Mediation i EU-landene

Østrig

I stedet for at gå rettens vej kan konflikter ofte løses ved hjælp af mægling. Mægling er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mægler hjælper parterne med at nå til enighed.

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvem kontakter man?

Justitsministeriet har en liste over autoriserede mæglere. På listen opføres kun fagligt kvalificerede mæglere med en egnet uddannelse.

Der findes ingen speciel myndighed med ansvar for mæglingstjenester.

Der findes en række faglige og ikke-faglige sammenslutninger, der tilbyder mægling, samt enkelte ngo'er, der støtter mæglere.

Hvornår anvendes mægling?

Mægling kan anvendes til at løse konflikter i civilretssager, som ellers hører under de sædvanlige domstole. De stridende parter kan vælge at deltage i mægling for selv at finde frem til en løsning.

I forbindelse med visse nabostridigheder er der pligt til, inden der anlægges sag, først at forsøge at løse stridighederne udenretsligt med hjælp fra et forligsorgan, gennem forligsmægling ved en domstol (prätorischer Versuch) eller ved mægling.

Er der særlige regler, der skal følges?

Der findes ingen særlige regler eller adfærdskodeks for mæglere. Kun for mæglere, der er opført på listen over autoriserede mæglere, gælder der særlige rettigheder og forpligtelser.

Mæglere er ikke registreret efter fagområder, f.eks. mægler i familie-, læge- eller bygningsspørgsmål; de registrerede mægleres kompetenceområder er opført som en ekstra oplysning.

Alle, som har den krævede uddannelse, kan ifølge de gældende bestemmelser blive opført på listen over autoriserede mæglere. "Mægler" er ikke nogen beskyttet erhvervsbetegnelse. Navnet autoriseret mægler må dog ikke anvendes uberettiget.

Information og uddannelse

Yderligere oplysninger f.eks. om uddannelse og om, hvilke krav der stilles, hvis man vil registreres som mægler i Østrig, findes her. Oplysningerne foreligger kun på tysk.

Hvad koster mægling?

Mægling er ikke gratis.

Mæglingsgebyret aftales mellem den private mægler og tvistens parter.

Kan en mæglingsaftale fuldbyrdes?

Parterne skal i henhold til direktiv 2008/52/EF kunne anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale opnået ved mægling erklæres for eksigibelt. Medlemsstaterne oplyser, hvilke domstole eller andre myndigheder sådanne anmodninger kan sendes til.

Indholdet af aftaler opnået ved mægling er kun eksigibelt, hvis aftalen har form af et forlig indgået ved en domstol eller et dokument bekræftet af en notar.

Sidste opdatering: 28/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.