Mediation i EU-landene

Litauen

I stedet for at gå rettens vej kan parterne ofte løse en tvist ofte gennem mediation. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Republikken Litauen bifalder mediationsordningen.

Indholdet er leveret af
Litauen

Hvem kontakter man?

Der findes ikke et centralt eller statsligt mediationsorgan (tarpininkavimas), og Litauen har ingen planer om at oprette et sådant.

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

Mediation (taikinamasis tarpininkavimas) kan bruges i civile tvister (dvs. tvister som behandles efter den civile retspleje af en domstol med generel kompetence).

Skal der følges særlige regler?

Mediation reguleres af loven om mediation i civile tvister (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). Inden for disse rammer er brugen af mediation frivillig. Der findes ikke specifikke regelsæt som f.eks. adfærdskodekser for mediatorer.

Information og uddannelse

Der findes endnu ikke noget nationalt uddannelsesprogram. Justitsministeriets uddannelsescenter (Teisingumo ministerija) og en række private udbydere tilbyder dog uddannelse. De private udbydere er ikke reguleret af loven.

Hvad koster mediation?

I henhold til loven om mediation i civile tvister ydes der mediation mod vederlag eller gratis. Hvis reglerne foreskriver vederlag, kan proceduren først igangsættes, når en mediator har indgået en skriftlig aftale med begge parter i tvisten om det beløb, der skal betales i vederlag, og betalingsmetoden.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Direktiv 2008/52/EF gør det muligt for parterne i en konflikt at anmode om, at en skriftlig mediationsaftale fuldbyrdes. De enkelte medlemsstater oplyser, hvilke domstole eller andre myndigheder sådanne anmodninger kan sendes til.

I henhold til loven om mediation i civile tvister udvælger parterne i tvisten selv den kompetente domstol. Det kan være distriktsdomstolen på bopælsstedet eller der, hvor en af parterne i tvisten har sin registrerede kontoradresse.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.