Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Slovensko

Než chodit k soudu, proč se raději nepokusit vyřešit spor prostřednictvím mediace? Jde o prostředek alternativního řešení sporů (ADR), kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a odborníci v oblasti justice ve Slovenské republice jsou si výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Na koho se obrátit?

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky je oddíl věnovaný mediaci, který je k dispozici pouze ve slovenštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediační mechanismy jsou popsány v zákoně č. 420/2004 Sb., o mediaci a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:

  • provádění mediace,
  • základní principy mediace a
  • organizaci a účinky mediace.

Tento zákon se vztahuje na spory, které vznikají z občanskoprávních a rodinných vztahů, obchodních závazkových vztahů a pracovněprávních vztahů.

Mediace je mimosoudní postup, prostřednictvím kterého se mediátor snaží vyřešit spor vzniklý ze smluvních nebo jiných právních vztahů. Jedná se o postup, při kterém dvěma nebo více stranám sporu pomáhá jejich spor vyřešit třetí osoba (mediátor).

Podle ustanovení § 99 odst. 1 třetí věta zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, „pokud to umožňují okolnosti projednávané věci, může soud před prvním jednáním a během řízení vyzvat účastníky, aby se pokusili spor urovnat mediací a zúčastnili se informativního setkání u mediátora zapsaného v registru mediátorů“.

Informace a odborná příprava

Oddíl týkající se mediace na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky nabízí informace o mediaci ve slovenštině. Více informací je k dispozici na internetových stránkách  Evropské soudní sítě.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace je placenou službou. Odměna mediátora je individuální a obvykle je založena na hodinové sazbě nebo paušální sazbě. Mediace je podnikáním a žádné náklady s ní spojené nejsou stanoveny předem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda plynoucí z mediace učiněna vykonatelnou. Členské státy tuto informaci sdělí soudům a ostatním orgánům příslušným k přijímání těchto žádostí.

Mediace na Slovensku je neformálním, dobrovolným a důvěrným postupem pro mimosoudní řešení sporů prostřednictvím služeb mediátora. Cílem mediace je dosáhnout dohody, která je přijatelná pro obě strany.

Dohoda, která z mediačního řízení vzejde, musí mít písemnou formu. Platí především pro strany této dohody a je pro ně závazná. Na základě této dohody má oprávněná strana právo domáhat se soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pokud je tato dohoda:

  • sepsána ve formě notářského zápisu,
  • schválena jako smír před soudem, rozhodčím orgánem.

Pokud mediace nevede k uzavření dohody, je možno domáhat se předmětných práv u soudu.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.