Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: švédština
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Švédsko

Občanskoprávní spory lze řešit i bez soudu, a to prostřednictvím mediace. Mediace je alternativním řešením sporu (ADR), při kterém mediátor pomáhá stranám sporu dosáhnout dohody. Švédská vláda i právníci jsou si výhod mediace dobře vědomi. Mediaci lze rovněž využít v trestních věcech, nejde však o trest za trestný čin a nikdy nemůže nahradit trestní proces. Účelem mediace v trestních věcech je lépe seznámit pachatele s následky trestného činu a poskytnout oběti příležitost vyrovnat se s prožitými událostmi.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Mediace v civilních věcech

Na koho se obrátit?

Neexistuje žádný ústřední orgán odpovědný za regulaci profese mediátora. Pro informace o mediaci se však lze obrátit na Národní soudní správu (Domstolsverket). Národní soudní správa rovněž sestavila seznam osob, které vyjádřily ochotu působit jako mediátoři při soudech, přičemž tento seznam je k dispozici na http://www.domstol.se.

V obchodních věcech se mediací zabývají Stockholmská obchodní komora (Stockholms handelskammare) a Obchodní a průmyslová komora západního Švédska (Västsvenska industri- och handelskammaren).

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediace je přípustná v celé řadě oblastí, avšak nejběžnější je v občanskoprávních věcech.

Existuje možnost využít právního prostředku mediace během soudního řízení.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Využití mediace je zcela dobrovolné. Neexistují žádná zvláštní pravidla jako například kodex chování pro mediátory.

Informace a vzdělávání

Neexistují žádné specifické informace o vzdělávání mediátorů ani žádná státní vzdělávací instituce pro mediátory.

Kolik stojí mediace?

Mediace není zdarma, odměna za ni se řídí dohodou mezi soukromým mediátorem a stranami mediace. Náklady na mediaci sdílejí zúčastněné strany sporu stejnou měrou.

Mediace v trestních věcech

Na koho se obrátit?

Všechny švédské místní orgány jsou od 1. ledna 2008 povinny nabízet mediaci, pokud je pachatelem trestného činu osoba mladší 21 let. Buď policie nebo místní orgán se z vlastní iniciativy může dotázat pachatele, zda má zájem zúčastnit se mediace.

V jakých oblastech je mediace přípustná nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít u všech pachatelů bez ohledu na jejich věk, a to jakékoliv fázi soudního procesu. Zákon o mediaci nestanoví žádnou věkovou hranici, avšak švédské místní orgány jsou od 1. ledna 2008 povinny nabízet mediaci, pokud je pachatelem trestného činu osoba mladší 21 let.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Mediace není součástí trestu / následků trestního řízení. Platí pro ni tyto podmínky:

  • Je pro obě strany dobrovolná.
  • Trestný činy byl nahlášen policii a pachatel se přiznal k účasti na něm.
  • Mediace musí být vzhledem k okolnostem vhodná.

Informace a vzdělávání

Zákon o mediaci vyžaduje, aby určení mediátoři byli způsobilí a čestní. Musí být rovněž nestranní.

Další informace o mediaci mohou poskytnout místní orgány nebo Národní rada pro prevenci trestné činnosti (Brottsförebyggande rådet).

Kolik stojí mediace?

Mediace je jak pro pachatele, tak pro oběť zdarma.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.