Mediace v zemích EU

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Mediace je jedním z mechanismů alternativního řešení sporů (ADR) v Portugalsku, spolu s arbitráží a soudy pro drobné spory (julgados de paz – smírčí soudci). Zákon č.º 29/2013 ze dne 19. dubna 2013 (dále jen „zákon o mediaci“) zavádí národní rámec pro mediaci jako jeden z mechanismů alternativního řešení sporů. Zákon stanoví obecné zásady, které se na mediaci v Portugalsku uplatní – bez ohledu na povahu sporu, který je předmětem mediace – a právní pravidla pro mediaci v občanskoprávní a obchodních věcech, mediátory a veřejnou mediaci. Zákon o mediaci obsahuje následující definice:

  • „mediace“ je forma alternativního řešení sporů prováděná veřejnými nebo soukromými subjekty, při nichž se dvě nebo více stran sporu snaží dobrovolně dosáhnout dohody s pomocí mediátora,
  • „mediátor“ je třetí nestrannou a nezávislou osobu bez pravomocí vůči stranám mediace, která napomáhá stranám při dosažení konečné dohody ohledně předmětu sporu.

Povaha mediace a mediačních dohod

Mediace je zcela dobrovolná. Mediační postup je důvěrný. Od této důvěrnosti lze upustit pouze z důvodu veřejného pořádku – zejména z důvodu ochrany nejlepších zájmů dítěte – nebo pokud je v sázce fyzická nebo psychická integrita osoby, nebo je-li to nutné k uplatnění nebo prosazení dohody, která je výsledkem mediace, a to pouze v rozsahu, který je v praxi nezbytný k ochraně zúčastněných stran. Obsah mediačních sezení nesmí být soudem použit jako důkaz.

Dohoda, která je výsledkem mediace, je vymahatelná za předpokladu, že:

  1. se týká sporu, který může být předmětem mediace, a zákon nevyžaduje ratifikaci soudem,
  2. strany jsou způsobilé k uzavření takové dohody,
  3. je výsledkem mediace provedené za podmínek stanovených zákonem,
  4. její obsah nenarušuje veřejný pořádek,
  5. jednání o dohodě se účastnil mediátor zapsaný na seznamu mediátorů vedeném ministerstvem spravedlnosti. Tento seznam naleznete zde.

Dohoda, která je výsledkem mediace provedené v jiném členském státě EU a která je v souladu s výše uvedenými písmeny a) a d), je vymahatelná, pokud je také vymahatelná podle právního řádu dané země.

Oblasti, ve kterých je mediace přípustná a nejběžnější

Mediace je přípustná v občanských, obchodních, rodinných, pracovních a trestních věcech. V těchto posledních třech oblastech existuje systém veřejné mediace, přičemž každá oblast má svá vlastní zvláštní pravidla.

Smírčí soudci (julgados de paz) mají mediační službu, která je příslušná provádět mediaci v jakýchkoli sporech, které mohou být předmětem mediace, i když nespadají do oblasti působnosti smírčích soudců (julgados de paz).

Postavení mediátorů

Zákon o mediaci obsahuje samostatnou kapitolu, která stanoví práva a povinnosti mediátorů (články 23 až 29). Mediátoři musí rovněž jednat v souladu s Evropským kodexem chování pro mediátory.

Neexistuje žádný veřejný orgán odpovědný za školení mediátorů; jsou školeni soukromými subjekty, které jsou certifikovány Generálním ředitelstvím pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça) na základě ministerského prováděcího nařízení (Portaria) č. 345/2013 ze dne 27. listopadu 2013.

Náklady na mediaci

Za použití veřejné služby mediace v rodinných věcech je každé zúčastněné straně účtováno 50 EUR, s výjimkou následujících situací:

  • pokud byla poskytnuta bezplatná právní pomoc,
  • pokud byl případ postoupen k mediaci na základě rozhodnutí soudního orgánu podle článku 24 právního rámce postupu v oblasti civilního opatrovnictví (Regime Geral do Processo Tutelar Cível),
  • pokud byl případ na žádost stran nebo s jejich souhlasem předán k mediaci na základě rozhodnutí soudního orgánu nebo komise pro ochranu dětí a mladých lidí v rámci probíhajícího řízení o ochraně dětí.

Využívání veřejné služby mediace v trestních věcech je bezplatné.

Aby bylo možné využívat veřejnou službu mediace v pracovněprávních věcech, musí každá zúčastněná strana v daném případě zaplatit poplatek ve výši 50 EUR, aniž je dotčena možnost poskytnutí bezplatné právní pomoci.

Kromě těchto poplatků za využívání veřejných mediačních služeb si mediátoři, kteří mohou poskytovat tyto služby na základě svého zápisu, rovněž účtují poplatky; částky jsou pevně dané, ale závisí na tom, zda je či není dosaženo dohody a jaká opatření byla k dosažení dohody přijata.

V případě mediace u smírčích soudů (julgados de paz), je za dosažení dohody každé straně účtováno 25 EUR.

Náklady na soukromou mediaci stanoví mediátor, kterého si strany zvolí.

Další užitečné informace

Orgánem veřejné moci odpovědným za regulaci veřejné mediace je Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti prostřednictvím Úřadu pro alternativní řešení sporů (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios – GRAL). Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti. Generální ředitelství neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat, ale vede seznamy mediátorů ve veřejných mediačních službách. Jakmile bude přijato rozhodnutí přejít k mediaci, je podle právních předpisů o veřejné mediaci mediátor vybrán automaticky.

Poslední aktualizace: 25/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.