Mediace v zemích EU

Slovensko

Než se obracet na soud, proč raději nezkusit vyřešit spor prostřednictvím mediace? Jedná se o formu alternativního řešení sporů, kdy mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Vláda a odborníci působící v oblasti soudnictví ve Slovenské republice si jsou výhod mediace vědomi.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Na koho se obrátit?

Na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky je oddíl věnovaný mediaci, který je k dispozici pouze ve slovenštině.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediační mechanismy jsou popsány v zákoně č. 420/2004 Sb. z., o mediaci a o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:

  • výkon mediace,
  • základní zásady mediace a
  • organizaci a účinky mediace.

Tento zákon se vztahuje na spory, které vznikají z občanskoprávních vztahů, rodino-právních vztahů, obchodních závazkových vztahů a pracovněprávních vztahů.

Mediace je mimosoudní činnost, při níž osoby zúčastněné na mediaci řeší pomocí mediátora spor, který vznikl z jejich smluvního vztahu nebo jiného právního vztahu. Jedná se o postup, při němž dvě nebo více stran sporu řeší spor pomocí mediátora.

V § § 170 odst. 2 zákona č. 160/2015 Sb. z., civilního sporového řádu, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno: „Je-li to možné a účelné, soud se pokusí vyřešit spor smírem, případně stranám doporučí, aby se o smír pokusily mediací.“

Informace a odborná příprava

V oddíle o mediaci na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky jsou uvedeny informace o mediaci ve slovenštině. Více informací je k dispozici na internetové stránce Evropské soudní sítě.

Jaké jsou náklady mediace?

Mediace je placenou službou. Odměna mediátora je individuální a obvykle je založena na hodinové sazbě nebo paušální sazbě. Mediace je podnikáním a nemá žádné náklady stanovené předem.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Směrnice 2008/52/ES umožňuje osobám zúčastněným ve sporu požadovat, aby byla písemná dohoda vyplývající z mediace vykonatelnouČlenské státy tuto informaci sdělí soudům a ostatním orgánům příslušným k přijímání příslušných žádostí.

Mediace na Slovensku je neformálním, dobrovolným a důvěrným procesem k mimosoudnímu řešení sporů prostřednictvím mediátora. Cílem mediace je dosáhnout dohody, která je přijatelná pro obě strany.

Dohoda, která je výsledkem mediace, musí mít písemnou podobu. Platí především pro strany této dohody a je pro ně závazná. Na základě této dohody může oprávněná strana podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na výkon exekuce, pokud je tato dohoda:

  • sepsána ve formě notářského zápisu,
  • schválena jako smír před soudem, rozhodčím orgánem.

Pokud mediace nevede k uzavření dohody, je možné danou věc řešit soudní cestou.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Poslední aktualizace: 19/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.