Mediation i EU-landene

Italien

I stedet for at gå rettens vej er det også muligt at løse en tvist gennem mægling. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mægler hjælper parterne med at nå til enighed. De offentlige myndigheder og retsvæsenets aktører anser mægling for at være et særdeles effektivt instrument.

Indholdet er leveret af
Italien

1. Hvem kontakter man?

En ordning med mægling på det civil- og handelsretlige område, der sigter mod udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende rettigheder, som parterne frit kan råde over (diritti disponibili), blev indført ved lovdekret nr. 28/2010.

Mægling forestås af offentlige eller private mæglingsorganer, der er opført på en fortegnelse over mæglingsorganer (registro degli organismi di mediazione), som føres af justitsministeriet.

Alle oplysninger om mægling findes på webstedet for justitsministeriet.

Listen over godkendte mæglingsorganer er offentliggjort på justitsministeriets websted.

Registret skal gøre det muligt for dig at kontakte et mæglingsorgan efter eget valg og henvende dig til mæglere, der er medlemmer af dette organ. Yderligere oplysninger kan indhentes direkte fra det pågældende organ.

2. På hvilke områder er mægling tilladt og/eller mest udbredt?

Mæglingsorganer kan medvirke ved udenretslig løsning af tvister på det civil- og handelsretlige område vedrørende rettigheder, som parterne frit kan råde over. I Italien er mægling en forudsætning for at anlægge sag i forbindelse med tvister vedrørende medejerskab, tinglige rettigheder, deling, arv, familieaftaler, leje, lån til brug, leasing af selskaber, erstatning for skader som følge af læge- og sundhedsansvar og ærekrænkelse gennem pressen eller andre reklame-, forsikrings-, bank- og finansaftaler. I sådanne tilfælde skal den pågældende part bistås af en advokat. Mægling kan også finde sted frivilligt, efter anmodning fra retten eller på grundlag af en forpligtelse, som parterne har fastsat i aftalen.

3. Er der særlige regler, der skal følges?

Bestemmelserne om mægling på det civil- og handelsretlige område er for øjeblikket fastsat i lovdekret nr. 28/2010 (som ændret ved lovdekret nr. 69 af 21. juni 2013, ophøjet til lov nr. 98 af 9. august 2013, og efterfølgende ved lovdekret nr. 132 af 12. september 2014, ophøjet, med ændringer, ved lov nr. 162 af 10. november 2014 og ved lovdekret nr. 130 af 6. august 2015) og i ministerielt dekret nr. 180/2010.

4. Uddannelse

Personer, som ønsker at blive mæglere, skal opfylde kravene i artikel 4, stk. 3, litra b), i ministerielt dekret nr. 180/2010:

De skal navnlig have en eksamen eller en uddannelse, der som minimum svarer til tre års studier på universitetsniveau, eller alternativt være medlemmer af en faglig sammenslutning eller organisation (un ordine o collegio professionale) og som minimum have afsluttet et toårigt efteruddannelsesforløb ved uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af justitsministeriet, og i løbet af den toårige efteruddannelsesperiode have deltaget som praktikanter i mindst 20 sager, hvor der er gjort brug af mægling.

De uddannelsesinstitutioner, der udsteder bevis for bestået uddannelse til mægler, er offentlige eller private enheder, som justitsministeriet tildeler autorisation efter at have sikret sig, at visse krav er opfyldt.

5. Hvad koster mægling?

Kriterierne for fastlæggelse af mæglerens vederlag (indennità di mediazione), der omfatter en kompensation for udgifterne ved procedurens indledning og de udgifter, der påløber under selve mæglingen, er fastlagt i artikel 16 i ministeriel bekendtgørelse nr. 180/2010.

Beløbene er angivet i tabel A, der er knyttet som bilag til dekretet. De stiger i takt med sagens værdi.

6. Er det muligt at fuldbyrde en aftale, der er resultatet af mægling?

Det er fastsat i artikel 12 i lovdekret nr. 28/2010, at når alle de parter, der deltager i mæglingen, bistås af en advokat, udgør den aftale, der er indgået mellem parterne og advokaterne selv, et fuldbyrdelsesgrundlag for tvangsekspropriation (espropriazione forzata), forpligtelsen til at overdrage visse aktiver (esecuzione per consegna e rilascio), opfyldelsen af en positiv eller negativ forpligtelse (esecuzione degli obblighi di fare e non billet) og stiftelsen af et retspant (ipoteca giudiziale). Advokater attesterer, at aftalen er i overensstemmelse med ufravigelige regler og grundlæggende retsprincipper. I alle andre tilfælde godkendes den aftale, der er vedlagt referatet, på begæring af en part ved dekret udstedt af retspræsidenten, efter at det er fastslået, at den er formelt korrekt, og at de ufravigelige regler og de grundlæggende retsprincipper er blevet overholdt. Ved grænseoverskridende tvister som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 godkendes referatet af retspræsidenten i den retskreds, hvor aftalen skal fuldbyrdes.

7. Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

På nuværende tidspunkt offentliggør justitsministeriet på sit websted regelmæssigt en liste over mæglingsorganer og mæglere, som er registreret hos hvert mæglingsorgan.

Dette er et link som omhandlet i afsnit1. Der er ubegrænset og gratis adgang til webstedet.

Sidste opdatering: 17/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.