På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

England og Wales

I stedet for at gå rettens vej kan man ofte løse en tvist gennem mægling. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en upartisk mægler hjælper parterne med at nå til enighed. Både regeringen og advokaterne i England og Wales er opmærksomme på fordelene ved mæglingsordningen og er indstillet på at fremme og anvende mægling, når tvister skal løses, som et alternativ til at anlægge sag ved en domstol, hvis det er hensigtsmæssigt. Din sag kan være berettiget til støtte via retshjælp (såfremt den opfylder kriterierne).

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvem kontakter man?

Ministry of Justice (justitsministeriet) er ansvarligt for politikken vedrørende mægling i civilretlige og familieretlige sager, herunder for at gøre fremstød for denne ordning, da den kun vedrører England og Wales.

Civil mægling

For at sikre kvaliteten af mæglingen i civile sager (undtagen familiekonflikter i England og Wales), som en retsinstans har henvist til mægling, har Ministry of Justice og Her Majesty's Courts and Tribunals Service (HMCTS – domstolsstyrelsen) oprettet to mæglingsprocesser for civile sager, gennem hvilke parterne kan løse tvister afhængigt af tvistens værdi. Small Claims Mediation Service er en intern tjeneste, som ydes og drives af HMCTS i forbindelse med småkravssager, der har en værdi på under 10 000 GBP. Hvis værdien overstiger 10 000 GBP, har Ministry of Justice i samarbejde med Civil Mediation Council (CMC – det civile mæglingsråd) udarbejdet en akkrediteringsordning, gennem hvilken organisationer, der repræsenterer mæglingsudbydere, kan ansøge om at blive medtaget i det civile mæglingsregister, og om at domstolene henviser en af parterne til dem i relevante sager. CMC er en organisation, der repræsenterer civile og kommercielle mæglingsudbydere.

Familiemægling

Med hensyn til familiekonflikter er mægling selvreguleret og består af en række medlemskabsorganisationer eller akkrediteringsorganer, som mæglerne er tilknyttet. Disse organer har sluttet sig sammen i Family Mediation Council (FMC – familiemæglingsrådet) for at harmonisere standarderne for familiemægling. En anden af FMC's funktioner er at repræsentere stifterorganisationerne og familiemæglingsudbydere i bred forstand i fagets forhandlinger med myndighederne.

FMC er et ikkestatsligt organ og spiller en central rolle blandt de organisationer, der er medlemmer af det, idet alle disse er ikkestatslige organisationer/sammenslutninger og stiftere af FMC. De vigtigste er:

  • ADR Group
  • Family Mediators Association
  • National Family Mediation
  • College of Family Mediators
  • Resolution
  • The Law Society

Regeringen har ikke for indeværende planer om at oprette et tilsynsorgan med hensyn til mægling i civilretlige og familieretlige sager.

Man kan finde en civil mægler i det registret over civil mægling på webstedet for Ministry of Justice. Du kan søge i registret efter en lokal mæglingsudbyder, og omkostningerne ved mægling beregnes efter et fast gebyr, afhængigt af tvistens værdi. Hvis man ikke har råd til mægling, findes der en gratis mæglingstjeneste, der er tilgængelig for berettigede parter og ydes af LawWorks. LawWorks kan kontaktes på 01483 216 815 eller via webstedet for LawWorks.

Man kan søge efter familiemæglingsudbydere på webstedet for GovUK (tidligere DirectGov): Family Mediation Service Finder. Bemærk venligst, at Family Mediation Helpline (familierådgivningstjenesten) ikke findes længere.

Man kan få flere oplysninger om retshjælp, herunder om man er berettiget til retshjælp, på siden for den nye Legal Aid Information Service på webstedet for Gov.UK under check-legal-aid.

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling kan anvendes til at løse en bred vifte af hverdagstvister – herunder boligproblemer, tvister mellem virksomheder, tvister på arbejdspladsen, tvister om mindre krav, fordringer, grænsetvister, arbejdsretlige tvister, kontraktlige tvister, krav i forbindelse med personskader og uagtsomhed samt tvister i lokalsamfundet såsom genevoldende handlinger eller chikane.

Mægling kan også anvendes i forbindelse med familieretlige sager, herunder skilsmisse og opløsning af ægteskab eller registreret partnerskab samt sager vedrørende børneloven, herunder kontakt og bopæl. Det begrænser sig ikke til tidligere partnere eller ægtefæller. Bedsteforældre kan f.eks. anvende familiemægling, hvis der skal laves en aftale om, hvordan de kan opretholde forbindelsen til deres børnebørn.

Skal der følges særlige regler?

Procedure for civil mægling

Civil mægling er ikke lovreguleret og heller ikke en forudsætning for at kunne indbringe en sag for en domstol. Parterne i civiles sager skal dog alvorligt overveje at udnytte muligheden for mægling, før de indbringer sagen for en domstol.

Reglerne i den civile retspleje regulerer praksis og procedurer for afdelingerne for civile sager i Court of Appeal (appelretten), High Court (landsretten) og County Courts (byretter). Procedurerne i retsplejeloven har som overordnet mål at hjælpe domstolene med at behandle sagerne på en retfærdig måde. En del af det overordnede mål indebærer, at domstolene skal styre sagerne aktivt. Det betyder bl.a., at de skal opfordre parterne til at bruge alternative konfliktløsningsmodeller, hvis retten finder dette hensigtsmæssigt, hvorved brugen af denne procedure fremmes.

Mægling er helt frivilligt, og i retsplejebestemmelserne beskrives de faktorer, der skal tages hensyn til, når omkostningerne skal beregnes. Domstolen skal tage hensyn, hvad der evt. er sket i sagen før, under og efter behandlingen i retten, for at kunne løse konflikten. Hvis den vindende part således tidligere har afvist et rimeligt mæglingsforslag, kan dommeren beslutte, at den tabende part ikke skal betale den vindende parts omkostninger.

Procedure for familiemægling

Familiemægling er en fuldstændig frivillig proces. Siden april 2011 skal alle ansøgere (ikke kun dem, der modtager offentlig støtte) overveje anvendelsen af mægling ved at deltage i et Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM – informations- og evalueringsmøde vedrørende mægling), før de indbringer en sag for en domstol under President's Pre Application Protocol . Den potentielle sagsøgte bør også deltage i mødet, hvis vedkommende opfordres til det. Såfremt sagsøgeren indbringer sagen for retten, skal vedkommende indgive FM1-blanketten sammen med begæringen til retten for at bevise, at vedkommende er fritaget for deltagelse i MIAM, at vedkommende har deltaget i MIAM, men at mægling blev anset som uhensigtsmæssig, eller at vedkommende har deltaget i mægling, men at den mislykkedes, eller alle problemerne ikke blev løst.

Som svar på henstillingen fra Family Justice Review indførte regeringen i februar 2013 en bestemmelse i Children and Families Bill (lovforslag om børn og familier) med henblik på at ændre den nuværende forventning om, at parterne deltager i et Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM), til et lovkrav (med enkelte undtagelser, f.eks. hvis der foreligger beviser for vold i hjemmet).

Det vil også være et lovkrav at indgive FM1-blanketten sammen med begæringen til retten, som nævnt ovenfor. Lovforslaget forventes vedtaget, og bestemmelserne gennemført, i foråret 2014.

Ligesom i den civile retspleje tilskyndes der i bestemmelserne om proceduren i familieretlige sager (et omfattende sæt af regler for de retslige procedurer) til brug af alternative konfliktløsningsmodeller.

Opretholdelse af faglig standard

Der findes ingen national adfærdskodeks for mæglere i England og Wales. For at blive akkrediteret af CMC skal en civil mæglingsudbyder dog overholde en adfærdskodeks, som er udarbejdet på grundlag af EU's adfærdskodeks. Faget er selvregulerende, og myndighederne har ingen beføjelser til at tilskynde til overholdelse af en frivillig kodeks.

Alle stifterne af FMC skal sikre, at deres medlemmer (familiemæglingsudbydere) overholder FMC Code of Conduct (FMC's adfærdskodeks).

Information og uddannelse

Man kan finde oplysninger om civil mægling, tjenester og priser på webstedet for Ministry of Justice website: civil mediation (justitsministeriet: civil mægling).

Civil Mediation Directory (register over udbydere af civil mægling) er et søgeværktøj, som gør det muligt for parterne at finde en mægler, der tilbyder mægling i deres umiddelbare nærhed. Der findes flere oplysninger om mægling og mæglingstjenester på webstedet for CMC og webstederne for CMC's organisationer, der repræsenterer mæglingsudbydere.

Family Mediation Service Finder er et søgeværktøj, der gør det muligt at finde en lokal mægler. Der findes flere oplysninger om mæglingstjenester på webstederne for FMC's medlemsorganisationer.

Der findes ingen national uddannelsesinstitution for mæglere i England og Wales. Den civile mæglerstand uddannes af den private sektor og er et ureguleret erhverv. Faget regulerer sig selv og varetager uddannelsen af mæglerne.

Familiemæglerne kan have meget forskellig baggrund – de kan være jurister, læger/sygeplejersker eller komme fra den sociale sektor, og der findes ikke noget krav om, at de skal have en specialuddannelse. De forskellige medlemskabs-/akkrediteringsorganisationer har dog indført deres egne uddannelsesnormer og faglige standard, der også omfatter uddannelseskrav. Mæglere, der arbejder i henhold til en kontrakt om ydelse af offentligt finansieret mægling, forventes at have et særligt højt akkrediterings- og uddannelsesniveau for at kunne gennemføre et Mediation Information Assessment Meeting (MIAM) og mægling.

Hvad koster mægling?

Prisen for en mægling afhænger af udbyderen og er generelt ikke statsreguleret. I civile sager afhænger de omkostninger, der er forbundet med mægling, af værdien af genstanden for konflikten og den tid, det tager at gennemføre mæglingsprocessen. Taksterne for mægling, der er tilgængelige via onlineregistret for civil mægling, findes på webstedet for Ministry of Justice. Velgørenhedsorganisationen LawWorks yder gratis mægling til dem, som ikke har råd til selv at betale. LawWorks kan kontaktes på 01483216815 eller via webstedet for LawWorks Mediation.

Kan en mæglingsaftale fuldbyrdes?

Direktiv 2008/52/EF, der er gennemført i Det Forenede Kongerige i form af "Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 2011 (SI 2011 No 1133)", giver parterne i en grænseoverskridende tvist, hvor en af parterne har bopæl i en medlemsstat på tidspunktet for tvisten, mulighed for at anmode om, at en skriftlig aftale, der indgås efter mægling, skal kunne fuldbyrdes. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om, hvilke domstole eller andre myndigheder, der har kompetence til at modtage sådanne anmodninger.

For England og Wales kan oplysninger om kompetente domstole findes på webstedet forHer Majesty's Courts and Tribunals Service (domstolsstyrelsen).

Parterne i en civil retssag, som selv har indgået en aftale gennem mægling, kan anmode retten om, at aftalen godkendes ved påtegning af en dommer. Når en dommer har godkendt aftalen, bliver den retligt bindende og kan fuldbyrdes (court "consent" order), hvis den efter rettens skøn er rimelig og retfærdig..

Parterne i en familiekonflikt, som selv er nået til enighed, enten via deres advokater eller mægling, kan anmode domstolen om at konvertere deres aftale til en retligt bindende forvaltningsaftale (court "consent" order), hvis aftalen efter domstolens skøn er rimelig og retfærdig. Dette gælder i højere grad for finansieringsaftaler end for aftaler vedrørende børn.

Relevante links

Civil Mediation Council, Family Mediation Council, Civil Mediation Online Directory, Family Mediation Service Finder, EU Code of Conduct for Mediators, FMC Code of Conduct, LawWorks Mediation

Sidste opdatering: 07/10/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.