Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Luxembourg

I stedet for at gå rettens vej kan tvister ofte løses gennem mediation. Dette er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Storhertugdømmet Luxembourg bifalder mediationsordningen.

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvem kontakter man?

Der findes ikke et centralt organ, som har ansvar for regulering af mediatorerhvervet.

Følgende juridiske sammenslutninger arbejder på mediationsområdet:

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

Mediation kan hovedsagelig bruges i:

  • straffesager
  • familiesager
  • erhvervssager
  • sager med nabostridigheder.

Skal der følges særlige regler?

Det er helt frivilligt at anvende mediation.

Mediatorer følger ingen særlige forskrifter eller kodeks.

Information og uddannelse

Luxembourg universitet tilbyder en særlig uddannelse (en mastergrad) i mediation.

Hvad koster mediation?

Mediation er ikke gratis, og mediatorens vederlag aftales mellem den enkelte mediator og parterne i en konflikt.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Ifølge direktiv 2008/52/EF kan parterne i en tvist anmode om, at en skriftlig mediationsaftale skal kunne fuldbyrdes. Medlemsstater meddeler Kommissionen, hvilke domstole eller andre myndigheder sådanne anmodninger kan sendes til.

Storhertugdømmet Luxembourg har endnu ikke meddelt disse oplysninger.

Relevante links

Den luxembourgske sammenslutning for mediation og autoriserede mediatorer (ALMA asbl).

De luxembourgske advokaters center for mediation (CMBL)

Sidste opdatering: 20/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.