může být řízení zahájeno až poté, co se mediátor písemně dohodne s oběma stranami sporu na výši a způsobu úhrady odměny.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES stranám sporu umožňuje požadovat, aby byla písemná dohoda, která vznikne z mediace, vykonatelná. Členské státy toto sdělí soudům nebo jiným orgánům příslušným k přijímání takovýchto žádostí.

Podle zákona o smírčí mediaci v občanskoprávních sporech vyberou strany sporu příslušný soud. Může se jednat o okresní soud podle místa bydliště nebo sídla jedné ze stran sporu.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.