Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Estland

Hvorfor ikke løse din konflikt med mediation i stedet for at gå i retten. Mediation er en alternativ konfliktløsningsmetode, hvor mediatoren hjælper de involverede parter med at nå frem til en aftale. Både Estlands regering og de juridiske aktører betragter mediation som en metode med mange fordele.

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvem skal du henvende dig til?

Der skelnes i Estland mellem mediation og mægling. Mediation er et omfattende begreb, som dækker alle aktiviteter, hvor en uafhængig tredjepart går ind i en konflikt mellem andre personer uden at have samme beføjelser som en opmand ved retten.

I visse sager er det justitskansleren, der fungerer som mediator. Selv om ombudsmands-funktionen ikke nævnes i vedtægten om justitskanslerens funktion, fungerer justitskansleren også som ombudsmand og fører tilsyn med, at offentlige myndigheder respekterer borgernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt principperne for god forvaltningsskik, og overvåger endvidere lokale myndigheder, offentligretlige organer og private organer, der varetager offentlige opgaver. Siden 2011 har justitskansleren også fungeret som børneombudsmand i overensstemmelse med artikel 4 i konventionen om barnets rettigheder. Du kan få flere oplysninger på justitskanslerens websted

Ifølge estisk lov udføres mægling af en mægler eller et mæglingsorgan i civile sager. Mægling er reguleret i henhold til lov om mægling, og reglerne for mediation er fastsat i en særlig lov om mediation. Loven om mægling blev udarbejdet med det formål at gennemføre direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område i estisk lovgivning.

I henhold til lov om mægling kan en mægler være enhver fysisk person, som parterne har bedt om at fungere som mægler. Advokater og notarer kan også optræde som mæglere. I henhold til den særlige lov kan også en statslig eller lokal myndighed udpeges som mægler.

På Notarite Kodas (notarkammeret) websted findes en liste over notarer, der også er villige til at optæde som mæglere.

Webstedet for det estiske advokatsamfund indeholder ligeledes en liste over advokater, der er villige til at optræde som mæglere.

Socialministeriet har planer om at udvide aktivitetsområdet for mediatorer og mæglere i familiesager.

Du kan også kontakte følgende ikke-statslige organisationer:

  • den estiske forening for børns velfærd er en almennyttig forening, som støtter børns rettigheder. Foreningens aktiviteter omfatter rådgivning til forældre, der er ved at blive separeret eller skilt, og som af foreningen opfordres til at anvende mæglere for at sikre, at deres børns interesser varetages bedst muligt. Foreningen har afholdt kurser om familiemediation.
  • Den estiske forsikringssammenslutning har udpeget en forsikringsmægler, som skal håndtere tvister mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber eller forsikringsmæglere.

I henhold til lov om løsning af arbejdsretlige konflikter har parterne ret til at benytte den offentlige mægler i tilfælde af en arbejdsretlig konflikt (en konflikt, der omhandler bestemmelserne i en kollektiv arbejdsoverenskomst). Den offentlige mægler er en uafhængig ekspert, som bistår de involverede parter i en arbejdsretlig konflikt med at nå frem til et kompromis.

Kontaktadressen til den offentlige mægler for arbejdsretlige konflikter er Henn Pärn, e-mail Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Yderligere oplysninger fås på webstedet for den offentlige mægler/forligsmægler.

Inden for hvilket område er det mest almindeligt at anvende mediation?

Den mæglingsproces, som fastsættes i loven om mægling, kan anvendes til at løse alle civilretlige konflikter. Der findes også en mæglingsprocedure i civilretlige sager, hvor konflikten vedrører et privatretligt forhold, som behandles af en regional domstol. Der findes ingen sammenlignende statistikker, men det er sandsynligt, at mediation er mest almindeligt inden for familieret.

Justitskansleren løser konflikter vedrørende forskelsbehandling i sager, hvor en privatperson indgiver en anmeldelse om, at vedkommende har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, race, nationalitet (etnisk oprindelse), hudfarve, sprog, oprindelse, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, formueforhold, alder, handicap, seksuel orientering, eller ethvert andet forhold, som er omfattet af lovgivningen. Der kan også anvendes mediation i forbindelse med overtrædelser af grundlæggende rettigheder.

Den offentlige mægler fungerer som mægler i arbejdsretlige konflikter.

Er der særlige regler, der skal følges?

Ifølge estisk lov er det generelt frivilligt om man vil benytte sig af mægling.

Den estiske sammenslutning af mæglere har udarbejdet en professionel standard, som mæglere, der ønsker at mægle i familiesager i Estland, skal leve op til.

Estlands civile retsplejelov indeholder en særlig regel, ifølge hvilken der skal foretages mægling af en dommer, hvis en forælder overtræder en afgørelse vedrørende kontakten til et barn. I henhold til afsnit 563 i den civile retsplejelov kan domstolen på en forælders anmodning indkalde begge forældre til at møde op i retten for at løse en konflikt og indgå en aftale. Retten indkalder forældrene til at give personligt fremmøde og informerer dem om de mulige juridiske konsekvenser (bøde eller fængsling), hvis de ikke møder op.

Det fastsættes endvidere i den civile retsplejelov, at domstolen kan pålægge parterne at deltage i en mæglingsprocedure i henhold til lov om mægling, hvis den på baggrund af sagens omstændigheder og de foregående procedurer finder det nødvendigt for at løse konflikten.

Bestemmelserne om mægling foretaget af justitskansleren er fastsat i afsnit 355-3515 i vedtægten om justitskanslerens funktion.

Konfliktløsning inden for kollektiv arbejdsret, den offentlige mæglers/forligsmands arbejdsopgaver og de involverede parters rettigheder og forpligtelser er fastsat i lov om løsning af arbejdsretlige konflikter.

Forretningsordenen for den estiske forsikringssammenslutnings forsikringsmægler findes på internettet.

Socialministeriet deltager i arbejdet med at udvikle familiemediation, hvilket bl.a. omfatter indførelse af en standardkvalifikation for familiemediation. Fremover vil de statslige eller lokale myndigheder have mulighed for at tilbyde mediation og for at dække omkostningerne til visse mediationsydelser.

Information og uddannelse

Du kan finde oplysninger om de personer, der i henhold til lov om mægling optræder som mæglere, herunder notarer og advokater, på disses respektive websteder. Notarkammerets websted indeholder en liste over notarer, der er villige til at optræde som mæglere. Også det estiske advokatsamfunds websted indeholder tilsvarende oplysninger om advokater.

Justitskanslerens websted indeholder oplysninger om justitskanslerens aktiviteter som mægler.

Den offentlige mæglers websted indeholder oplysninger om den offentlige mæglers aktiviteter.

Uddannelsen som mediator udbydes af den private sektor (f.eks. sammenslutningen af mediatorer). Uddannelsen af mediatorer er ikke underlagt særlige bestemmelser.

Hvad koster mediation?

I henhold til lov om mægling er mediation ikke gratis. Omkostningerne til mægling skal aftales mellem mægleren og de involverede parter. Ifølge oplysninger på hjemmesiden for sammenslutningen af mediatorer koster individuel mediation 40 EUR pr. session og familiemediation koster 60 EUR pr. session. Parterne betaler hver halvdelen af omkostningerne.

Hvis retten finder, at det er nødvendigt at bede en mægler eller mediator om at løse en konflikt, kan økonomisk dårligt stillede parter bede om statens hjælp til at dække omkostningerne.

Hvis det er justitskansleren, der optræder som mægler, skal der ikke betales. Der kan dog påløbe ekstra omkostninger i forbindelse med mæglingsprocessen. I så fald afgør justitskansleren, hvem der skal dække disse omkostninger.

Den estiske forsikringssammenslutnings forsikringsmægler opkræver et administrationsgebyr på 50 EUR, og forsikringsforligsmægleren et gebyr på højst 160 EUR. Hvis det ikke lykkes at forlige sagen, betales kun halvdelen af forsikringsmæglingsgebyret.

Er det muligt at fuldbyrde en aftale, som er opnået ved mediation?

I henhold til lov om mægling kan den aftale, der er indgået som følge af mæglingsprocessen, fuldbyrdes, så snart den nødvendige procedure for, at aftalen kan fuldbyrdes, er gennemført på basis af en anmodning (afsnit 6271 og 6272 i den civile retsplejelov). En notar kan også erklære, at en aftale om mægling indgået efter en mæglingsproces med en notar eller advokat i overensstemmelse med bestemmelserne i notarloven kan fuldbyrdes.

En aftale, som er indgået gennem den offentlige mægler, er bindende for begge parter og er gældende fra den dato, hvor den er underskrevet, medmindre der er aftalt en anden ikrafttrædelsesdato. Denne form for aftale kan dog ikke fuldbyrdes.

Sidste opdatering: 11/12/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.