Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Nizozemsko

Než chodit k soudu, proč raději nezkusit vyřešení vašeho sporu prostřednictvím mediace? Jedná se o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a právníci vykonávající praxi v justici Nizozemského království jsou si výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

Nizozemský institut pro mediaci (NIM) je nezávislý institut, jehož úkolem je podporovat kvalitu mediace v Nizozemsku a povědomí o ní. Za tímto účelem vytvořil NIM různé vzory a předpisy.

Kromě toho NIM spravuje celostátní rejstřík mediátorů. Do něj se mohou zapsat pouze kvalifikovaní mediátoři. Tito mediátoři absolvovali základní vzdělání v oblasti mediace, které NIM uznává, a poté úspěšně absolvovali teoretickou zkoušku (teoretický test) a praktickou zkoušku (test dovedností). Mediátoři zaregistrovaní v rejstříku NIM si musejí své znalosti a dovednosti udržovat a NIM to kontroluje. Rejstřík je k dispozici na stránkách rejstříku mediátorů NIM.

Na těchto stránkách naleznete též nezávislé informace o mediaci a mediátorech v Nizozemsku. Informace lze na těchto stránkách vyhledávat různým způsobem, za použití vyhledávacích kritérií dle vašich potřeb. Můžete například hledat mediátora s určitou specializací, který působící v určité oblasti.

Adresa NIM je Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam. Poštovní adresa NIM je PO Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel: 010 - 201 23 44, Fax: 010 - 201 23 45, E-mail info@nmi-mediation.nl

Mediátoři se mohou nechat zapsat u NIM, avšak v takovém případě musí dodržovat pro ně předepsaná pravidla výkonu činnosti. Zápis je dobrovolný (stejně jako závazek dodržovat pravidla pro výkon činnosti), ale pokud má mediátor zájem na práci v rámci nizozemského systému placené právní pomoci nebo na základě postoupení případů od soudu, je povinen se u NIM zapsat a mít doklad o akreditaci/složení zkoušky.

V Nizozemsku existuje též iniciativa Mediation naast rechtspraak (mediace vedle soudního řízení). To znamená, že okresní soud nebo odvolací soud, který vaši věc projednává, vás může upozornit na to, že se můžete rozhodnout pro mediaci. Může tak učinit písemně: obě strany obdrží dopis obsahující informační brožuru, test týkající se mediace, který si můžete sami provést, a formulář pro odpověď. Rovněž vás soudce při jednání může upozornit na to, že vaše věc je pro mediaci vhodná. Pak vám a vaší protistraně mediaci popíše.

Také se sami můžete obrátit na úředníka pro mediaci, který je k dispozici u každého okresního soudu a odvolacího soudu. Ten zodpoví vaše otázky, předloží váš návrh mediace protistraně, pomůže stranám najít vhodného mediátora a uspořádá první schůzku.

S žádostmi o informace o mediace se můžete obrátit i na tyto organizace:

V jakých oblastech je využití mediace přípustné nebo nejběžnější?

Mediace je vždy přípustná a nejčastěji je využívána v občanském a veřejném právu.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

K mediaci dochází na bázi dobrovolnosti. Existují pravidla výkonu činnosti platná pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Nizozemský institut pro mediaci (NIM) poskytuje informace o mediaci a mediátory registruje.

NIM poskytuje nezávislou záruku kvality, pokud jde o mediaci a mediátory na celém území Nizozemského království, a vede veřejný rejstřík mediátorů.

Mediátoři zapsaní u NIM jsou vyškolení a mají oprávnění působit jako mediátoři v souladu s pravidly mediace NIM. Zavázali se dodržovat systém zajištění kvality NIM.

Zápis do rejstříku NIM do funkce mediátora je podmíněn splněním dvou základních předpokladů:

  • úspěšným ukončením vzdělávání v oblasti mediace akreditovaného NIM,
  • složením vědomostní zkoušky.

Pod záštitou NIM bylo akreditováno několik vzdělávacích institutů pro mediaci. Jejich vzdělávací programy zahrnují rozličné kurzy počínaje šestidenním (i večerním) základním kurzem a konče dvacetidenním i déletrvajícím školením. Úspěšné absolvování některého z těchto školení je jednou ze dvou základních podmínek přijetí do Rejstříku mediátorů NIM.

Druhou základní podmínkou pro přijetí do Rejstříku NIM je složení zkoušky hodnotící potřebné vědomosti. V Nizozemsku vede stát statistiky o využívání institutu mediace (je k dispozici i shrnutí v angličtině).

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace při řešení občanskoprávních sporů není poskytována zdarma.

Náklady závisí na druhu případu. Některá řízení jsou komplikovaná, časově náročná a tedy i dražší. Vyskytují se také případy, u nichž je vhodné využít služeb právníků specializovaných na mediaci. Postoupení věci mediátorovi někdy vede k tomu, že strany nakonec vyřeší problém samy, což svědčí o tom, že mediace může fungovat jako prevence vyhrocování sporů.

Pokud mají strany dostatečné peněžní prostředky, jsou povinny uhradit náklady mediace samy. Hranice výše příjmu pro vznik nároku na využití služeb státem placeného právníka nebo mediátora je:

  • pro manžele, registrované nebo osoby, které spolu žijí: 35 200 EUR za rok,
  • pro svobodné: 24 900 EUR za rok.

Kromě těchto finančních limitů platí, že právní pomoci nemohou využít osoby, jejichž majetek překračuje určitou hodnotu, která zakládá povinnost podat přiznání u finančního úřadu. Mezi takový majetek patří druhý byt či dům, jiná nemovitost, úspory, úspory v hotovosti, aktiva apod. Přesná hodnota pro manžele, registrované partnery nebo osoby, které spolu žijí, se určuje na základě údajů finančních úřadů.

Pokud prostředky některé ze stran klesnou pod stanovenou hranici, stát se na nákladech právníka nebo mediátora spolupodílí. Neplatí ovšem plnou částku. Každá strana je povinna na náklady přispět určitou částkou. Tato částka činí 51 EUR za 0–4 hodiny a 120 EUR za více než pět hodin (za jednu mediaci, nikoli za stranu). Příspěvek placený za právníka je vyšší. Zde uvedené částky jsou orientační a nelze z nich vyvozovat žádná práva. Přesné částky jsou uvedeny na webových stránkách Rady pro právní pomoc.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy sdělí, které soudní nebo jiné orgány mají pravomoc takovou žádost přijmout. Informace o aktuální situaci ohledně provádění této směrnice si můžete vyžádat u Rady pro právní pomoc.

Související odkazy

Nizozemský institut pro mediaci

Poslední aktualizace: 11/04/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.