Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Portugalsko

Raději než jít k soudu, proč nezkusit řešit spor prostřednictvím mediace? To představuje prostředek alternativního řešení sporu (ADR), při kterém mediátor napomáhá dosažení dohody mezi stranami sporu. Vláda a soudní odborníci v Portugalsku jsou si výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Portugalsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

V Portugalsku odpovídá za regulaci v oblasti veřejné mediace ústřední vládní orgán – Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça).

Toto generální ředitelství je odborem portugalského ministerstva spravedlnosti se sídlem na adrese:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisabon.

Kontaktní údaje:

Internetové stránky generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti obsahují většinu informací o službách veřejné mediace a o jiných prostředcích alternativního řešení sporů.

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat, avšak uvádí seznamy mediátorů. Jakmile je rozhodnuto o využití mediace v souladu s předpisy upravujícími veřejnou mediaci, bude mediátor vybrán automaticky.

V Portugalsku neexistují nevládní organizace působící v oblasti mediace. Působí zde však soukromá sdružení, která poskytují služby v oblasti mediace a školicí programy pro mediátory.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v řadě oblastí.

Portugalsko přijalo opatření k většímu využívání veřejných služeb mediace ve specifických oblastech práva, zejména pokud jde o záležitosti pracovního, trestního, obchodního, občanského a rodinného práva.

Mediace v oblasti rodinného, pracovního a trestního práva má vlastní organizační strukturu a mediátory specializované na tyto záležitosti. Mediace v oblasti občanského a obchodního práva je součástí řízení u smírčích soudů.

U smírčích soudů může rovněž probíhat zprostředkování nad rámec pravomoci těchto soudů, které se běžně označuje jako mimosoudní mediace. Na tento typ mediace sa však nevztahují tytéž postupy jako na věci v příslušnosti smírčích soudů, neboť pokud se v rámci mimosoudní mediace nedosáhne dohody, nemůže v dané věci rozhodnout soud, jako je tomu v případě mediace v občanskoprávních a obchodních věcech, které spadají do pravomoci smírčích soudů.

Je třeba dodržovat zvláštní pravidla?

Využití mediace je zcela dobrovolné.

Neexistuje žádný národní kodex chování pro mediátory. Mediátoři provádějí svou činnost v souladu s Evropským kodexem chování pro mediátory a v souladu s právními a správními pravidly, která vymezují jejich činnost a požadavky na výkon povolání. Existují pokyny pro vedení mediačních schůzek týkající se metod, jichž lze využívat s cílem dosáhnout konstruktivní komunikace se stranami, či způsobů, jak mohou mediátoři navrhovat urovnání sporu.

Činnost mediátorů je sledována prostřednictvím veřejného systému mediace; použitý přístup závisí na oblasti, v níž působí. Veřejný systém mediace má dozorčí výbor, který dohlíží na mediační aktivity. Postupy používané během školení mediátorů mají za cíl vštípit jim etické zásady a principy obsažené v Evropském kodexu chování.

Každá oblast veřejné mediace – rodinné, pracovní, trestní, občanské či obchodní záležitosti – má svůj vlastní právní rámec s pokyny pro vedení mediace.

V současné době se veřejné systémy mediace, včetně mediace v občanských a obchodních věcech, která probíhá u smírčích soudů, zabývají pouze řešením sporů v Portugalsku, přičemž využívají postupy a možnosti dané portugalskou legislativou.

Informace a vzdělávání

Příslušné informace lze najít na internetových stránkách generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti, v části týkající se veřejné mediace.

Portugalsko má k dispozici statistické údaje týkající se využití mediace. Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti sleduje informace o počtu zahájených mediačních řízení, počtu řízení s dosaženým nebo nedosaženým urovnáním a o době trvání každého řízení.

Portugalsko nemá veřejné školicí středisko pro mediátory, kteří jsou proto školeni v soukromých institucích. Portugalské ministerstvo spravedlnosti vydává akreditace pro kurzy poskytované těmito soukromými institucemi. Akreditace vyžaduje stanovený počet výukových hodin, stanovené výukové metody a zákonem stanovený programový obsah.

Soukromé instituce, které školí uchazeče pro zařazení na seznam mediátorů vedený u generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti, musí dodržovat školicí kritéria. Školicí program zajišťuje, že uchazeči budou vybaveni znalostmi a odbornou způsobilostí k řešení rodinných, pracovněprávních, trestněprávních a občanskoprávních sporů formou mediace.

Jaké jsou náklady na mediaci?

Pokud soud rozhodne o využití mediace v rodinných sporech v souladu s článkem 147-C zákona, kterým se upravuje péče o nezletilé děti (Organização Tutelar de Menores), neúčtuje se žádný poplatek. Ve všech ostatních případech, kromě těch, kdy se poskytuje právní pomoc, se vždy poplatek požaduje.

Pokud se k mediaci přistoupí z iniciativy stran sporu, závisí náklady každé ze stran na předmětu sporu:

  • mediace v oblasti rodinného práva: 50 EUR pro každou stranu;
  • mediace v oblasti trestního práva: pokud ji požaduje státní zástupce nebo obviněný a žalobce, je osvobozena od poplatku;
  • mediace v pracovněprávní oblasti: 50 EUR pro každou stranu;
  • mediace v občanskoprávní a obchodní oblasti: 25 EUR pro každou ze stran (tento typ mediace může probíhat u smírčích soudů a v takových případech se poplatek účtuje jen tehdy, došlo-li k urovnání sporu).

V případě, že strany sporu, které mají platit náklady na mediaci, jsou v obtížné ekonomické situaci, mohou požádat o právní pomoc (apoio judiciário) a získat výjimku od příslušného orgánu (správa sociálního zabezpečení – Institut de Segurança Social).

Užitečné odkazy

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti

Rada pro monitorování smírčích soudů

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.