Mediation i EU-landene

Slovakiet

Hvorfor ikke løse en tvist gennem mægling i stedet for at gå rettens vej? Mægling er en form for alternativ konfliktløsning, hvor en mægler hjælper parterne med at nå til enighed. Staten og retsvæsenets aktører i Slovakiet er opmærksomme på fordelene ved mægling.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvem skal du henvende dig til?

Webstedet for Det slovakiske justitsministerium har et afsnit om mægling, der kun er tilgængeligt på slovakisk.

På hvilket område er mægling tilladt og/eller mest udbredt?

Mæglingsmekanismerne er beskrevet i lov nr. 420/2004 om mægling og om ændring af flere retsakter, som ændret, hvori følgende er fastsat:

  • hvordan gennemføres mægling
  • grundprincipperne for mægling og
  • tilrettelæggelsen og virkningerne af mægling.

Loven finder anvendelse på tvister inden for civilret, familieret, erhvervsret og arbejdsret.

Mægling er en udenretslig procedure, hvor parterne med hjælp fra en mægler kan bilægge en tvist, der udspringer af deres kontraktlige eller andre juridiske forhold. Det er med andre ord en procedure, hvor to eller flere parter i en tvist løser den med hjælp fra en mægler.

§ 170, stk. 2, i lov nr. 160/2015, den civile retsplejelov, som ændret, bestemmer følgende: "Når det er muligt og hensigtsmæssigt, forsøger retten at bilægge tvisten i mindelighed eller anbefaler parterne at forsøge at nå frem til en mindelig løsning ved mægling."

Oplysning og uddannelse

Afsnittet om mægling på webstedet for det slovakiske justitsministerium indeholder oplysninger om mægling på slovakisk. Se webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk for yderligere oplysninger.

Hvad koster mægling?

Mægling er en betalingstjeneste. Mægleren aflønnes individuelt, normalt efter timetakst eller en fast takst. Mægling er en forretningsaktivitet, og der findes ingen forud fastsatte omkostninger.

Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

I henhold til direktiv 2008/52/EF kan parterne i en skriftlig aftale, der er indgået efter mægling, få dens indhold gjort eksigibelt. Det meddeler medlemsstaterne de domstole eller andre myndigheder, der er kompetente til at behandle sådanne anmodninger.

Mægling er en uformel, frivillig og fortrolig proces til udenretslig konfliktløsning med bistand fra en mægler. Formålet med mægling er at nå frem til en aftale, der er acceptabel for begge parter.

Den aftale, der er indgået efter mægling, skal være skriftlig. Den finder især anvendelse på aftalens parter og er bindende for dem. På grundlag af aftalen kan en aftalepart anmode om retlig fuldbyrdelse af afgørelsen eller om arrest eller udlæg, under forudsætning af at aftalen er:

  • nedfældet i form af en notarialakt
  • godkendt som et forlig af en domstol eller en voldgiftsinstans.

Hvis man ikke når frem til et forlig, kan sagen indbringes for domstolene.

Tilknyttede links

Den Slovakiske Republiks justitsministerium

Sidste opdatering: 19/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.