Mediation i EU-landene

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Hvem kontakter man?

Oplysninger om mægling i Cypern fås ved henvendelse til ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), den cypriotiske advokatsammenslutning (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Cyperns handels- og industrikammer (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) eller Cyperns videnskabelige og tekniske kammer (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

På hvilke områder er mægling tilladt og/eller mest udbredt?

Forudsat at de involverede parter giver deres samtykke hertil, kan der anvendes mægling med henblik på at bilægge civile tvister, uanset om de er grænseoverskridende eller ej, herunder handelsretlige tvister. Loven finder hverken anvendelse på familieretlige tvister eller arbejdsretlige tvister, der ikke falder ind under grænseoverskridende tvister.

Er der særlige regler, der skal følges?

I overensstemmelse med lov om visse aspekter af mægling i civilretlige tvister fra 2012 (lov 159 (I)/2012) udpeger parterne en mægler ved konsensus. Proceduren er uformel. Parterne når i samråd med mægleren til enighed om den procedure, der skal følges, dens varighed, tavshedspligten i forbindelse med proceduren, mæglerens vederlag og betalingsbetingelserne samt alle andre spørgsmål, der skønnes nødvendige.

Hvad koster mægling?

I overensstemmelse med loven aftaler parterne, inden mæglingsproceduren indledes, i samråd med mægleren forskellige punkter, herunder hvordan mæglerens vederlag og betingelserne for betalingen heraf skal fastsættes, samt eventuelle andre omkostninger i forbindelse med proceduren. Der er derfor ingen faste omkostninger til mægling. De afhænger i bund og grund af sagens kompleksitet.

Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

Hvis parterne indgår en forligsaftale, udarbejdes denne skriftligt af mægleren, og begge parter i fællesskab eller en af dem med den anden parts udtrykkelige samtykke kan indgive en anmodning om fuldbyrdelse af forligsaftalen til retten. I dette tilfælde bør den fuldbyrdes på samme måde som en retsafgørelse.

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.