Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Nederlandene

I stedet for at gå rettens vej kan tvister ofte løses gennem mediation. Det er en form for alternativ tvistbilæggelse, hvor en mediator hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og advokaterne i Nederlandene er overbeviste om fordelene ved mediation.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvem kontakter man?

Det nederlandske mediationsinstitut (NMI) er et uafhængigt institut, som har til formål at skabe opmærksomhed om mediation i Nederlandene og forbedre standarden af de tilbudte ydelser. NMI har udviklet forskellige modeller og regler med henblik herpå.

NMI forvalter også et nationalt register over kvalificerede mediatorer. Disse mediatorer har gennemført en grundlæggende mediatoruddannelse, som er godkendt af NMI, og har derefter bestået en teoretisk prøve og undergået en vurdering. NMI-registrerede mediatorer skal vedligeholde deres viden og færdigheder, hvilket kontrolleres af NMI. Registret kan findes her: NMI's register over mediatorer.

Webstedet indeholder ligeledes uafhængige oplysninger om mediation og mediatorer i Nederlandene. Der kan søges efter oplysninger ud fra den enkeltes interesser og præferencer ved at anvende kriterier, der er tilpasset den enkelte. Det er f.eks. muligt at søge efter en mediator med særlig ekspertise inden for et bestemt område.

NMI's adresse er Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam, Nederlandene. Postadressen er Postboks 21499, 3001 AL Rotterdam, Nederlandene. Tlf.: +31 010 - 201 23 44, fax: +31 010 - 201 23 45, e-mail info@nmi-mediation.nl.

Mediatorer bliver registreret hos NMI og skal derefter overholde adfærdskodeksen for mediatorer. Registreringen er frivillig (ligesom overholdelsen af adfærdskodeksen), men en mediator, som ønsker at arbejde inden for det nederlandske retshjælpssystem eller ønsker, at domstolene henviser til den pågældende, skal være registreret hos NMI og godtgøre, at vedkommende er godkendt som mediator.

Nederlandene har også indført domstolstilknyttet mediation, kaldet "Mediation naast rechtspraak". Det betyder, at den distrikts- eller appeldomstol, som behandler sagen, vil informere parterne om, at der er mulighed for at vælge mediation. Dette kan ske skriftligt, og i så fald modtager begge parter en skrivelse med en informationsbrochure, en selvvurdering i forbindelse med mediation og en svarblanket. Alternativt kan dommeren under retsmødet angive, at sagen egner sig til mediation, og foreslå denne mulighed for parterne.

Parterne kan også selv tage kontakt til den mediationsansvarlige. Hver enkelt distrikts- og appeldomstol har en sådan medarbejder, som kan besvare spørgsmål, fremsætte partens forslag om mediation til modparten, hjælpe parterne med at finde den rette mediator og arrangere det første møde.

Yderligere oplysninger om mediation kan fås hos:

  • det juridiske informationskontor (Het Juridisch Loket): Postboks 487, 3500 AL Utrecht, Nederlandene. Tlf.: +31 0900-8020 (0,10 EUR pr. minut).
  • retshjælpsrådet (Raad voor Rechtsbijstand) i Utrecht: Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, Postboks 24080, 3502 MB Utrecht, Nederlandene. Tlf.: +31 088-7871012 (registreringsservice).

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

Mediation er altid tilladt og anvendes oftest i civil- og offentligretlige sager.

Skal der følges særlige regler?

Mediation er fuldstændig frivillig. Der findes en adfærdskodeks for mediatorer.

Information og uddannelse

Nederlandenes mediationsinstitut (NMI) formidler oplysninger om mediation og registrerer mediatorer.

NMI yder uafhængig kvalitetssikring i forbindelse med mediation og mediatorer på landsplan. Derudover vedligeholder det et offentligt register over mediatorer.

NMI-registrerede mediatorer er uddannede og kvalificerede til at agere som mediatorer i overensstemmelse med NMI's mediationsregler. De har forpligtet sig til at overholde NMI's kvalitetssikringssystem.

For at blive registreret i NMI's register som mediator, skal to grundlæggende krav være opfyldt:

  • gennemførelse af mediatoruddannelse godkendt af NMI
  • beståelse af prøve i relevant viden.

NMI har godkendt adskillige mediationsuddannelsesinstitutter. Deres uddannelsesprogrammer varierer fra basiskurser på seks dage (inklusive aftener) til kurser på 20 dage eller mere. Gennemførelse af et af disse kurser er en ud af to betingelser for at kunne blive registreret i NMI's register over mediatorer.

Den anden betingelse for at kunne blive optaget i NMI's register er at bestå en prøve i relevant viden. Prøven er udviklet for NMI af universitetet i Leiden, Nederlandene. Den indeholder 50 multiple choice-spørgsmål samt fem åbne spørgsmål. Den relevante viden kan findes i den nederlandske "mediationshåndbog" (red. Sdu Uitgevers, Haag, Nederlandene).

Den anden betingelse for at blive registreret er, at man har bestået en prøve i relevant viden. Den nederlandske regering udarbejder statistikker om mediation (der findes et resumé på engelsk).

Hvad koster mediation?

Mediation i forbindelse med civile tvister er ikke gratis.

Prisen afhænger af sagstypen. Visse procedurer er komplekse og tager lang tid og er derfor dyrere. Der findes også sager, hvor parterne tilrådes at anvende advokater med speciale i mediation. Af og til løser parterne problemet selv efter at være blevet henvist til en mediator, hvilket er tegn på, at mediation kan være med til at forhindre, at en tvist optrappes.

Hvis parterne har tilstrækkelige økonomiske midler, er de forpligtet til selv at betale for mediationen. Indkomstgrænsen for at være berettiget til en statsfinansieret advokat eller mediator er:

  • for ægtepar, registrerede partnere og samboende: 35 200 EUR om året
  • for enkeltpersoner: 24 900 EUR om året.

Ud over disse økonomiske grænser ydes der ikke retshjælp til folk med formue, som overstiger et vist beløb, der skal opgives til skattemyndighederne. Dette omfatter fritidsbolig, anden fast ejendom, opsparing, kontante midler osv. Det nøjagtige beløb, der gælder for ægtepar, registrerede partnere og samboende, bestemmes på baggrund af oplysninger fra skattemyndighederne.

Hvis parternes midler ligger under de gældende beløbsgrænser, vil staten yde tilskud til de omkostninger, der er forbundet med en advokat eller en mediator. Staten betaler imidlertid aldrig det fulde beløb. Den enkelte part skal selv yde et økonomisk bidrag. Dette udgør 51 EUR for 0-4 timer og 102 EUR for fem timer eller derover (pr. mediation, ikke pr. part). Bidraget til en advokat er højere. Disse tal er vejledende og ikke juridisk bindende. De præcise beløb kan findes på retshjælpsrådets websted.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

Direktiv 2008/52/EF gør det muligt for parterne i en konflikt at anmode om, at en skriftlig mediationsaftale fuldbyrdes. De enkelte medlemsstater oplyser, hvilke domstole eller andre myndigheder sådanne anmodninger kan sendes til. Oplysninger om den aktuelle status for gennemførelsen af dette direktiv kan fås hos retshjælpsrådet.

Relevante links

Det nederlandske mediationsinstitut

Sidste opdatering: 11/04/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.