Mediace v zemích EU

Malta

Proč nevyřešit spor prostřednictvím mediace místo toho, abyste se s ním obraceli na soud? Jedná se o formu alternativního řešení sporu, při kterém mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Maltská vláda a odborníci v oblasti práva na Maltě si jsou výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Malta

Na koho se obrátit?

Vládním orgánem odpovědným za mediaci na Maltě je Maltské mediační centrum, které bylo zřízeno na základě kapitoly 474 zákona o mediaci z roku 2004. Mediační centrum je fórum, na které se mohou strany sporu obrátit nebo na něž mohou být odkázány, aby svůj spor vyřešily za pomoci mediátora.

Centrum můžete kontaktovat prostřednictvím podatelny Maltského mediačního centra, Triq il-Merkanti 158, Valletta VLT 1176.

Můžete také zavolat na číslo +356 23279220 nebo poslat e-mail na adresu info@mediation.mt.

Centrum poskytne stranám seznam mediátorů řádně akreditovaných tímto centrem a požádá je, aby si z tohoto seznamu vybraly mediátora, který je pro ně všechny přijatelný. Pokud se strany nedohodnou na mediátorovi, který je pro obě strany přijatelný, centrum jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je další na seznamu schválených mediátorů.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v občanskoprávních, rodinných, sociálních, obchodních a průmyslových sporech. Je třeba poznamenat, že rodinná mediace se týká určitých rodinných sporů, jako jsou spory o dědictví nebo spory vyplývající z rodinných podniků. Nezahrnuje rozluku ani rozvod, které spadají do pravomoci občanskoprávního soudu (sekce pro rodinu) a řídí se zvláštními právními předpisy.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace je dobrovolný proces. Účastníci řízení mohou společně požádat soud o přerušení řízení do doby, než se pokusí vyřešit svůj spor mediací. Soud může dále z vlastního podnětu přerušit řízení na dobu trvání mediačního řízení a nařídit stranám, aby se pokusily spor vyřešit mediací. Je však třeba poznamenat, že mediace v rodinných věcech je povinná, a to především ve věcech týkajících se rozluky, styku s dětmi, péče o děti a výživného pro děti a/nebo manžele.

Maltské mediační centrum má kodex chování, který musí mediátoři během mediačního řízení dodržovat.

Kodex obsahuje neodmyslitelná opatření pro jeho dodržování. Například dává Radě guvernérů centra pravomoc přijmout disciplinární opatření proti každému mediátorovi, jehož chování není v souladu se zásadami kodexu nebo se jim vymyká. Každý mediátor, u kterého se zjistí, že porušil některé z ustanovení kodexu nebo se choval nevhodným způsobem, bude vyškrtnut ze seznamu mediátorů na dobu, kterou Rada guvernérů uzná za vhodnou.

Informace a vzdělávání

Podle Kodexu chování mediátorů by mediátoři měli aktivně sledovat a využívat možnosti vzdělávání a odborné přípravy, které podporují zdokonalování se v mediačních dovednostech, neboť takové možnosti se mohou průběžně naskytnout. Maltské mediační centrum pořádá příležitostné kurzy odborné přípravy pro mediátory. První kurz zaměřený na mediační dovednosti se konal v červenci 2008. Další kurz zaměřený na výcvik v mediačních dovednostech se zaměřením na psychologické, sociální a právní aspekty rozluky se konal ve dnech 16.–18. dubna 2009.

Jaké jsou náklady mediace?

Sazba poplatků je upravena nařízeními 2 a 4 právního oznámení 309 z roku 2008, ve znění právního oznámení 365 z roku 2020 (viz vedlejší právní předpis 474.01).

Při mediaci týkající se rodinného soudu si strany mohou po vzájemné dohodě vybrat mediátora podle svého výběru ze seznamu osob jmenovaných ministrem spravedlnosti pro tento účel (v takovém případě nesou náklady na mediaci samy), nebo soud přidělí mediátora na základě rotačního systému ze seznamu osob jmenovaných ministrem spravedlnosti, aby působily jako mediátoři jmenovaní soudem (v takovém případě hradí odměny mediátorům vedoucí soudní kanceláře občanskoprávních soudů a tribunálů).

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Podle směrnice 2008/52/ES musí být možné požádat o vykonatelnost obsahu písemné dohody, která je výsledkem mediace. Zákon o mediaci z roku 2004 byl novelizován zákonem IX z roku 2010, a to zejména za účelem provedení ustanovení směrnice upravujících přeshraniční spory, která byla rozšířena tak, aby se vztahovala i na vnitrostátní případy.

Související odkazy

Mediační centrum Malta

zákon o mediaci z roku 2004, Malta

směrnice 2008/52/ES

Poslední aktualizace: 19/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.