Mediation i EU-landene

Bulgarien

Hvorfor forsøger du ikke at løse tvisten ved mægling i stedet for at gå rettens vej? Mægling er en udenretslig tvistbilæggelsesforanstaltning, hvor mægleren bistår tvistens parter med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Bulgarien ser fordelene ved mæglingsordningen.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvem skal du henvende dig til?

Det bulgarske justitsministerium har oprettet et register over mæglere som en del af det centrale register over nonprofitorganisationer, der leverer almennyttige offentlige tjenester.

Justitsministeriets websted giver adgang til:

På hvilke områder er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling er tilladt på en række retsområder. Samtidig er disse områder hverken reguleret eller begrænset af lovgivningen. Indtil videre har de fleste registrerede mæglere specialiseret sig i kommerciel mægling og erhvervsmægling.

Følges specifikke regler?

Mægling sker udelukkende på frivillig basis. Selv om mægling er et alternativt middel til tvistbilæggelse uden inddragelse af en domstol, er mægling ikke en forudsætning for at kunne anlægge en sag.

Mæglere skal ikke overholde en specifik adfærdskodeks. Samtidig findes der bestemmelser om etiske standarder i mæglingsloven og i bekendtgørelse nr. 2 af 15. marts 2007, som indeholder betingelserne og proceduren for godkendelse af de organer, der kan fungere som mæglere.

Information og uddannelse

De organer, der tilbyder uddannelse af mæglere, kommer fra den private sektor.

Under uddannelsen gennemgås emner såsom retssager og adfærdsregler for mæglere samt den procedure, der er reguleret ved mæglingsloven og bekendtgørelse nr. 2 af 15. marts 2007.

Hvad koster mægling?

Mægling er ikke gratis. Prisen fastsættes efter fælles overenskomst mellem mægleren og de berørte parter.

Er det muligt at gøre en aftale, der er indgået efter mægling, eksigibel?

I overensstemmelse med direktiv 2008/52/EF (fremme og lettelse af mægling som en alternativ metode til grænseoverskridende tvistbilæggelse i EU) skal det være muligt at anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt.

Bestemmelserne i direktiv 2008/52/EF om eksigibilitet af aftaler, der er indgået efter mægling, er gennemført i mæglingsloven.

Medlemsstaterne underretter de domstole og andre myndigheder, der er kompetente til at modtage sådanne anmodninger.

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.