V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Skotsko

Než se obracet na soud, proč nezkusit spor vyřešit pomocí mediace? Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Možných výhod mediace si je ve Skotsku vědoma jak vláda, tak právnická veřejnost. Pokud jde o mediaci, používá Skotsko v rámci Spojeného království zvláštní organizační strukturu a právní předpisy.

Obsah zajišťuje
Skotsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

Mediační politiku má ve Skotsku na starosti Direktorát skotské vlády pro rozdělení právního systému, ústavu, právo a soudy.

Adresy institucí zabývajících se mediací:

 • Skotská mediační síť (Scottish mediation network – SMN), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Ochrana komunit a snižování kriminality / Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Skotská veřejná mediační síť 21 (Scottish Community Mediation Network 21) Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná ve všech oblastech práva. Nejvíce je využívána v oblasti rodinných konfliktů a sousedských sporů. Vzrůstající zájem o mediaci je zaznamenáván v oblasti obchodních a podnikatelských sporů. Možnost mediace musí být nabídnuta ve sporech týkajících se potřeby další podpory a u nároků týkajících se diskriminace invalidních občanů musí být k dispozici možnost uzavřít smír.

Existují zvláštní pravidla, která se musejí dodržovat?

Nově vzniklá povolání související s mediací nemají ve Skotsku žádný povinný regulační rámec. Mediace není podmínkou pro zahájení žádného druhu soudního řízení. Mediace je zcela dobrovolná

Ve Skotsku však existuje mediační řád. Tento řád upravuje různé oblasti specializace v mediaci: např. rodinné právo, zdravotnictví nebo stavebnictví. Skotská vláda vyjádřila svou podporu práci (SMN) a vytvoření skotského mediačního rejstříku (Scottish Mediation Register – SMR). Všichni členové SMN jsou povinni skotský mediační řád dodržovat. Mediátoři a mediační služby, kteří jsou zapsáni v SMR, mohou dodržovat vyšší standardy. Internetové stránky obou těchto iniciativ jsou volně dostupné a široce využívané, přičemž chce-li být mediátor na těchto stránkách uveden, musí dodržovat mediační řád.

Jak získat informace o mediaci

Informace o mediaci jsou k dispozici na internetových stránkách Scottish Mediation Network (Skotské mediační sítě – SMN) a Scottish Mediation Register (Skotského mediačního rejstříku – SMR) obsahuje informace o tom, jak nalézt ve Skotsku mediátora. Obojí tyto internetové stránky jsou veřejně přístupné a nabízejí volný přístup k veškerým informacím.

Scottish Mediation Register (skotský mediační rejstřík) je nezávislý rejstřík mediátorů a mediačních služeb. Na jeho internetových stránkách lze nalézt informace o lidech, kteří praktikují různé typy mediace. Rejstřík spravuje Scottish Mediation Network (Skotská mediační síť).

Údaje na těchto stránkách jsou nejméně jednou ročně mediátory aktualizovány.

Záměrem skotského mediačního rejstříku je ujistit občany o odborných kvalitách mediátora, kterého si vyberou, a tím, že zajistí, aby splňoval určité minimální požadavky. Tyto požadavky jsou definovány nezávislou Radou pro požadavky (Standards Board). Mediátoři, kteří jsou zapsáni v SMR, se nazývají „skotskými registrovanými mediátory (Scottish Mediation Registered Mediator) a uvádějí u svého jména logo SMR.

Pokud regulační organizace potvrdí, že mediátor splnil dodatečné odborné požadavky, lze u zápisu mediátora v rejstříku uvádět symbol této organizace.

Informace a vzdělávání

Od roku 2004 je na internetových stránkách SMN k dispozici „mediační mapa“ (map of mediation). Prezentace informací o mediaci byla již několikrát zdokonalena, a to na náklady skotské vlády. Odkaz na tuto mapu se objevuje v řadě informačních brožur a na velkém množství internetových stránek. Nyní byl přidán i odkaz na skotský mediační rejstřík, aby pro účely vyhledání kvalifikovaného mediátora mohl sloužit jako jediný výchozí bod

Úřad SMN rovněž přijímá telefonické dotazy, které jsou přesměrovávány na příslušné mediační služby.

SMR uvádí kvalifikaci mediátora, aby strany měly při volbě mediátora lepší informace.

Pro různé sféry mediace existují ve Skotsku různé vzdělávací programy. Všechny jsou nejméně 30 hodin dlouhé a měly by zahrnovat zaškolení v oblasti:

 • mediačních zásad a praxe
 • fází mediačního procesu
 • etiky a hodnot mediace
 • případných právních souvislostí sporů
 • komunikačních dovedností užitečných v rámci mediace
 • vyjednávacích dovedností a jejich využití
 • účinků konfliktu a metod jeho řešení
 • rozmanitosti.

Jaké jsou náklady mediace?

Náklady mediace se různí podle zprostředkovatele a nejsou státem regulovány.

Mediace je zpravidla bezplatná pro jednotlivce, a to ve sporech týkajících se dětí, sousedských a komunitních sporů, potřeby další podpory a urovnání sporů týkajících se diskriminace invalidních občanů.

Odměna soukromých mediátorů se pohybuje mezi 200 až 2000 GBP za den a více.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje, aby osoby zainteresované na sporu mohly požádat, aby písemná dohoda, která je výsledkem mediace, byla prohlášena za vykonatelnou. Členské státy jsou povinny Komisi oznámit soudy nebo jiné orgány příslušné pro přijímání takových žádostí.

Související internetové odkazy

Skotská mediační síť (Scottish Mediation Network), Skotský mediační rejstřík (Scottish Mediation Register), Požadavky (Standards), Skotská mediace (Scottish Mediation): Registrovaní mediátoři (Registered Mediators), Regulační organizace (Regulating organisation)

Poslední aktualizace: 11/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.