V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Severní Irsko

Než se obracet na soud, proč se nepokusit vyřešit svůj spor prostřednictvím mediace? Jedná se o alternativní způsob řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám ve sporu dosáhnout dohody. Vláda a justiční pracovníci v Severním Irsku si výhody mediace uvědomují. V Severním Irsku není žádné ministerstvo, které by zodpovídalo za mediační služby. Jsou zde však organizace, které poskytují mediační programy a poradenství.

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Na koho se obrátit?

Sdružení právních poradců Severního Irska (Law Society of Northern Ireland) vytvořilo alternativní službu pro řešení sporů (Dispute resolution service) , která poskytuje mediační služby při řešení sporů. Tato služba se neomezuje na spory projednávané u soudu, ale může být použita v kterémkoli stádiu sporu.

Služba pro řešení sporů je provozována prostřednictvím skupiny expertů z řad právních zástupců (solicitors) a advokátů (barristers), kteří mají vzdělání a akreditaci, aby mohli působit jako mediátoři jménem stran ve sporu.

Jiné dobrovolné organizace jako např. Relate a Barnardos, poskytují určité poradenské a mediační služby pro řešení rodinných problémů. Webové stránky Agentury pro pracovní vztahy (Labour Relations Agency) nabízejí schéma rozhodčího řízení pro pracovněprávní spory.

V jaké oblasti je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Hlavními oblastmi jsou mediace v občanskoprávních/obchodních sporech, rodinných sporech, sporech na pracovišti a obecních sporech.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

V rámci právního systému Severního Irska neexistuje žádný systém mediace prostřednictvím soudu. Soudy však s velkou pravděpodobností povolí odročení soudního řízení, existuje-li šance, že by spor mohl být vyřešen mediací –- Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Court Service).

Sdružení právních zástupců Severního Irska stanovuje pravidla a postupy pro poskytování služeb týkající se řešení sporů.

Informace a vzdělávání

Skupina odborníků z řad právních zástupců a advokátů tvořící skupinu pro řešení sporů je vyškolena a akreditována Sdružením právních zástupců.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle poskytovatele a nejsou regulovány státem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohoda dosažená na základě mediace a stvrzená podpisy stran bude soudy akceptována jako urovnání soudního sporu. V případě, že k soudnímu sporu nedošlo, lze jí vymáhat jakožto závaznou smlouvu mezi stranami.

Související odkazy

Sdružení právních zástupců Severního Irska

Služba pro řešení sporů

Relate

Barnardos

Agentura pro pracovní vztahy

Poslední aktualizace: 06/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.