Mediace v zemích EU

Lucembursko

Proč se rovnou obracet na soud a nezkusit místo toho vyřešit spor prostřednictvím mediace? Jedná se o formu alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá těm, kteří jsou ve sporu, dosáhnout dohody. Orgány veřejné správy a právníci v Lucembursku si jsou výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Na koho se obrátit?

Ústřední orgán odpovědný za regulaci v oblasti mediace neexistuje.

Kromě mediace ve specifických odvětvích (bankovnictví, pojišťovnictví atd.) a kromě ombudsmana odpovědného za mediaci ve správní oblasti a Výboru na obranu práv dítěte (Ombudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner) se mediací ve své činnosti zabývají tato právní sdružení:

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná především ve:

 • správních věcech,
 • trestních věcech,
 • rodinných věcech,
 • obchodních věcech a
 • sousedských sporech.

Hlavními aspekty mediace v občanských a obchodních věcech je její konsenzuální podstata, důvěrnost procesu, jakož i nezávislost, nestrannost a odborná způsobilost mediátora. Mediace se může týkat celého právního sporu nebo jeho části. To platí pro mediaci prostřednictvím dohody, jakož i pro mediaci soudní, přičemž přednostní postavení má mediace rodinná.

V rámci mediace prostřednictvím dohody (médiation conventionnelle) může každá strana navrhnout druhé straně nebo ostatním stranám v libovolné fázi soudního řízení podstoupení mediace nezávisle na jakémkoli soudním nebo rozhodčím řízení, dokud nebyla věc projednána.

V rámci mediace před soudem (médiation en justice nebo médiation judiciaire), „soudní mediace“, se již občanská, obchodní či rodinná věc projednává před soudem; soud může v kterémkoli okamžiku předložit věc k mediačnímu řízení, není-li již věc ve fázi rozhodování soudu. To se nevztahuje na případy před kasačním soudem nebo na řízení o předběžném opatření. Soud může z vlastního podnětu nebo na společnou žádost samotných stran strany vyzvat, aby do mediačního řízení vstoupily. V každém případě se vyžaduje souhlas stran. V omezeném počtu jasně definovaných případů, které se týkají rodinného práva, může soud stranám navrhnout mediační opatření. Uspořádá potom bezplatné informační setkání, kde vysvětlí zásady, postup a účinky mediace.

trestních věcech se může státní zástupce za určitých podmínek a předtím, než rozhodne, zda zahájí trestní stíhání, rozhodnout pro mediaci, pokud je pravděpodobné, že se tím:

 • může nahradit škoda způsobená oběti nebo
 • vyřeší obtíže vzniklé z protiprávního jednání nebo
 • přispěje k rehabilitaci pachatele.

Využití mediace nevylučuje následné rozhodnutí zahájit trestní stíhání, například dojde-li k porušení podmínek mediace.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Mediace ve správních věcech a mediace v trestních věcech, jakož i mediace „odvětvová“, se řídí zvláštními právními předpisy.

Informace a vzdělávání

Mediátor v trestních věcech

Zákonem ze dne 6. května 1999nařízením velkovévody ze dne 31. května 1999 byl zaveden systém mediace v trestních věcech. Před přijetím rozhodnutí o zahájení trestního řízení se může státní zástupce rozhodnout využít mediaci, domnívá-li se, že to pravděpodobně může nahradit škodu způsobenou oběti, vyřešit obtíže vzniklé z protiprávního jednání nebo přispět k rehabilitaci pachatele. Rozhodne-li se státní zástupce využít mediaci, může jako mediátora jmenovat kohokoli, kdo je pro tuto funkci schválen.

Schválení:

Každý, kdo chce být schválen jako mediátor v trestních věcech, může podat žádost u ministra spravedlnosti, který o schválení rozhodne po konzultaci s nejvyšším státním zástupcem.

Mediátor v občanských a obchodních věcech

Zákon ze dne 24. února 2012 vytváří vnitrostátní právní rámec pro mediaci v občanských a trestních věcech tím, že do nového občanského soudního řádu doplňuje novou hlavu. Zákon provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. Vychází ze zásad, které směrnice stanoví pro přeshraniční spory, a používá je i v případě sporů vnitrostátních. Tento právní předpis je doplněn nařízením velkovévody ze dne 25. června 2012, kterým se stanoví postup schvalování mediátorů pro účely soudní a rodinné mediace, program zvláštní odborné přípravy v oblasti mediace a organizace bezplatných informačních setkání.

Mediátor představuje třetí stranu, jejímž úkolem je strany sporu společně nebo v případě potřeby odděleně vyslechnout za účelem vyřešení sporu. Mediátor stranám nevnucuje žádné řešení, nýbrž je podporuje v tom, aby se na řešení dohodly v rámci smírného vyjednávání.

Mediátor poskytující služby soudní nebo rodinné mediace může být schválený nebo neschválený. Schválený mediátor je fyzická osoba schválená pro tuto funkci ministrem spravedlnosti.

V případě mediace prostřednictvím dohody a přeshraničních sporů mohou strany využít mediátora, který nebyl schválen.

Schválení:

Za schvalování mediátorů odpovídá ministr spravedlnosti. V občanských a obchodních věcech nepotřebují mediátoři pro mediaci prostřednictvím dohody schválení.

O schválení může požádat každá fyzická osoba, splňuje-li podmínky stanovené 1) v zákoně ze dne 24. února 2012, který mediaci v občanských a obchodních věcech zahrnul do nového občanského soudního řádu; a 2) v nařízení velkovévody ze dne 25. června 2012, kterým se stanoví postup schvalování mediátorů pro účely soudní a rodinné mediace, program zvláštní odborné přípravy v oblasti mediace a organizace bezplatných informačních setkání.

Podle výše uvedené směrnice 2008/52/ES a čl. 1251-3 odst. 1 pododstavce 3 zákona ze dne 24. února 2012 o mediaci jsou poskytovatelé služeb v oblasti mediace, kteří splňují rovnocenné nebo v zásadě srovnatelné požadavky v jiném členském státě Evropské unie, zproštěni povinnosti obdržet schválení v Lucemburském velkovévodství.

Schválení se uděluje na dobu neurčitou.

Ustanovení čl. 1251-3 odst. 2 nového občanského soudního řádu a nařízení velkovévody ze dne 25. června 2012 uvedené výše stanoví podmínky, které musí fyzická osoba splňovat, chce-li získat schválení. Tato osoba musí:

 1. poskytnout záruky bezúhonnosti, odborné způsobilosti, vzdělání, nezávislosti a nestrannosti;
 2. předložit výpis z lucemburského trestního rejstříku nebo podobný dokument vydaný příslušnými orgány v zemi pobytu, kde osoba v období předchozích pěti let pobývala;
 3. požívat občanská práva a vykonávat práva politická a
 4. mít doklad o zvláštním vzdělání v oblasti mediace ve formě:
 • magisterského titulu v oblasti mediace uděleného Lucemburskou univerzitou nebo jinou univerzitou, vysokoškolskou institucí či jiným zařízením nabízejícím stejnou úroveň vzdělání, určeným v souladu s právními předpisy, nařízeními či správními ustanoveními členského státu Evropské unie; nebo
 • tříletou odbornou praxi doplněnou zvláštním vzděláním v oblasti mediace, jak stanoví článek 2 nařízení velkovévody ze dne 25. června 2012; nebo
 • vzdělání v oblasti mediace uznané členským státem Evropské unie.

Lucemburská univerzita nabízí speciální studijní program (magisterské studium) v oboru mediace.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace je často poskytována bezplatně. Je-li zpoplatněna, je to jasně uvedeno.

V případě mediace na základě dohody, jsou poplatky mediátorů volně stanoveny. V tomto případě se poplatky a náklady rovnoměrně rozdělí mezi strany, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě soudní a rodinné mediace poplatky stanoví nařízení velkovévody.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohody, které jsou výsledkem občanské a obchodní mediace, mají stejnou důkazní hodnotu jako soudní rozhodnutí. Tyto mediační dohody jsou bez ohledu na to, zda byly uzavřeny v Lucembursku, či v jiném členském státě Evropské unie, v rámci Evropské unie vykonatelné podle směrnice 2008/52/ES. Schválení celé dohody nebo její části příslušným soudem propůjčuje této dohodě vykonatelnost.

Směrnice se provádí právním předpisem ze dne 24. února 2012, který mediaci staví na roveň stávajícím soudním postupům.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Lucemburská asociace mediace a schválených mediátorů (ALMA asbl)

Centrum pro občanskou a obchodní mediaci (CMCC)

Centrum pro občanskou a obchodní mediaci (CMCC asbl)

Mediační centrum (asbl)

Centrum rodinné mediace

Poslední aktualizace: 14/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.