Mediace v zemích EU

Nizozemsko

Při mediaci řeší strany svůj spor společně pod vedením nezávislého mediátora. Tento druh mimosoudního řešení sporů má mnoho výhod. V mnoha případech je mediace potřebná pouze po krátkou dobu, což umožňuje vyhnout se dlouhým a nákladným soudním řízením. Mediace také pomáhá zachovat vztah mezi stranami sporu, které společně pracují na nalezení řešení.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Na koho se obrátit?

V Nizozemsku existují různé rejstříky mediátorů. Nizozemská federace mediátorů (Mediatorsfederatie Nederland – MfN) vede Rejstřík mediátorů (dříve označovaný jako rejstřík NMI). MfN je federace zastupující největší asociace mediátorů v Nizozemsku. Její rejstřík obsahuje pouze mediátory, kteří splňují pečlivě posuzované standardy kvality. Nizozemská veřejná správa používá standardy MfN jako podklad pro rejstřík mediátorů pracujících v rámci systému právní pomoci (rejstřík Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)). Existuje i Mezinárodní rejstřík ADR (alternativního řešení sporů).

Adresa Nizozemské federace mediátorů:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštovní adresa:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefonní číslo: +31 0102012344
E-mailová adresa: info@mediatorsfederatienl.nl

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je vždy povolena a nejčastěji se využívá v občanskoprávních a veřejnoprávních věcech. Již řadu let je možná i mediace v trestních věcech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné. Zákon nevyžaduje, aby zúčastněné strany podepsaly mediační smlouvu, což je dohoda s ustanoveními o záležitostech, jako je důvěrnost a zastoupení stran. Podle nařízení MfN o mediaci z roku 2017 (Mediationreglement 2017) však musí dohodu o mediaci podepsat strany využívající služeb mediátora, který je členem MfN.

Mediátoři MfN se musí řídit kodexem chování MfN a dodržovat nařízení MfN o mediaci. Kdokoli, kdo má stížnost týkající se práce mediátora, může tuto stížnost předložit Nadaci pro kvalitu činnosti mediátorů (Stichting Kwaliteit Mediators – SKM).

Informace a vzdělávání

K zápisu do rejstříku mediátorů musí mediátoři absolvovat uznávaný základní výcvik v oboru mediace, složit zkoušku z teorie a hodnocení a předložit osvědčení o bezúhonném chování (Verklaring Omtrent het Gedrag – VOG).

Musí také své znalosti průběžně aktualizovat splněním určitých požadavků v tříletých intervalech. Přesněji řečeno, v každém tříletém období musí vyřídit nejméně devět případů mediace s celkovým počtem nejméně 36 kontaktních hodin a každoročně uzavřít nejméně dva případy mediace s celkovým počtem nejméně 8 kontaktních hodin. Z devíti případů mediace, které musí vyřídit v každém tříletém období, musí nejméně tři skončit písemnou dohodou a společnou mediaci lze využít nejvýše ve třech případech. Kromě toho musí mediátoři získat každé tři roky 48 bodů za celoživotní vzdělávání (výcvik profesního rozvoje). Některé z těchto bodů je nutné získat účastí ve skupinové řízené diskusi. Mediátoři se také musí každé tři roky zúčastnit vzájemného hodnocení. Vzájemné hodnocení je měřítkem kvality a zahrnuje nezávislé, nestranné vzájemné hodnocení toho, zda služby mediátora odpovídají průměrnému standardu, který lze od odborníka očekávat. Jinými slovy, mediátoři zapsaní v Nizozemském rejstříku mediátorů podléhají přísným požadavkům na kvalitu.

Jaké jsou náklady mediace?

Různí mediátoři mohou účtovat různé hodinové sazby. Sazby mediátorů jsou ovlivněny určitými faktory, jako jsou praxe, profesní zkušenost a oblast specializace mediátora. Je proto dobré se před zahájením mediace mediátorů dotázat, jaká je jejich hodinová sazba a jaké další náklady mohou být s mediací spojeny. Mediátoři musí vždy specifikovat svou cenu. Náklady na mediaci také závisí na délce mediačního procesu a na počtu konzultací s mediátorem. V průměru činí náklady na mediátora 150 EUR za hodinu (bez DPH).

Pokud si nemůžete dovolit za mediátora zaplatit, můžete mít nárok na právní pomoc, splňujete-li určitá kritéria. Máte-li nárok na právní pomoc, zaplatíte pouze příspěvek na náklady na základě šetření majetkových poměrů.

Kliknutím zde získáte další informace o nákladech mediace.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Zákon umožňuje, aby účastníci sporu požádali o stanovení vykonatelnosti písemné dohody uzavřené na základě mediace.

Související odkazy

Nizozemská federace mediátorů

Náklady mediace

Nařízení MfN o mediaci z roku 2017

Poslední aktualizace: 14/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.