Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Malta

Proč nevyřešit spor prostřednictvím mediace místo toho, abyste se s ním obraceli na soud? Jedná se o formu alternativního řešení sporu, při kterém mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Maltská vláda a odborníci v oblasti práva si jsou výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Malta

Na koho se obrátit?

Vládním orgánem odpovědným za mediace na Maltě je Maltské mediační středisko, které bylo zřízeno na základě kapitoly 474 zákona o mediaci z roku 2004. Maltské mediační středisko poskytuje fórum, na které se mohou sporné strany obrátit, aby svůj spor vyřešily s pomocí mediátora.

Středisko můžete kontaktovat prostřednictvím vedoucího kanceláře na adrese Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Rovněž můžete zavolat na +35621251110, nebo zaslat e-mail na mediation.mjha@gov.mt

Středisko poskytne stranám seznam řádně pověřených mediátorů s žádostí, aby si ze seznamu zvolily vzájemně přijatelného mediátora.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná ve sporech zahrnujících občanskoprávní, rodinné, sociální, obchodní a pracovněprávní věci.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace je dobrovolný proces. Účastníci jakýchkoli řízení nicméně mohou společně požádat soud, aby přerušil řízení s tím, že se pokosí svůj spor urovnat prostřednictvím mediace. Kromě toho soud může ze své vlastní iniciativy řízení přerušit a stranám nařídit, aby se pokusily spor vyřešit prostřednictvím mediace. Ve věcech rodinného práva je mediace povinná, a to zejména v případech týkajících se rozvodu, styku s dítětem, péče o děti a výživného pro děti a/nebo manžela či manželku.

Maltské mediační středisko má svá pravidla chování, která mediátoři musí v průběhu mediačních řízení dodržovat.

Pravidla obsahují základní opatření pro jejich dodržování. Podle nich má například Správní rada střediska pravomoc přijmout disciplinární opatření vůči jakémukoli mediátorovi, jehož jednání neodpovídá či nedosahuje chování požadovaného zásadami pravidel s tím, že jméno jakéhokoli mediátora, který byl shledán, že porušil jakákoli opatření pravidel, nebo jednal nevhodným způsobem, bude vyškrtnuto ze seznamu mediátorů, a to po období, které Správní rada považuje za přiměřené.

Informace a vzdělávání

Maltské mediační středisko čas od času pořádá kurzy odborné přípravy pro mediátory. První z takovýchto kurzů zaměřených na mediační dovednosti se pořádal v červenci 2008. Další kurz odborné přípravy v mediaci, který byl zaměřen na psychologické, sociální a právní aspekty rozvodu, se konal 16.–18. dubna 2009.

Jaké jsou náklady mediace?

Sazba je upravena ustanoveními 2 a 4 právního oznámení 309 z roku 2008.

U mediace ve věcech rodinného práva si strany mohou buď svobodně zvolit mediátora (z autorizovaného seznamu) a samy nést náklady, nebo jim mediátora určí vedoucí kanceláře soudu ze seznamu mediačního střediska na základě pořadí. V tomto druhém případě budou náklady nést soudy.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje požadovat, aby obsah písemné dohody, jenž je výsledkem mediace, byl vykonatelný. Členské státy tuto skutečnost oznámí soudům a ostatním úřadům, jež mohou takový požadavek obdržet.

V současné době se připravují změny maltského zákona o mediaci z roku 2004, kterými se zavede výše zmíněné ustanovení.

Související odkazy

Maltské mediační středisko

maltský zákon o mediaci z roku 2004

směrnice 2008/52/ES

Poslední aktualizace: 19/08/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.