Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansk er allerede oversat.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Spanien

Det stigende antal tvister, som det spanske retsvæsen har skullet behandle i de senere år, har betydet, at retsvæsenet ikke har fungeret helt tilfredsstillende. Man har derfor søgt efter alternative metoder, som er mere effektive end dem, det nuværende system tilbyder. Nogle af disse alternativer er retsmægling, voldgift og forligsmægling.

Indholdet er leveret af
Spanien

Hvem kontakter man?

Se faktablad om, hvordan man finder en retsmægler i Spanien.

På hvilket område er mægling mulig og/eller mest brugt?

Ved lov 5/2012 af 6. juli 2012 om mægling i civil- og handelssager blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 gennemført i spansk lovgivning. Denne lov danner minimumsrammen for praksis på mæglingsområdet, men påvirker ikke de bestemmelser, som de selvstyrende regioner har vedtaget.

Mægling i arbejdskonflikter

Mægling er meget hyppigt brugt i arbejdsretlige konflikter. Det er undertiden obligatorisk at forsøge mægling, før man henvender sig til domstolene. Kollektive konflikter på arbejdsmarkedet er normalt genstand for mægling, og i nogle selvstyrende regioner gælder dette også for tvister mellem enkeltpersoner.

De selvstyrende regioner har særlige institutioner, som er specialiseret i mægling i sådanne konflikter. På nationalt plan tilbyder Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA, (interføderal mæglings- og voldgiftsnævn) gratis mægling i tvister, der ikke henhører under organerne i de selvstyrende regioner.

Med lov 36/2011 om arbejdsretter er der indført noget helt nyt, nemlig en generel regel om, at alle begæringer skal ledsages af et certifikat, som attesterer, at der er gjort forsøg på mægling eller på at indgå forlig, før sagen bliver indbragt for det relevante administrative organ, mæglings-, voldgifts- og forligsinstitutionen (SMAC) eller organer, der udfører sådanne funktioner i henhold til en kollektiv overenskomst, selv om den efterfølgende bestemmelse oplister procedurer, der er fritaget for dette krav.

I lov 36/2011 henvises der udtrykkeligt til mægling, ikke kun under forligsproceduren før retssagen, men også efter at denne er indledt.

Mægling i civile sager og familieretlige sager

Lov 5/2012 om mægling i civile sager og familieretlige sager giver mulighed for på det første møde at informere parterne om, at de kan benytte sig af mægling til at løse tvisten, og retten kan under hensyntagen til formålet med retssagen opfordre parterne til at forsøge at nå til enighed og således afslutte sagen, eller tillade dem at anmode om udsættelse, så de kan benytte sig af mægling eller voldgift.

Lov 5/2012 udgør en stor forandring på dette retsområde, idet der nu i den civile retsplejelov udtrykkeligt henvises til mægling som en af de udenretslige metoder til at afslutte en sag.

I det spanske system er det på det familieretlige område, at mæglingsprocessen er mest struktureret og udviklet.

På centralt plan er lov 15/2005 et stort fremskridt, idet mægling nu opfattes som et frivilligt alternativ til at løse familieretlige tvister, samtidig med at frihed betegnes som en af de vigtigste værdier i det spanske retssystem. Ifølge denne lov kan parterne på ethvert tidspunkt anmode retten om at udsætte sagen, så de kan benytte sig af familiemægling og forsøge at finde en fælles løsning på de pågældende konflikter.

Den civile retsplejelov (Ley de Enjuiciamiento Civil) giver desuden parterne mulighed for efter aftale at anmode om at få sagen udsat, så de kan benytte sig af mægling, men den kræver ikke, at retten suspenderer sagen fra begyndelsen for at henvise parterne til et informationsmøde og anbefaler endog ikke dette skridt.

Der er store forskelle mellem de forskellige selvstyrende regioners familiemæglingsinstanser, og selv i samme region kan de variere fra by til by. I nogle selvstyrende regioner er det regionen selv, der tilbyder denne tjeneste (f.eks. i Catalonien), mens det i andre er de lokale myndigheder (Ayuntamientos), som tilbyder familiemægling.

Domstolsstyrelsen (Consejo General del Poder Judicial) bistår og fører tilsyn med mæglingsinitiativer ved de forskellige domstole i Spanien med støtte fra de selvstyrende regioner, universiteter, lokale myndigheder og sammenslutninger.

Mægling i straffesager

Formålet med mægling i straffesager er dels at reintegrere lovovertræderen i samfundet, dels at sikre den forurettede erstatning.

I det børne- og ungdomsretlige system (for børn/unge i alderen 14-18 år) er mægling udtrykkeligt fastsat som et middel til at få de unge tilbage på den rette vej. Her varetages mæglingen af fagfolk, som bistår den instans, der er ansvarlig for at retsforfølge mindreårige (Fiscalía de Menores), men det kan også være organisationer under de selvstyrende regioner og andre organer såsom foreninger.

Retssystemet for voksne omfatter ingen bestemmelser om mægling, men i praksis foretages der i nogle provinser mægling, dels på grundlag af strafferetten og strafferetsplejeloven, der giver mulighed for strafnedsættelse mod tilståelse og strafnedsættelse, hvis skaden bliver genoprettet, dels på grundlag af gældende internationale regler.

Normalt foretages der mægling i forbindelse med mindre alvorlige lovovertrædelser såsom mindre forseelser, men afhængigt af omstændighederne er det også muligt i forbindelse med alvorlige overtrædelser.

Med hensyn til vold i hjemmet forbyder lov 1/2004 om foranstaltninger til fuld beskyttelse mod kønsbaseret vold udtrykkeligt mægling i sådanne sager. Der er dog flere og flere fortalere for mægling på dette område, fordi det giver god mening at se på de enkelte sager og vurdere, om mægling måske kunne være hensigtsmæssig. Domstolsstyrelsen understregede således i sin årsrapport for 2001 om kønsbaseret vold i familien, at det var hensigtsmæssigt at overføre mindre forseelser eller lovovertrædelser i relation til vold i hjemmet til behandling ved de civile domstole.

Domstolsstyrelsen bistår og fører tilsyn med mæglingsinitiativer, der gennemføres i de lokale forundersøgelsesretter (Juzgados de Instrucción), straffedomstole (Juzgados de lo Penal) og provinsdomstole (Audiencias Provinciales). Hidtil er der gjort flest forsøg med mægling i Catalonien og Baskerlandet.

Mægling i forvaltningsretlige tvister

Loven om forvaltningsretlige tvister indeholder ikke nogen udtrykkelig mulighed for at bruge alternative midler til at løse tvister med hjælp fra tredjemand, men den udelukker det heller ikke.

Loven giver mulighed for, at kontrollen med lovligheden af forvaltningens aktiviteter finder sted med andre midler, der supplerer de retlige midler, for at at forhindre et unødigt højt antal retssager. Disse midler kan være en billig, hurtig måde at løse mange forskellige tvister på.

Retsplejeportalen indeholder information om retsinstanser på det civil-, handels-, familie- og arbejdsretlige område, der tilbyder retsmægling, og om forskellige andre former for udenretslig mægling, som tilbydes af faglige sammenslutninger.

Skal der følges særlige regler?

Normalt gennemføres retsmægling af en upartisk tredjemand, som har tavshedspligt.

Parterne kan med hjælp fra deres advokat beslutte at forsøge mægling og underretter retten herom, eller de kan blive kontaktet af retten, hvis denne mener, at sagen egner sig til mægling.

På det strafferetlige område er det normalt lovovertræderen, der bliver kontaktet først, og hvis denne accepterer det, kontaktes den forurettede i et forsøg på mægling.

Information og uddannelse

I Lov 5/2012 om mægling i civil- og handelsretlige sager bestemmes det, at retsmægleren skal have en officiel universitetsuddannelse eller en erhvervsmæssig videreuddannelse og have fulgt et eller flere specifikke kurser i mægling, som udbydes af autoriserede institutioner og giver ret til at arbejde med mægling i hele landet.

Kun enkelte love i nogle af de selvstyrende regioner indeholder bestemmelser om den uddannelse, en familiemægler skal have. Generelt skal retsmægleren have en universitetsuddannelse eller som minimum en diplomuddannelse og derudover have gennemført 100-300 kursustimer med især praktisk træning specifikt i mægling.

Den specifikke videreuddannelse i mægling udbydes normalt af universiteter og faglige sammenslutninger såsom psykolog- eller advokatforeninger.

Hvad koster retsmægling?

Normalt er retsmægling gratis.

På det arbejdsretlige område er de selvstyrende regioners og SIMA's ydelser gratis.

For så vidt angår familieretlige sager, er de ydelser, der tilbydes af organer, som samarbejder med domstolene, normalt gratis. I Catalonien er der fastsat regler for omkostningernes størrelse for personer, som ikke har ret til retshjælp.

På det strafferetlige område er mægling, som tilbydes af offentlige organer, gratis.

Hvis der ikke er tale om retsmægling, kan parterne frit bruge en mægler og betale det aftalte vederlag. Med hensyn til omkostninger til mægling bestemmer lov 5/2012 udtrykkeligt, at omkostningerne deles ligeligt mellem parterne, uanset om den munder ud i en overenskomst, medmindre andet aftales.

For at tilskynde til udenretslig bilæggelse af tvister giver lov 10/2012, der regulerer visse afgifter på det forvaltningsretlige område og til det nationale institut for toksikologi og retsmedicin, mulighed for at få refunderet en del af afgiften, hvis tvisten bilægges udenretsligt, og der derved spares forvaltningsomkostninger.

Kan den aftale, som mæglingen munder ud i, fuldbyrdes?

Lov 5/2012 bestemmer, at hvis parterne indgår en aftale ved hjælp af mægling, kan denne registreres formelt.

Hvis mæglingsaftalen skal anvendes i en anden stat, er det ud over den formelle registrering nødvendigt at opfylde de eventuelle krav i de internationale konventioner, som Spanien har undertegnet, samt EU's regler.

Indgås der en aftale efter en mæglingsprocedure, der finder sted, efter at der er indledt en retssag, skal parterne anmode retten om at godkende aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov.

Om en mæglingsaftale kan fuldbyrdes, afhænger af parternes dispositionsret over aftalens genstand.

Relevante links

SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESPAÑA

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.