Mediace v zemích EU

Rumunsko

Než jít rovnou k soudu, proč raději nevyřešit spory mediací? Jde o formu alternativního řešení sporů (ADR), při kterém účastníkům sporu pomůže dosáhnout dohody mediátor. Rumunská vláda a odborníci v oblasti práva si jsou výhod mediace dobře vědomi.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Na koho se obrátit?

Za dohled nad mediací v Rumunsku odpovídá mediační rada, zřízená zákonem č. 192/2006 o mediaci. Jde o nezávislý právní subjekt, který vystupuje ve veřejném zájmu a sídlí v Bukurešti.

Zákon č. 192/2006 vytvořil legislativní rámec pro zavedení mediace, kterým se řídí i mediační povolání.

Členové mediační rady jsou voleni mediátory a schvalováni rumunským ministerstvem spravedlnosti.

Hlavní povinností mediační rady je přijímat rozhodnutí v následujících oblastech:

 • Stanovit normy pro školení v oblasti mediace na základě osvědčených mezinárodních postupů a dohlížet na jejich dodržováním;
 • Schvalovat mediátory a vést a aktualizovat seznam mediátorů;
 • Schvalovat školicí osnovy pro mediátory;
 • Schvalovat etický a deontologický kodex pro autorizované mediátory a nařízení týkající se jejich disciplinární odpovědnosti.
 • Schvalovat nařízení o organizaci a působení mediační rady;
 • Předkládat návrhy na změny právních předpisů v oblasti mediace a slaďovat tyto právní předpisy.

Kontaktní údaje mediační rady jsou následující:

Adresa: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucharest

Tel.: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

E-mail: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Národní rejstřík profesních sdružení mediátorů

Mediační rada vytvořila národní rejstřík profesních sdružení mediátorů. Tento rejstřík obsahuje seznam nevládních organizací, které podporují mediaci a zastupují profesní zájmy mediátorů.

Níže je uveden seznam profesních sdružení působících v mediačních službách:

Sbor mediátorů

Podle článku 12 zákona č. 192/2006 jsou autorizovaní mediátoři zapsáni do „sboru mediátorů", který spravuje mediační rada a jehož seznam se zveřejňuje v části I rumunského Úředního listu.

Seznam sboru mediátorů je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách mediační rady a ministerstva spravedlnosti.

Tento seznam autorizovaných mediátorů obsahuje informace o:

 • jejich členství v profesních sdruženích;
 • školách, které absolvovali;
 • mediačním školicím programu, který absolvovali;
 • cizích jazycích, ve kterých mohou vést mediační služby;
 • jejich kontaktních údajích.

Zájemci řešení svého sporu mediací se mohou obrátit na mediátora do 1 měsíce ode dne zveřejnění seznamu „sboru mediátorů“ v sídle soudu a na internetové stránce ministerstva spravedlnosti.

Mediační rada je ze zákona povinna pravidelně, alespoň jednou ročně, aktualizovat seznam sboru mediátorů a odesílat aktualizace soudům, orgánům místní samosprávy a ministerstvu spravedlnosti.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Článek 2 zákona č. 192/2006 umožňuje osobám využít mediaci ve sporech týkajících se občanskoprávních a trestněprávních sporů, rodinných sporů a dalších oblastí práva podle právních předpisů. Kromě toho lze mediací řešit i spotřebitelské spory a další spory, které jsou předmětem odvolatelných práv. Předmětem mediace ale nemohou být spory týkající se osobnostních práv a neodvolatelných práv.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je dobrovolné. Subjekty nejsou povinny využívat mediačních služeb a v jakékoliv fázi mohou od mediace upustit. Jinými slovy se mohou subjekty kdykoliv rozhodnout pro jiný způsob řešení sporu: soudní řízení, arbitráž. Zájemci se mohou obrátit na mediátora ještě před soudním projednáním a kdykoliv během soudního řízení.

Různé vnitrostátní právní předpisy v oblasti mediace ale stanoví povinnost soudců v určitých případech informovat subjekty o možnosti využití mediace a o jejích výhodách. V jiných případech se subjektům, které se rozhodnou pro mediaci nebo pro jiné alternativní řešení sporu, nabízí různé finanční pobídky.

Dne 17. února 2007 schválila mediační rada Etický a deontologický kodex mediátorů, závazný pro všechny mediátory zařazené do sboru mediátorů.

Informace a vzdělávání

Hlavním zdrojem informací o mediaci v Rumunsku je internetová stránka mediační rady.

Školení v oblasti mediace poskytuje pouze soukromý sektor, ale za schválení poskytovatelů školicích kurzů odpovídá mediační rada, aby se zajistila stejná úroveň školení napříč všemi kurzy.

Seznam poskytovatelů školicích programů je také k dispozici na oficiální internetové stránce mediační rady.

Školicí kurzy se pořádají pravidelně. V současnosti probíhá jeden školicí program, který nabízí počáteční školicí kurz pro mediátory (80 hodin). Ten stanoví cíle výcviku, dovednosti, které budou mít účastníci na konci programu a způsoby hodnocení. Osm poskytovatelů schválených mediační radou musí vytvořit podpůrné materiály a cvičení odpovídající rámci stanovenému národním školicím programem.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace není zdarma; výše platby závisí na dohodě mezi soukromým mediátorem a účastníky mediace.

V současnosti neposkytují místní ani ústřední orgány státní správy na poskytování mediačních služeb žádnou právní ani finanční podporu.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES vytváří podmínky pro možnost požadovat vykonatelnost obsahu písemné dohody, která je výsledkem mediace. Členské státy oznámí Komisi soudy nebo jiné orgány příslušné pro přijímání žádostí.

Rumunsko doposud tyto informace neposkytlo.

Poslední aktualizace: 10/06/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.