Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Nederlandene

Ved mægling bilægger parterne deres tvist i fællesskab under ledelse af en uafhængig mægler. Der er mange fordele ved denne form for udenretslig tvistbilæggelse. I mange tilfælde er mægling kun nødvendig i en kort periode. På den måde undgår man langvarige og bekostelige procedurer. Den gør det også lettere for parterne at opretholde deres forhold, da de søger en løsning i fællesskab.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvem kan man kontakte?

Der findes forskellige registre over mæglere i Nederlandene. Det nederlandske mæglerforbund (Mediatorsfederatie Nederland — MfN) forvalter registret over mæglere (Register van Mediators, tidligere kendt som NMI-registret). MfN er den sammenslutning, der repræsenterer de største mæglerforeninger i Nederlandene. MfN-registret indeholder kun mæglere, der opfylder nøje overvejede kvalitetsstandarder. De nederlandske myndigheder anvender MfN's standarder som grundlag for registret over mæglere, der arbejder under retshjælpsordningen [retshjælpsrådets register (Raad voor Rechtsbijstand)]. Der findes også et internationalt ADR-register.

Mæglerforbundets adresse:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Postadresse:
Postbus 21499
3001 AL Rotterdam

Tlf.: 010 - 201 23 44
, e-mail: info@mediatorsfederatienl.nl

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Mægling er altid mulig og er mest udbredt inden for civilret og offentlig ret. I de senere år har det også været muligt at anvende mægling inden for strafferetten.

Er der særlige regler, der skal følges?

Mægling er helt frivillig. Frivillige parter er ikke efter loven forpligtet til at underskrive en mæglingsaftale, der indeholder aftaler om f.eks. fortrolighed og repræsentation af parterne. Parter, der benytter en MfN-mæglers tjenester, skal underskrive en mæglingsaftale i henhold til MfN's mæglingsregler fra 2017.

En MfN-mægler skal overholde de etiske regler og mæglingsregler, der er udarbejdet af MfN. Hvis man ønsker at klage over en mægler, kan klagen indgives til fonden for kvalitet inden for mægling (Stichting Kwaliteit Mediators — SKM).

Information og uddannelse

For at blive optaget i registret over mæglere skal mæglere gennemgå en anerkendt grunduddannelse i mægling, bestå teoriprøven og evalueringen og fremlægge bevis for god adfærd (Verklaring omtrent het gedrag — VOG).

De skal også ajourføre deres viden hvert tredje år. De skal have gennemført mindst ni mæglinger, der repræsenterer mindst 36 timers kontakt, og have afsluttet mindst to mæglinger på et år, som tilsammen repræsenterer mindst 8 timers kontakt. Af de ni mæglinger, der er gennemført på tre år, skal mindst tre være afsluttet med en skriftlig aftale. Af de ni mæglinger, der er gennemført på tre år, kan kun tre af dem være fælles mæglinger. Desuden skal mæglere opnå 48 EP-point (permanent uddannelse) hen over en periode på tre år med pligt til at deltage i intervision. De skal også deltage i en fagfællebedømmelse hvert tredje år — et kvalitetskontrolværktøj, hvor en uafhængig og upartisk kollega vurderer, om mæglingstjenesterne lever op til det gennemsnitlige niveau, der forventes af en professionel. Med andre ord pålægger Nederlandene mæglere, der er opført i registret over mæglere, strenge kvalitetskriterier.

Hvad koster mægling?

Timesatsen kan variere fra mægler til mægler. Ud over erfaring spiller mæglerens faglige resultater og specialisering også en rolle. Det tilrådes at indhente forudgående oplysninger om en mæglers timetakst og eventuelle gebyrer, der skal tages i betragtning. Mægleren skal altid angive omkostningerne ved mægling, som også afhænger af varigheden og antallet af samtaler. Den gennemsnitlige timesats for en mægler er 150 EUR (ekskl. moms).

Hvis man ikke (fuldt ud) kan betale omkostningerne til en mægler, kan man på visse betingelser få retshjælp. Hvis man har ret til denne bistand, betaler man kun "egetbidraget". Størrelsen af egetbidraget afhænger af ens indtægter og aktiver.

Yderligere oplysninger om mæglingsgebyrer findes her.

Er det muligt at fuldbyrde en aftale, som er opnået ved mægling?

Loven giver parterne i en tvist mulighed for at anmode om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, gøres eksigibelt.

Relevante links

Det nederlandske mæglerforbund

Udgifter til mægling

MfN's mæglingsregler fra 2017

Sidste opdatering: 14/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.