Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Italien

I stedet for at gå rettens vej er der mulighed for at bilægge en tvist ved hjælp af retsmægling. Dette er en alternativ metode til løsning af tvister, hvor en retsmægler bistår parterne med at nå til enighed. Regeringen og retsvæsenet anser retsmægling for at være et særdeles effektivt instrument.

Indholdet er leveret af
Italien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

1. Hvem kontakter man?

En ordning med mægling på det civil- og handelsretlige område, der sigter mod udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende rettigheder, som parterne frit kan råde over, blev indført ved lovdekret nr. 28/2010.

Retsmægling forestås af mæglingsorganer, dvs. offentlige eller private enheder, der er opført på en fortegnelse over mæglingsorganer (registro degli organismi di mediazione), som justitsministeriet fører tilsyn med.

Listen over godkendte mæglingsorganer er offentliggjort på justitsministeriets websted (https://www.giustizia.it/giustizia).

Den pågældende part kan således kontakte et mæglingsorgan på listen efter eget valg. Nærmere oplysninger kan fås direkte hos de forskellige organer.

2. På hvilke områder er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mæglingsorganer kan medvirke ved udenretslig løsning af tvister på det civil- og handelsretlige område vedrørende rettigheder, som parterne frit kan råde over. Retsmægling i Italien er frivillig, idet retten blot kan opfordre parterne til at anvende mægling, men der kan være en forpligtelse hertil i henhold til en kontrakt, som parterne har indgået.

3. Skal der følges særlige regler?

Den almindelige ordning med retsmægling på det civil- og handelsretlige område er for tiden fastlagt i lovdekret nr. 28/2010, og i ministerielt dekret nr. 180/2010.

4. Uddannelse

Personer, som ønsker at blive retsmægler, skal opfylde kravene i artikel 4, stk. 3, litra b), i ministerielt dekret nr. 180/2010: De skal navnlig have en eksamen eller en uddannelse, der som minimum svarer til tre års studier på universitetsniveau, eller alternativt være medlemmer af en faglig sammenslutning eller organisation (un ordine o collegio professionale) og som minimum have afsluttet et toårigt efteruddannelsesforløb ved uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af justitsministeriet, og i løbet af den toårige efteruddannelsesperiode have deltaget som praktikanter i mindst 20 sager, hvor der er gjort brug af retsmægling.

De uddannelsesinstitutioner, der udsteder bevis for bestået uddannelse til retsmægler, er offentlige eller private enheder, som justitsministeriet tildeler autorisation efter at have sikret sig, at bestemte krav er opfyldt.

5. Hvad koster mægling?

Kriterierne for fastlæggelse af retsmæglerens vederlag, der omfatter en kompensation for udgifterne ved procedurens indledning og de udgifter, der medgår under selve retsmæglingen, er fastlagt i artikel 16 i ministeriel bekendtgørelse nr. 180/2010.

Beløbene er angivet i tabel A, der er knyttet som bilag til dekretet. De stiger i takt med sagens værdi.

6. Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

Det fremgår af artikel 12 i lovdekret nr. 28/2010, at aftalens ordlyd ­— forudsat at den ikke strider mod den offentlige orden eller ufravigelig lovgivning – efter parternes begæring skal stadfæstes af retspræsidenten i den retskreds, hvor mæglingsorganet har hjemsted. Ved grænseoverskridende tvister som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF skal aftalen stadfæstes af retspræsidenten i den retskreds, hvor aftalen skal fuldbyrdes.

Den stadfæstede aftale tjener som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag ved tvangsauktion, ved specifik fuldbyrdelse (esecuzione in forma specifica) og ved stiftelse af retspant.

7. Er der gratis adgang til mæglernes databaser?

Der findes for nuværende ikke et offentligt register over retsmæglere, men justitsministeriet offentliggør regelmæssigt en liste over de mæglingsorganer, som de enkelte retsmæglere er tilknyttet. Borgerne kan få kendskab til, hvilke retsmæglere der er tilknyttet hvert mæglingsorgan, ved at anmode om specifikke oplysninger herom fra justitsministeriet, der fører tilsyn med mæglingsorganerne. Justitsministeriet kan kontaktes via ministeriets websted.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.