Mediation i EU-landene

Malta

Hvorfor ikke løse en tvist ved mægling i stedet for at gå til domstolene? Mægling er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mægler hjælper parterne med at nå til enighed. Både staten og retsvæsenets aktører i Malta er opmærksomme på fordelene ved mægling.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvem kontakter man?

Det statslige organ med ansvar for mægling i Malta er Maltas mæglingscenter, som blev oprettet i medfør af kapitel 474 i lov om mægling fra 2004. Mæglingscentret er et forum, som parterne i en tvist kan henvise til eller blive henvist til for at løse deres tvist med hjælp fra en mægler.

Centret kan kontaktes via justitssekretæren på adressen Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Der er også mulighed for at ringe på tlf. +356 23279220 eller sende en e-mail til info@mediation.mt.

Centret giver parterne en liste over mæglere, der er behørigt godkendt af centret, og beder dem om at vælge en mægler fra listen, som alle kan acceptere. Hvis parterne ikke kan blive enige om en mægler, som begge kan acceptere, udpeger centret den næste person på listen over godkendte mæglere.

På hvilket område er mægling tilladt og/eller mest udbredt?

Mægling er mulig i tvister, der vedrører civile, familiemæssige, sociale, erhvervsmæssige og industrielle spørgsmål. Det skal bemærkes, at familiemægling vedrører visse familietvister såsom arvetvister eller tvister, der opstår i forbindelse med familieforetagender. Familiemægling omfatter ikke separation eller skilsmisse, der henhører under civilrettens kompetence (afdelingen for familieretlige sager), og som er omfattet af særlig lovgivning.

Er der særlige regler, der skal følges?

Mægling er en frivillig proces. Når det er sagt, kan parterne i en retssag i fællesskab anmode retten om, at retssagen udsættes, mens de forsøger at afgøre tvisten gennem mægling. Endvidere kan retten på eget initiativ udsætte retssagen, så længe mæglingsprocessen varer, og pålægge parterne at forsøge at løse tvisten gennem mægling. Det skal dog bemærkes, at mægling er obligatorisk i familiesager, primært i sager, der vedrører separation, samkvem med børn, forældremyndighed og børne- og/eller underholdsbidrag.

Maltas mæglingscenter har en adfærdskodeks, som mæglerne skal følge under mæglingsproceduren.

Kodeksen indeholder en række foranstaltninger, der skal sikre, at den overholdes. Den giver f.eks. centrets bestyrelse beføjelse til at træffe disciplinære foranstaltninger over for enhver mægler, hvis adfærd ikke er i overensstemmelse med eller ikke lever op til den adfærd, der kræves i henhold til kodeksens principper. Enhver mægler, der har overtrådt en eller flere af bestemmelserne i kodeksen eller har udvist upassende adfærd, bliver slettet af listen over mæglere, så længe bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Oplysning og uddannelse

I henhold til adfærdskodeksen for mæglere bør mæglere aktivt følge og udnytte uddannelsesmuligheder, der fremmer mæglingsfærdigheder, da sådanne muligheder kan opstå fra tid til anden. Maltas mæglingscenter afholder lejlighedsvise uddannelseskurser for mæglere. Det første kursus, der omhandlede mæglingsfærdigheder, blev afholdt i juli 2008. Et andet kursus, der havde til formål at opbygge deltagernes mæglingsfærdigheder med fokus på de psykologiske, sociale og juridiske aspekter af separation, blev afholdt den 16.-18. april 2009.

Hvad koster mægling?

Vederlaget for mægling er reguleret i bestemmelse 2 og 4 i bekendtgørelse nr. 309 fra 2008, som ændret ved bekendtgørelse nr. 365 fra 2020 (se administrative bestemmelser 474.01).

I forbindelse med mægling i relation til familiedomstolen kan parterne efter fælles overenskomst vælge en mægler efter eget valg fra en liste over personer, der er udpeget af justitsministeren til dette formål (i hvilket tilfælde parterne selv afholder udgifterne til mæglingen), eller alternativt udpeger retten en mægler på grundlag af en rotationsordning fra listen over personer, der er udpeget af justitsministeren til at fungere som mæglere udpeget af retten (i hvilket tilfælde mæglernes salær betales af justitssekretæren ved de civile domstole).

Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

I henhold til direktiv 2008/52/EF skal det være muligt at anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt. Loven om mægling fra 2004 blev ændret ved lov nr. IX fra 2010, primært med henblik på at gennemføre direktivets bestemmelser om grænseoverskridende tvister og udvide dem til også at omfatte indenlandske sager.

Tilknyttede links

Maltas mæglingscenter

Lov om mægling fra 2004, Malta

Direktiv 2008/52/EF

Sidste opdatering: 19/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.