Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinaslovinština
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Slovinsko

Než se obracet na soud, proč neřešit spory pomocí mediace? Jde o formu mimosoudního řešení sporů (ADR), v rámci něhož mediátor pomáhá stranám dosáhnout dohody. Výhod mediace je si ve Slovinsku dobře vědoma jak vláda, tak právnická veřejnost.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Na koho se obrátit?

Zákon o alternativním řešení sporů v soudních záležitostech (ZARSS, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 97/09 a 40/12 - ZUJF), který byl přijat 19. listopadu 2009 a nabyl účinnosti 15. června 2010, vyžaduje, aby soudy v prvním a druhém stupni přijaly a zavedly program alternativního řešení sporů, jež by sporným stranám umožňoval vyřešit spory v obchodním, pracovním, rodinném právu a dalších občanskoprávních záležitostech alternativním způsobem. Podle tohoto programu mají soudy povinnost umožnit stranám sporu využít, vedle dalších forem alternativního řešení sporu, i mediace.

Ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy vede centrální registr mediátorů, kteří působí u soudů v rámci programu pro alternativní řešení sporu.

V oblasti mediace působí několik nevládních organizací:

Pod záštitou Ministerstva spravedlnosti a veřejné správy působí Rada pro mimosoudní řešení sporů (ADR). Rada byla zřízena v březnu roku 2009 a jde o centralizovaný, nezávislý, expertní orgán ministerstva, jehož úloha je koordinační a poradní.

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v občanskoprávních, rodinných, obchodních, pracovních a jiných majetkových věcech, pokud jde o nároky, které je možné vyřídit a vyřešit mezi samotnými účastníky. Mediace je rovněž přípustná i v dalších věcech, pokud to u nich zákon nevylučuje.

Mediace je nejběžnější ve věcech občanského, rodinného a obchodního práva.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je dobrovolné. Zákon o mediaci v občanských a obchodních věcech (ZMCGZ, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 56/08) se zabývá mediací obecně, tj. mediaci v rámci soudního řízení nebo mimosoudní mediaci. Zákon stanovuje pouze základní pravidla pro mediační řízení, která se jinak řídí vlastními pravidly. Zákon například stanoví, kde mediace začíná a končí, kdo ustanovuje mediátora, základní pravidla chování mediátora, formu dohody o urovnání sporu, jak zajistit vykonatelnost takové dohody atd. Strany se od ustanovení zákona mohou odchýlit, vyjma ustanovení o zásadě nestrannosti mediátora a vlivu mediace na prekluzívní a promlčecí lhůty.

Slovinská asociace mediátorů přijala Etický kodex mediátorů, ten se však vztahuje pouze na členy asociace.

Informace a vzdělávání

Relevantní informace o mediaci a způsobech, jak lze mediátora kontaktovat, jsou k dispozici na internetových stránkách různých nevládních organizací. Těmi jsou například:

Vzdělávání mediátorů zajišťují různé nevládní organizace a Středisko justičního vzdělávání při Ministerstvu spravedlnosti a veřejné správy.

Jaké jsou náklady mediace?

V současné době je zdarma mediace v rámci soudního řízení prováděná podle zákona ZARSS ve sporech ze vztahů mezi rodiči a dětmi a v pracovněprávních sporech ohledně ukončení pracovního poměru; strany platí pouze své právní zástupce. Ve všech ostatní sporech, vyjma obchodních sporů, soud hradí odměnu mediátora za první tři hodiny mediace.

Právnické osoby soukromého práva si účtují za mediaci různé odměny.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Dohoda, která je výsledkem mediace, není bezprostředně vykonatelná. Strany se však mohou dohodnout na tom, že dohoda o urovnání sporu bude ve formě přímo vykonatelného notářského zápisu, soudního smíru nebo rozhodčího nálezu založeného na takovém urovnání.

Související odkazy

Poslední aktualizace: 23/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.