Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Letland

I stedet for at gå rettens vej kan tvister ofte løses gennem mediation. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Letland bifalder mediationsordningen.

Indholdet er leveret af
Letland

Hvem kontakter man?

Brugen af forligsmægling i civile tvister er for øjeblikket i sin indledende fase i Letland. Der findes ikke noget centralt statsligt organ, som er ansvarligt for reguleringen af retsmæglerehvervet.

Mæglingsrådet

Mæglingsrådet (Mediācijas padome) er en organisation, der blev stiftet den 25. juli 2011, og som samler en række organisationer registreret i Letland, der beskæftiger sig med mægling. Rådet har til formål at udvikle fælles udviklingsstandarder for mæglere og indføre certificering af uddannelsesprogrammer, udarbejde og vedtage en adfærdskodeks for autoriserede retsmæglere og repræsentere autoriserede mæglere at forelægge nationale og lokale myndigheder og andre myndigheder og tjenestemænd sine synspunkter, samt udtale sig om retlige spørgsmål og retspraksis vedrørende mægling.

Mæglingsrådet blev stiftet af følgende organisationer:

 • Mægling og alternativ konfliktløsning (Mediācija un ADR)
 • Integreret mægling i Letland (Integrētā mediācija Latvijā)
 • Integration i samfundet (støttecentret for ofre) (Integrācija sabiedrībai (Cietuðo atbalsta centrs))
 • Organisationen af professionelle mæglere (Komercmediatoru asociācija).

Mægling og alternativ konfliktløsning

Mægling og alternativ konfliktløsning (Mediācija un ADR) blev dannet den 7. april 2005. Dens formål er at:

 • fremme en gradvis indføring og brug af alternative konfliktløsningsmetoder (mægling, forlig, upartisk vurdering af fakta, ekspertrapporter, voldgift osv.) i Letland
 • deltage i beslutningsprocesser: f.eks. i de arbejdsudvalg, der nedsættes af offentlige organer
 • fremme en forbedring af de professionelle standarder hos organisationens medlemmer og sørge for det højest mulige niveau med hensyn til mægling og alternativ konfliktløsning
 • bringe fagfolk inden for alternativ konfliktløsning sammen med henblik på at nå fælles mål
 • samarbejde med internationale organisationer og med andre fysiske og juridiske personer.

Organisationen rådgiver parterne i en tvist og deres repræsentanter om valg af sagkyndige og afholder forelæsninger og seminarer om mægling og alternativ konfliktløsning. Nogle af organisationens medlemmer er praktiserende mæglere med speciale i civile sager og straffesager. Medlemmerne har erhvervet deres færdigheder inden for forhandlings- og mæglingsteknik i både Letland og udlandet på kurser sammen med erfarne mæglere og konfliktløsere fra USA, Det Forenede Kongerige, Tyskland og andre lande.

Integreret mægling i Letland

Integreret mægling i Letland (Integrētā mediācija Latvijā – IMLV) blev grundlagt den 10. august 2007. Dens målsætning er indførelsen af et samfund, hvor konflikter løses uden problemer, hvor alle parters interesser tilgodeses i lige høj grad, og hvor konfliktløsningsprocessen er human, retfærdig og baseret på samarbejde. Integreret mægling i Letland blev grundlagt i tæt samarbejde med organisationen Integrierte Mediation i Tyskland. Samarbejdet omfatter uddannelse, videreuddannelse, kontrol, indføring af mæglingstjenester og vedtagelse af god praksis.

Formålet med Integreret mægling i Letland er at øge anvendelsen af mægling på regionalt, nationalt og internationalt niveau ved at integrere mægling i konfliktløsningsprocessen i institutioner og organisationer samt i fagfolkenes arbejde og samfundet generelt.

For at nå dette mål har Integreret mægling i Letland følgende opgaver:

 • at fremme og udvikle begrebet integreret mægling i Letland som en moderne form for konfliktløsning af høj kvalitet
 • at fremme samarbejdet mellem fagfolk, organisationer og institutioner
 • at fastlægge og formidle viden om begrebet integreret mægling og fordelene herved
 • at informere og oplyse offentligheden om begrebet integreret mægling og mulighederne heri
 • at gøre opmærksom på de gode resultater, der er opnået med integreret mægling
 • at arrangere kurser i mægling og dens potentiale til at blive integreret i en lang række områder
 • at foretage analyser og undersøgelser.

Integreret mægling i Letland bringer forskellige fagfolk sammen – herunder praktiserende mæglere – som søger at integrere mægling i deres aktiviteter og fremme offentlighedens kendskab til mægling som en levedygtig mulighed for konfliktløsning.

Integration i samfundet (støttecentret for ofre)

Støttecentret for ofre hos organisationen Integration i samfundet blev dannet i 2003. Dets grundlæggende formål er at støtte ofre for forbrydelser. Der har siden 2004 arbejdet ca. 20 mæglere i centret, som har stor erfaring med mæglingsmetoder og kan anvende dem til at løse civile tvister og forvaltningsretlige tvister.


På hvilke områder er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling er mulig inden for mange områder. Den vil sandsynligvis mest blive brugt i forbindelse med civile tvister inden for familieret og erhvervsret.

Skal der følges særlige regler?

Det er helt frivilligt at anvende mægling.

Mægling er ikke nogen forudsætning for at anlægge bestemte typer retssager eller fortsatte retssager.

Mægling i Letland er ikke reguleret af eksterne love eller forskrifter.

Information og uddannelse

Et websted for mediation: http://www.mediacija.lv.

De to organisationer Mægling og alternativ konfliktløsning og Integration i samfundet har instruktører, som tilbyder fremtidige mæglere et grundlæggende kursus i mægling og et kursus om færdigheder inden for grundlæggende konfliktløsning af både faglige og personlige konflikter.

Hvad koster mægling?

Løsning af civile tvister ved hjælp af mægling er ikke gratis. Mæglingssomkostningerne afhænger af forskellige faktorer: mæglernes kvalifikationer og erfaring, tvistens kompleksitet, antallet af nødvendige mæglingsmøder og andre faktorer.

I sager om børns interesser og rettigheder yder udenrigs- og forligsorganet ved domstolen for forældreløse børn i Riga (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināðanas pārvalde) dog gratis hjælp til borgere i Riga by. Tvister drejer sig som regel om underholdsbidrag, ordninger om et barns bopæl, besøgsrettigheder, forældremyndighed og børneopdragelse.

Kan en mæglingsaftale fuldbyrdes?

Direktiv 2008/52/EF gør det muligt for parterne i en tvist at anmode om, at en skriftlig mæglingsaftale fuldbyrdes. De enkelte medlemsstater oplyser Kommissionen om, hvilke domstole eller andre myndigheder der behandler sådanne anmodninger.

Letland har endnu ikke oplyst dette.

Links

Mediācija.lv

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.