Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Slovensko

Než chodit k soudu, proč se raději nepokusit vyřešit spor prostřednictvím mediace? Jde o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a odborníci v oblasti justice ve Slovenské republice jsou si výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na koho se obrátit?

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky je oddíl věnovaný mediaci, který je k dispozici pouze ve slovenštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediační mechanismy jsou popsány v zákoně č. 420/2004 Sb., o mediaci a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:

  • provádění mediace,
  • základní principy mediace a
  • organizaci a účinky mediace.

Tento zákon se vztahuje na spory, které vznikají z občanskoprávních a rodinných vztahů, obchodních závazkových vztahů a pracovněprávních vztahů.

Mediace je mimosoudní postup, prostřednictvím kterého se mediátor snaží vyřešit spor vzniklý ze smluvních nebo jiných právních vztahů. Jedná se o postup, při kterém dvěma nebo více stranám sporu pomáhá jejich spor vyřešit třetí osoba (mediátor).

Podle ustanovení § 99 odst. 1 třetí věta zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, „pokud to umožňují okolnosti projednávané věci, může soud před prvním jednáním a během řízení vyzvat účastníky, aby se pokusili spor urovnat mediací a zúčastnili se informativního setkání u mediátora zapsaného v registru mediátorů“.

Informace a odborná příprava

Oddíl týkající se mediace na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky nabízí informace o mediaci ve slovenštině. Více informací je k dispozici na internetových stránkách  Evropské soudní sítě.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace je placenou službou. Odměna mediátora je individuální a obvykle je založena na hodinové sazbě nebo paušální sazbě. Mediace je podnikáním a žádné náklady s ní spojené nejsou stanoveny předem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy tuto informaci sdělí soudům a ostatním orgánům příslušným k přijímání těchto žádostí.

Mediace na Slovensku je neformálním, dobrovolným a důvěrným postupem pro mimosoudní řešení sporů prostřednictvím služeb mediátora. Cílem mediace je dosáhnout dohody, která je přijatelná pro obě strany.

Dohoda, která z mediačního řízení vzejde, musí mít písemnou formu. Platí především pro strany této dohody a je pro ně závazná. Na základě této dohody má oprávněná strana právo domáhat se soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pokud je tato dohoda:

  • sepsána ve formě notářského zápisu,
  • schválena jako smír před soudem, rozhodčím orgánem.

Pokud mediace nevede k uzavření dohody, je možno domáhat se předmětných práv u soudu.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.