Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Nizozemsko

Při mediaci řeší strany svůj spor společně pod vedením nezávislého mediátora. Tento druh mimosoudního řešení sporů má mnoho výhod. V mnoha případech je mediace potřebná pouze po krátkou dobu, což umožňuje vyhnout se dlouhým a nákladným soudním řízením. Mediace také pomáhá zachovat vztah mezi stranami sporu, které společně pracují na nalezení řešení.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

V Nizozemsku existují různé rejstříky mediátorů. Nizozemská federace mediátorů (Mediatorsfederatie Nederland – MfN) vede Rejstřík mediátorů (dříve označovaný jako rejstřík NMI). MfN je federace zastupující největší asociace mediátorů v Nizozemsku. Její rejstřík obsahuje pouze mediátory, kteří splňují pečlivě posuzované standardy kvality. Nizozemská veřejná správa používá standardy MfN jako podklad pro rejstřík mediátorů pracujících v rámci systému právní pomoci (rejstřík Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)). Existuje i Mezinárodní rejstřík ADR (alternativního řešení sporů).

Adresa Nizozemské federace mediátorů:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštovní adresa:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefonní číslo: +31 0102012344
E-mailová adresa: info@mediatorsfederatienl.nl

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je vždy povolena a nejčastěji se využívá v občanskoprávních a veřejnoprávních věcech. Již řadu let je možná i mediace v trestních věcech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné. Zákon nevyžaduje, aby zúčastněné strany podepsaly mediační smlouvu, což je dohoda s ustanoveními o záležitostech, jako je důvěrnost a zastoupení stran. Podle nařízení MfN o mediaci z roku 2017 (Mediationreglement 2017) však musí dohodu o mediaci podepsat strany využívající služeb mediátora, který je členem MfN.

Mediátoři MfN se musí řídit kodexem chování MfN a dodržovat nařízení MfN o mediaci. Kdokoli, kdo má stížnost týkající se práce mediátora, může tuto stížnost předložit Nadaci pro kvalitu činnosti mediátorů (Stichting Kwaliteit Mediators – SKM).

Informace a vzdělávání

K zápisu do rejstříku mediátorů musí mediátoři absolvovat uznávaný základní výcvik v oboru mediace, složit zkoušku z teorie a hodnocení a předložit osvědčení o bezúhonném chování (Verklaring Omtrent het Gedrag – VOG).

Musí také své znalosti průběžně aktualizovat splněním určitých požadavků v tříletých intervalech. Přesněji řečeno, v každém tříletém období musí vyřídit nejméně devět případů mediace s celkovým počtem nejméně 36 kontaktních hodin a každoročně uzavřít nejméně dva případy mediace s celkovým počtem nejméně 8 kontaktních hodin. Z devíti případů mediace, které musí vyřídit v každém tříletém období, musí nejméně tři skončit písemnou dohodou a společnou mediaci lze využít nejvýše ve třech případech. Kromě toho musí mediátoři získat každé tři roky 48 bodů za celoživotní vzdělávání (výcvik profesního rozvoje). Některé z těchto bodů je nutné získat účastí ve skupinové řízené diskusi. Mediátoři se také musí každé tři roky zúčastnit vzájemného hodnocení. Vzájemné hodnocení je měřítkem kvality a zahrnuje nezávislé, nestranné vzájemné hodnocení toho, zda služby mediátora odpovídají průměrnému standardu, který lze od odborníka očekávat. Jinými slovy, mediátoři zapsaní v Nizozemském rejstříku mediátorů podléhají přísným požadavkům na kvalitu.

Jaké jsou náklady mediace?

Různí mediátoři mohou účtovat různé hodinové sazby. Sazby mediátorů jsou ovlivněny určitými faktory, jako jsou praxe, profesní zkušenost a oblast specializace mediátora. Je proto dobré se před zahájením mediace mediátorů dotázat, jaká je jejich hodinová sazba a jaké další náklady mohou být s mediací spojeny. Mediátoři musí vždy specifikovat svou cenu. Náklady na mediaci také závisí na délce mediačního procesu a na počtu konzultací s mediátorem. V průměru činí náklady na mediátora 150 EUR za hodinu (bez DPH).

Pokud si nemůžete dovolit za mediátora zaplatit, můžete mít nárok na právní pomoc, splňujete-li určitá kritéria. Máte-li nárok na právní pomoc, zaplatíte pouze příspěvek na náklady na základě šetření majetkových poměrů.

Kliknutím zde získáte další informace o nákladech mediace.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Zákon umožňuje, aby účastníci sporu požádali o stanovení vykonatelnosti písemné dohody uzavřené na základě mediace.

Související odkazy

Nizozemská federace mediátorů

Náklady mediace

Nařízení MfN o mediaci z roku 2017

Poslední aktualizace: 14/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.