Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Hvem kontakter man?

Der findes ikke noget centralt statsligt organ med ansvar for formidling af mediationsydelser.

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

Mediation anvendes normalt i forbindelse med personskade, familie- og handelssager og sager om diskrimination, der er i strid med ligestillingslovgivningen.

Skal der følges særlige regler?

Personskade

Det er generelt frivilligt at benytte mediation. Lov om civilretligt erstatningsansvar og domstole fra 2004 (art. 15 og 16) indeholder bestemmelser om mediation. I art. 15 er begrebet "mediationsmøde" beskrevet. En domstol kan påbyde parterne i et personskadesøgsmål at mødes for at drøfte og forsøge at løse tvisten. Når en part ikke efterkommer et sådant påbud, kan domstolen efterfølgende pålægge denne part at betale omkostningerne.

Mediatoren i sådan en sag kan under visse omstændigheder være en person udpeget af et organ, "som med henblik på denne artikel af justitsministeriet er blevet beføjet hertil".

Yderligere oplysninger findes i bekendtgørelse fra 2005 om lov om civilretligt ansvar og domstole fra 2004 (organer tillagt beføjelser i henhold til afsnit 15) og bekendtgørelse fra 2005 om lov om civilretligt ansvar og domstole fra 2004 (organer tillagt beføjelser i henhold til afsnit 15) (nr. 2).

Familieretlige sager

På det familieretlige område kræves det i en række love, at parternes advokater i separations-/skilsmissesager drøfter muligheden for mediation med den part, der søger skilsmisse, eller modparten (efter behov). Målet er at nå frem til en separation eller skilsmisse på et grundlag, som begge ægtefæller kan tilslutte sig. Advokaterne skal også give parterne navne og adresser på personer, som er kvalificerede til at yde mediation til ægtefæller, der ønsker skilsmisse – og dokumentere over for domstolen, at han eller hun har opfyldt disse krav. Hvis denne dokumentation ikke fremlægges, kan domstolen udsætte sagsbehandlingen så længe, som den skønner det nødvendigt, for at advokaten kan gennemføre de relevante drøftelser.

Se webstedet for kontoret til støtte for familier og familiemediationstjenesten for at få yderligere oplysninger.

Handelssager

Når en domstol behandler en sag på listen over handelssager, kan den (i medfør af punkt 63A i reglerne for de højere retsinstanser [handelsretlige sager] 2004) på begæring fra en af parterne eller af egen drift beslutte, at "retssagen eller ethvert spørgsmål omfattet af denne udsættes i en periode på maksimalt 28 dage, som han finder passende til, at parterne kan overveje, om en sådan retssag eller et sådant spørgsmål skal henvises til en mediations-, forligs- eller voldgiftsproces, og, hvor parterne beslutter at henvise retssagen eller spørgsmålet, forlænge den periode, inden for hvilken en af parterne skal opfylde en bestemmelse i disse regler eller en domstolskendelse."

Equality Tribunal

Yderligere oplysninger om Equality Tribunal (ligestillingsdomstolen) findes på webstedet for Citizens Information og webstedet for Equality Tribunal.

Information og uddannelse

Generelt henhører uddannelse af mediatorer ikke under statens ansvarsområde. Kontoret til støtte for familier formidler dog uddannelse i tilknytning til familiemediation. Ansøgerne skal for at kunne ansøge om uddannelse have fuldført et kursus på 60 timer i almen mediation og gennemgå en streng udvælgelsesprocedure.

Yderligere oplysninger findes på webstedet for kontoret til støtte for familier.

Hvad koster mediation?

Generelt er mediation ikke gratis, og mediatorens vederlag aftales mellem den private mediator og sagens parter.

Familiemediationstjenesten og Equality Tribunal kan dog yde en gratis service.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

En aftale, der indgås ved mediation, kan fuldbyrdes som andre kontrakter.

Sidste opdatering: 20/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.