Mediation i EU-landene

Tjekkiet

Hvorfor ikke løse en tvist ved mægling i stedet for at gå til domstolene? Dette er en alternativ tvistbilæggelsesordning, hvor en mægler hjælper parterne i tvisten med at nå til enighed. Fordelen ved mægling er, at der spares tid ved at bruge denne tvistbilæggelsesordning (sammenlignet med en langvarig retssag) og ofte også penge (sammenlignet med omkostningerne til en retssag).

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvem kontakter man?

Tilsyns- og mæglingstjenesten i Tjekkiet er det centrale organ, der er ansvarligt for mægling mellem lovovertræderen og offeret i straffesager med henblik på at bearbejde følgerne af lovovertrædelsen. Tjenesten hører under justitsministeriet.

Ved mægling i civile sager kan du kontakte en af de mæglere, der tilbyder sådanne tjenester. Kontaktoplysninger for mæglere, der arbejder i Tjekkiet, kan findes på forskellige websteder ved at indtaste søgeordet "mægling".

En liste over mæglere findes f.eks. på webstedet for den tjekkiske mæglerforening, det tjekkiske advokatsamfund og den tjekkiske sammenslutning for voldgifts- og mæglingsprocedurer. Kontaktoplysninger for den tjekkiske tilsyns- og mæglingstjeneste, der handler inden for de relevante distriktsdomstoles områder, findes på tjenestens websted.

En liste over mæglere, der er registreret i justitsministeriet i overensstemmelse med lov nr. 202/2012 om mægling, findes her.

En række ikkestatslige organisationer og enheder arbejder med mægling.

På hvilke områder er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling kan anvendes inden for alle retsområder, medmindre det ikke er tilladt i henhold til lovgivningen. Det omfatter familieret, handelsret og strafferet. I henhold til retsplejeloven kan retsformanden, hvis det er praktisk og hensigtsmæssigt, bestemme, at sagens parter skal afholde et indledende møde på tre timer med en mægler. I sådanne tilfælde kan sagen suspenderes i op til tre måneder.

Skal der følges særlige regler?

Ja, mægling er underlagt lov nr. 202/2012 om mægling og i straffesager lov nr. 257/2000 om Den Tjekkiske Republiks tilsyns- og mæglingstjeneste.

Oplysning og uddannelse

En registreret mægler, der handler i medfør af lov nr. 202/2012 om mægling, skal have aflagt en særlig prøve for en kommission, der er udnævnt af justitsministeriet. En mægler, der handler inden for tilsyns- og mæglingstjenestens område i medfør af lov nr. 257/2000 om Den Tjekkiske Republiks tilsyns- og mæglingstjeneste, skal have aflagt en kvalificerende prøve.

Uddannelsen af mæglere, der arbejder inden for strafferetsplejen, varetages af tilsyns- og mæglingstjenesten. Uddannelse inden for civilretlig mægling tilbydes af en række organer og uddannelsesinstitutioner.

Hvad koster mægling?

Tilsyns- og mæglingstjenestens mægling leveres uden vederlag, eller omkostningerne betales af staten.

Hvis en domstol udsætter en civil retssag og bestemmer, at sagens parter skal afholde et indledende møde med en mægler, betales de første tre timers mægling med den sats, der er fastsat i bekendtgørelsen (400 CZK pr. påbegyndt time). Dette beløb deles ligeligt af sagens parter (hvis parterne er fritaget for retsafgifter, betales det af staten). Hvis mæglingen varer længere end tre timer, deles de yderligere omkostninger ligeligt af parterne op til det beløb, som mægleren og mæglingens parter (dvs. sagens parter) er nået til enighed om.

Kan et forlig fuldbyrdes?

I henhold til direktiv 2008/52/EF kan parter, der er involveret i en tvist, anmode om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt. Et forlig mellem parterne i en mægling i en civil retssag kan indgives til domstolen til godkendelse i forbindelse med yderligere procedurer. Den offentlige anklager og domstolen kan i deres afgørelse i en bestemt straffesag tage resultaterne af tilsyns- og mæglingstjenestens mægling i betragtning.

Sidste opdatering: 14/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.