Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Malta

Hvorfor ikke bilægge en tvist ved hjælp af mægling i stedet for at gå rettens vej? Dette er en form for alternativ løsning af tvister, hvor en retsmægler bistår parterne med at nå til enighed. Både regeringen og retsvæsenet i Malta er sig fordelene ved mægling bevidst.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvem kontakter man?

Det statslige organ, der er ansvarligt for mægling i Malta, er Maltas mæglingscenter, som blev oprettet i medfør af kapitel 474 i mæglingsloven fra 2004. Mæglingsentret er et forum, hvor parterne i en tvist kan henvende sig, eller blive henvist til, for at bilægge tvisten ved hjælp af en retsmægler.

Centret kan kontaktes via justitssekretæren på adressen Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100, Malta.

Der er også mulighed for at ringe på tlf. +35621251110 eller sende en e-mail til mediation.mjha@gov.mt

Centret udleverer en liste over autoriserede retsmæglere til parterne og beder dem om at vælge en person på listen, som de begge kan acceptere.

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling er mulig i tvister, der vedrører civile, familiemæssige, sociale, erhvervsmæssige og industrielle spørgsmål.

Skal der følges særlige regler?

Mægling er en frivillig proces. Parterne i en retssag kan imidlertid i fællesskab anmode retten om, at retssagen udsættes, mens de forsøger at bilægge tvisten ved mægling. Retten kan endvidere af egen drift suspendere retssagen og pålægge parterne at forsøge at finde en forligsmæssig løsning. Det skal dog bemærkes, at mægling er obligatorisk i familieretlige sager, navnlig i sager, der vedrører separation, samkvem med børn, forældremyndighed og børne- og/eller underholdsbidrag.

Maltas mæglingscenter har en adfærdskodeks, som retsmæglerne skal overholde under mæglingsprocessen.

Kodeksen indeholder en række foranstaltninger, der skal sikre, at den overholdes. Det bestemmes f.eks. heri, at centrets bestyrelse har beføjelse til at tage disciplinære skridt i forhold til mæglere, hvis adfærd ikke lever op til eller tilsidesætter kodeksens principper, og mæglere, som har tilsidesat en bestemmelse i kodeksen, eller har udvist upassende adfærd, slettes af listen over autoriserede retsmæglere i et tidsrum, som bestyrelsen finder passende.

Information og uddannelse

Maltas mæglingscenter udbyder fra tid til anden kurser for retsmæglere. Det første af disse kurser, der omhandlede mæglingsfærdigheder, blev afholdt i juli 2008. Et andet kursus, der havde til formål at styrke deltagernes mæglingsfærdigheder med særlig vægt på de psykologiske, sociale og juridiske aspekter af separation, blev afholdt den 16.-18. april 2009.

Hvad koster mægling?

Vederlaget for mægling er reguleret i bestemmelse 2 og 4 i bekendtgørelse nr. 309 fra 2008.

I familieretlige sager kan parterne enten frit vælge en retsmægler (på listen over autoriserede retsmæglere) og selv afholde omkostningerne hertil, eller justitssekretæren kan efter en turnusordning udpege en retsmægler fra en liste, der stilles til rådighed af mæglingscentret. I sidstnævnte tilfælde bærer domstolene omkostningerne hertil.

Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

Det fremgår af direktiv 2008/52/EF, at der skal være mulighed for at anmode om, at indholdet i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, fuldbyrdes. De enkelte medlemsstater oplyser, hvilke retter eller andre myndigheder, der er kompetente til at modtage sådanne anmodninger.

Den maltesiske mæglingslov fra 2004 vil snarest blive ændret med henblik på at inkorporere ovennævnte retsforskrift.

Relevante links

Maltas mediationscenter

Maltas mediationslov fra 2004

Direktiv 2008/52/EF

Sidste opdatering: 19/08/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.